Seznam církevních restitucí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Pozemkový fond České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu uplatněných nároků na tzv. církevní restituce, které eviduje Státní pozemkový úřad (povinná osoba) včetně seznamu jmen a identifikátorů žadatelů (oprávněných osob) a nemovitostí podle katastrálních území a parcelních čísel, na kterých jsou požadované nemovitosti vedeny. Seznam prosím v datovém formátu, který umožňuje pracovat s ním v aplikace Excel

To samé prosím také u již vydaných nemovitostí

Děkuji

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam církevních restitucí“ bylo doručeno 23.03.2014 21:20:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 131355/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 296 164 111, Fax: 296 164 139
Email: [email address], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Kohlíček Václav Ing., Pozemkový fond České republiky

2 přílohy

Vážený pane,

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím uvádíme následující:

 

Státní pozemkový úřad již od srpna 2013 zveřejňuje Vámi požadované
informace na svých webových stránkách v sekci Majetkové vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a to v týdenním intervalu. Jde o
dva soubory tabulkového editoru MS Excel, první obsahuje informace o
výzvách, tedy o žadatelích a jimi požadovaných nemovitostech tak, jak je
ve svých výzvách uvedli. Informace se týká Státního pozemkového úřadu coby
osoby povinné. Druhý soubor obsahuje informace o nemovitostech, k jejichž
vydání uzavřel Státní pozemkový úřad coby povinná osoba dohodu o vydání.
Obě zveřejňované tabulky obsahují další, Vámi nepožadované informace,
neobsahují však IČ oprávněných osob, které neuvádíme z důvodu neexistence
rizika záměny těchto oprávněných osob.

S ohledem na Váš požadavek Vám uvedené seznamy v excelových tabulkách
zasíláme včetně doplnění IČ oprávněných osob.

 

S pozdravem

 

Ing. Václav Kohlíček

ředitel odboru řízení restitucí

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail: [1][email address]

GSM: 602 276 378

Tel.:   296 164 413

Fax.:  296 164 156

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Kohlíček Václav Ing.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poté, co jsem obdržel data k církevním restitucím, zjistil jsem, že tabulky neobsahují výměry parcel, proto žádám o doplnění mého dotazu v tom smyslu, aby tyto tabulky výměry parcel obsahovaly

S pozdravem,

David Havlík

Kohlíček Václav Ing., Pozemkový fond České republiky

Vážený pane,

absence údajů o výměrách požadovaných pozemků, uvedených u výzev oprávněných osob podaných Státnímu pozemkovému úřadu ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb. není náhodná a není projevem opomenutí této informace. Důvodem je prostá skutečnost, že tento údaj oprávněné osoby ve výzvách neuvádějí. Příčinu je nutné hledat v dikci zákona č. 428/2012 Sb., který ve svém §9, odst. 1 mimo jiné uvádí: "Ve výzvě oprávněná osoba označí zemědělskou nemovitost a uvede právní důvod nároku na její vydání podle tohoto zákona; k určení zemědělské nemovitosti postačí, je-li označena podle stavu v době, kdy se stala předmětem majetkové křivdy". Nutno zmínit, že tuto možnost oprávněné osoby v drtivé většině případů využily. Ve výzvách tedy uvedly nemovitosti uvedené podle jejich historického zápisu v pozemkových knihách. Poznamenáváme, že v pozemkových knihách výměra pozemků uváděna nebyla. Neexistuje tak k dnešnímu dni žádná kompletní databáze těchto historických pozemků doplněná o jejich původní výměru, nutno dále konstatovat, že i kdyby tomu tak bylo, nedalo by se podle této databáze usuzovat na výměru skutečně vydanou. Důvodem je to, že v katastrálním operátu proběhly od data, kdy církve svých nemovitostí pozbývaly, poměrně zásadní změny a z požadovaných pozemků pod jejich historickým označením je možné vydat pouze ty části, které zůstaly ve vlastnictví státu. Tyto historické pozemky pochopitelně nejsou v drtivé většině případů obsaženy v současné databázi katastru nemovitostí, existuje zde navíc riziko toho, že může být omylem ztotožněno parcelní číslo historické parcely (z výzvy) s parcelním číslem existujícího pozemku, který s historickým pozemkem není totožný. Právě srovnání historické podoby požadovaných nemovitostí se současným stavem katastru nemovitostí a následné oddělování částí pozemků, určených k vydání, patří mezi časově a kapacitně nejnáročnější činnosti spojené s majetkovým vyrovnáním. Lze tedy konstatovat, že Státní pozemkový úřad může evidovat pouze výměru skutečně vydávaných pozemků, které již jsou předmětem evidence v databázi katastru nemovitostí (ISKN), případně vydávaných pozemků, které nově vznikají geometrickými plány a teprve budou předmětem evidence v ISKN. Výměra požadovaných, historických pozemků není tedy nikde evidována, oprávněné osoby ji do výzev neuvedly a její zjištění není pro účel vydávání nemovitostí podstatné. Jako takovou ji Státní pozemkový úřad zjišťovat nezamýšlí. Podstatná je pro nás výměra skutečně vydávaných pozemků, které již existují, případně nově vznikají geometrickými plány. Tato informace pochopitelně není a nemůže být kompletně k dispozici v současné době, neboť proces vydávání majetku je - vzhledem k požadovanému počtu pozemků - spíše na svém počátku.

Z důvodů uvedených výše Vaši žádost o doplnění informace požadované ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zamítám.

S pozdravem

Ing. Václav Kohlíček
ředitel odboru řízení restitucí
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
E-mail: [email address]
GSM: 602 276 378
Tel.:   296 164 413
Fax.:  296 164 156

ukázat citované pasáže