Seznam prodaných bytových jednotek - ministerstvo zdravotnictví

Josef Knotek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam prodaných bytových jednotek, které:
(i) se nacházely ve vlastnictví Ministerstva zdravotnictví jakožto prodávajícího;
(ii) se nacházely na území hlavního města Prahy;
(iii) byly prodány v době od r. 1990 do r. 2017

Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být dále patrno:
a) datum prodeje;
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území hlavního města Prahy);
c) obytná plocha bytové jednotky v m2;
d) kupní cena prodávané nemovitosti;

S přátelským pozdravem,

Josef Knotek

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.4.2017 08:40:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam prodaných bytových jednotek - ministerstvo zdravotnictví elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.4.2017 08:40:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
12.4.2017 08:53:23

Vaše zpráva ze dne: 12.4.2017 08:40:37
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Seznam prodaných bytových jednotek - ministerstvo zdra...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00YBF3B
Datum zaevidování: 12.4.2017 08:49:48

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Slámová Eliška
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
12.4.2017 08:53:23

Your message - dated 12.4.2017 08:40:37
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Seznam prodaných bytových jednotek - ministerstvo zdra...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00YBF3B
Date of registration: 12.4.2017 08:49:48

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Slámová Eliška
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX00YFDSS
značka: MZDR 18119/2017-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 26.04.2017
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX00YFDSS.pdf