Seznam žádostí o výjimku z pravidel

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb. včetně uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku Uvedení jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. Uvedení stanoviska investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým posudkem. Vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 22.4.2015 11:22:52
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o výjimku z pravidel

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 22.4.2015 11:22:52
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o výjimku z pravidel

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

ČJ: 146/2015-072-Z106/4

 

Věc: Od Odpověď žadateli ve věci seznamu žádostí o výjimku z pravidel
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).
V žádosti jste uvedl:

„…žádám seznam všech žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v
odstavci 2.1. Směrnice  č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb.
včetně uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku Uvedení jména a
příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. Uvedení
stanoviska investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým
posudkem. Vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a
uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 22. dubna 2015 (zaevidovanou pod č. p.
20641/2015-MD-CKDP).

Zasíláme Vám odpověď na základě stanoviska věcně příslušného odboru
infrastruktury a územního plánu.

 

Ke dni 23.04.2015 bylo evidováno na MD ČR 43 žádostí o výjimku z pravidel
uvedených ve Směrnici. Na základě žádosti o poskytnutí výjimky podle
Směrnice byly uděleny ministrem dopravy 2 výjimky: žádost č.j.
7775/2015-MD-CKDP podaná dne 11.02.2015 vlastníkem pozemku (fyzická osoba)
o 10násobek ceny stanovené znaleckým posudkem z důvodu odstranění zjevné
nespravedlnosti v případě, kdy ani osminásobek ceny stanovené znaleckým
posudkem nedosáhne výše ceny, za kterou mohl být pozemek ve stejném
katastrálním území vykoupen do 1.2.2013. Investor se s požadavkem
vlastníka ztotožňuje. Věcně příslušný odbor žádost ve výši 10násobku
doporučil, protože odpovídala omezením, vyplývajícím z citované
vnitrorezortní směrnice. Ministr dopravy udělil výjimku v podobě 10násobku
ceny stanovené znaleckým posudkem. A Žádost č.j. 7774/2015-MD-CKDP podaná
dne 11.02.2015 vlastníkem pozemku (fyzická osoba) o adekvátní násobek ceny
stanovený znaleckým posudkem z důvodu výrazného omezení možnosti
hospodaření na zbývajících částech pozemku. Investor na základě Směrnice
nabídl vlastníkovi pozemku 11násobek ceny stanovené znaleckým posudkem.
Věcně příslušný odbor žádost ve výši 11násobku doporučil, protože
odpovídala omezením, vyplývajícím z citované vnitrorezortní směrnice.
Ministr dopravy udělil výjimku v podobě 11násobku ceny stanovené znaleckým
posudkem.

 

Osobní údaje jsou v ČR chráněny zákonem na ochranu osobních údajů. Dle §
8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a  § 5 odst.
2) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů tak
není možné poskytnout jméno a příjmení fyzických osob.

 

Dne 23.4.2015 byly v poradě ministra dopravy projednány zkušenosti
investorů vyplývající ze současné právní úpravy majetkové přípravy staveb.
Na základě výsledku tohoto projednání zrušil ministr dopravy dnem
23.4.2015 bez náhrady vnitrorezortní směrnici č. V-2/2014 „Směrnice
k provádění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů“. Tímto krokem
umožnil investorům dopravních staveb použít jednotnou hladinu bonusů až na
úroveň maxima daného výše uvedeným zákonem.

Důsledkem tohoto rozhodnutí je, že všechny nevyřízené žádosti o udělení
výjimky byly vráceny zpět generálnímu ředitelství ŘSD ČR. Pokud máte zájem
o výsledky těchto řízení, obraťte se prosím na povinný subjekt, který je
v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

oddělení komunikace s veřejností

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 22.4.2015 jsem vás požádal o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně o seznam všech žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb. včetně uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku. Uvedení jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. Uvedení stanoviska investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým posudkem. Vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.

Jelikož jsem neobdržel seznam všech, ale pouze omezené informace ke dvěma výjimkám, žádám o doplnění zbývajících požadovaných informací včetně informací k dalším 41 podaným žádostem o výjimku včetně všech informací, které nejsou zákonem chráněny a byly požadovány. Tzn zejména IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo dopravy

Vážený pane Havlíku,

jak jsme uvedli již v odpovědi, v souvislosti se zrušením příslušné směrnice (Směrnice k provádění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů) Ministerstvo dopravy vrátilo všechen spisový materiál vztahující se k žádostem o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb. zpět Ředitelství silnic a dálnic.

Těchto 41 žádosti zatím nebylo uzavřeno: nebylo o nich rozhodnuto a rozhodovat o nich teprve bude ŘSD. Konkrétní údaje v nich obsažené již MD ČR nemá k dispozici. Jelikož nedošlo k jejich vyřízení prostřednictvím MD ČR, není v předaném spisovém materiálu k dispozici stanovisko příslušného odboru Ministerstva dopravy, ani rozhodnutí ministra dopravy k těmto žádostem. Ministerstvu dopravy je v souvislosti s jiným dotazem pouze známo, že 39 těchto doposud nevyřízených žádostí podaly fyzické osoby a dvě žádosti právnické osoby. (Firmy FEWAGRO s.r.o. a HBAGRO, s.r.o.)

Pokud máte stále zájem o úplný seznam žadatelů, všechny údaje a konečné rozhodnutí, obraťte se prosím na Ředitelství silnic a dálnic ČR, které spisovým materiálem nyní disponuje a bude o žádostech samostatně rozhodovat.

S pozdravem

Jakub Stadler
ředitel
Odbor komunikace

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1, Česká republika
www.mdcr.cz

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jsem neobdržel požadovaný seznam, ale pouze omezené informace ke dvěma žádostem o výjimku, žádám o doplnění zbývajících požadovaných informací včetně informací k dalším 41 podaným žádostem o výjimku včetně všech informací, které nejsou zákonem chráněny a byly požadovány. Tzn. zejména IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. V opačném případě očekávám vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně jeho odůvodnění. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

S přátelským pozdravem,

David Havlík