Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vítězslav Adamec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam došlých faktur - 2010 až 2018

Čekáme, až si Vítězslav Adamec přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Hrad Loket, o.p.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam všech došlých faktur Hradu Loket, o.p.s. v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do letošního roku 2018 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti). Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, tedy např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

(Nejvyyší správní soud svým rozsudkem ze dne 16. 3. 2016, č. j. 2 As 155/2015-84 uvedl k § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, že soukromá společnost může být podřazena pod pojem "veřejná instituce", pokud je tato společnost efektivně ovládaná státem. V rozsudku ze dne 29. 5. 2008, č. j. 8 As 57/2006-67 NSS uvedl, že veřejná instituce nemusí být nutně ovládaná státem, nýbrž může být ovládaná také územními samosprávnými celky.

Nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1262/17 potvrdil tyto závěry, když uvedl, že společnost může být veřejnou institucí podle dotčeného ustanovení, pokud je jejím jediným společníkem přímo veřejnoprávní korporace (v tomto případě město). Ke konkrétním znakům, které musí u společnosti převažovat, aby mohla být považována za povinnou ke zveřejnění informací podle dotčeného ustanovení uvádíme nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 ze dne 24. 1. 2007.

V případě společností a organizací zřizovaných a ze 100% vlastněných přímo městem lze dle našeho názoru s ohledem na uvedenou judikaturu dovodit, že jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb.)

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Vítězslav Adamec

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Hrad Loket, o.p.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Vítězslav Adamec

Pruvodci hrad Loket, Hrad Loket, o.p.s.

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Seznam došlých faktur - 2010
až 2018
Datum: Tue, 12 Jun 2018 07:32:55 +0200
Od: [1][emailová adresa]
Komu: [2]Instituce [Hrad Loket, o.p.s. vyžaduje e-mail]

Dobrý den,

v pátek 8.6.2018 mi byl předán email - stížnost na neposkytnutí informací o došlých fakturách. Původní žádost o poskytnutí informací, je v této stížnosti zmiňována, mi bohužel nebyla doručena.
Omlouvám se, požadované informace Vám v co nejkratším termínu budou zaslány.
S pozdravem,

Václav Lojín
Ředitel o.p.s. HRAD LOKET

ukázat citované pasáže

Hrad Loket, o.p.s.

6 příloh

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme požadované informace o přijatých fakturách společnosti
HRAD LOKET o.p.s. v letech 2013 -5/2018. U faktur staršího data uplynula
dle skartačního a archivačního řádu skartační lhůta,

která je pro neplátce DPH 5 let.

 

S pozdravem,

 

Václav Lojín

Ředitel o.p.s. HRAD LOKET

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vítězslav Adamec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.