Seznam kontrol

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam osob, u kterých je prováděna kontrola tzv. korunových dluhopisů. Dle vyjádření pí. Schillerové jde o 1519 emisí, jak je zaznamenáno např. zde:
https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-vyja...

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 15/05/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]). Vaše zpráva byla zaevidována pod čj. 49334/17 a předána Odboru komunikace.

Současně Vám sdělujeme, že e-mailová schránka podatelny GFŘ není určena pro podání podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 37 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje-li Vaše zpráva podání, postupujte dle níže uvedeného poučení.

Poučení pro podání zaslané do e-mailové schránky podatelny Generálního finančního ředitelství Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

a) Poučení pro podání při správě daní podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky podatelny GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali daňové podání, musíte toto podání potvrdit nebo opakovat do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, způsobem podle § 71 daňového řádu, a to i v případě, že Vaše daňové podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Úkon lze v téže lhůtě potvrdit rovněž projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu u příslušného správce daně, kterému je podání určeno. Tento postup neplatí pro podatele, kteří mají v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu uloženu povinnost činit podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 (učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).
Pokud daný e-mail obsahuje podání ve věci DPH je ve vztahu ke lhůtě pro jeho potvrzení či opakování dle daňového řádu nutné rozlišit, zda se jedná o podání kontrolního či souhrnného hlášení nebo o jiné podání ve věci DPH, neboť v případě kontrolního a souhrnného hlášení se lhůta pro potvrzení odvíjí od lhůty pro jejich podání. Výše uvedená výjimka stanovená ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu se ve věcech DPH nepoužije.

b) Poučení pro podání ve správním řízení podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali podání podle správního řádu, musíte toto podání do 5 dnů potvrdit, popřípadě doplnit, písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, a to i v případě, že Vaše podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

Pro podání používejte aplikaci EPO, která je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy České republiky a je na adrese www.daneelektronicky.cz.

Podání lze rovněž učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše zpráva nemá povahu podání ve smyslu výše uvedených ustanovení, berte prosím toto poučení za bezpředmětné.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Michal Škop zanechal/a poznámku ()

1.6.2017 jsem podal datovou zprávou odvolání:
Odvolání ve věci neposkytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999
1. Dne 15.5.2017 požádal žadatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), Generální finanční ředitelství (dále jen „povinný subjekt“) o:
„seznam osob, u kterých je prováděna kontrola tzv. korunových dluhopisů. Dle vyjádření pí. Schillerové jde o 1519 emisí, jak je zaznamenáno např. zde: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-vyja...

2. Dne 29.5.2017 povinný subjekt zaslal rozhodnutí (Č. j. 57864/17/7500-20080-202098, „napadené rozhodnutí“), ve kterém žádost o informace odmítá. Toto rozhodnutí bylo doručeno 29.5.2017.

3. Povinný subjekt odmítl poskytnout požadované informace s odvoláním na par. 9 odst. 1 daňového řádu (280/2009) a par. 52 odst. 1 daňového řádu s tím, že ho kontrolované subjekty nezprostily mlčenlivosti (par. 52 odst. 2 daňového řádu).

4. Celý par. 9 odst. 1 daňového řádu zni: “Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.”
Jde o obecné vyjádření, které se spojením „za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem“ odkazuje na podrobný výklad, který je v případě tohoto daňového zákona podrobně popsán v Hlavě IV, par. 52-55, kdy povinný subjekt také ve svém rozhodnutí konkrétně odkazuje na par. 52 odst. 1 (resp. i odstavec 2).

5. Relevantní část par. 52 odst. 1 daňového řádu zní: „Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob.”
Požadovaná informace je ovšem zcela disjunktní s informacemi, které se potencionálně „úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní“ mohly dozvědět o poměrech jiných osob. Požadovaná informace je pouhý seznam osob, u kterých je prováděna kontrola, z čehož neplyne nic o poměrech kontrolovaných osob. To i vzhledem k tomu, že seznam všech emisí dluhopisů (i s podrobnostmi, tedy mj. s možností rozlišit tzv. korunové dluhopisy) je veřejně dostupná informace na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů cdcp.cz (nebo uživatelsky příjemněji např. na kurzy.cz).
Par. 52 odst. 1 daňového zákona tedy nebrání povinnému subjektu zveřejnit pouhý seznam kontrolovaných osob.

Odvolání
Jelikož povinný subjekt na žádost o informace odmítl poskytnout požadovanou informaci v rozporu se zákonem, podává tímto žadatel odvolání ve smyslu ustanovení §16 odst. 1 InfZ a žádá nadřízený orgán povinného subjektu, tedy dle § 20 odst. 4 InfZ Ministerstvo financí, aby napadené rozhodnutí ohledně požadované informace zrušil a věc povinnému subjektu vrátil k dalšímu řízení takovým rozhodnutím, které zaváže povinný subjekt k poskytnutí požadované informace.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Generální finanční ředitelství [1]29/5/2017

Vážený pane doktore,

rozhodnutí o odmítnutí žádostí Vám bylo zasláno do Vaší datové schránky.

S pozdravem

K. Bloudková

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/sez...