Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam všech smluv, které evidujete, uzavřených Ministerstvem vnitra ČR. V seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např. datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

#smlouvynainternet

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.8.2014 20:14:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.8.2014 20:14:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam v...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 21.8.2014 08:36:52
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX022C5EY.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX022MG4L
Spis. značka: MV-116766-4/NS-2014
Odesilatel: M-NS
Věc: Průvodní dopis ředitelky kanceláře k výzvě o upřesnění dotazu pana Zábranského

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Má žádost se nevztahuje na pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce ani na veřejnoprávní či mezinárodní smlouvy. Jinak se vztahuje na všechny smlouvy, které Ministerstvo vnitra eviduje v centrálním elektronickém systému.

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský