Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle § 30 odst. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy platí, že „k rovnoměrnému vytížení advokátů při ustanovování obhájcem, zmocněncem a opatrovníkem vede každý soud abecedně uspořádaný seznam advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci.“

Na základě žádosti o informaci adresované Okresnímu soudu v Opavě (sp. zn. 33 Si 116/2021 a 33 Si 7/2022) tento soud sdělil, že „vede několik seznamů pro ustanovování advokátů – na trestním oddělení jeden pro věci T a Tm (resp. věci Nt a Ntm) a druhý pro věci Rod (oba jsou povinně součástí informačního systému, který při ustanovování advokáta ex offo vybere kolovacím systémem toho, který je vdanou chvíli v pořadí). (…) V případě ustanovování v agendě T + Tm a Rod je dle § 30 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy veden abecedně uspořádaný pořadník advokátů, jak již bylo shora uvedeno, v informačním systému soudu, který sám určuje pořadí ustanovení.“

Obdobnou praxi potvrdil v odpovědi na žádost o informaci i Okresní soud v Ostravě (sp. zn. 0 Si 64/2019), když uvedl, že v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 a s instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001–Org vede „seznam k evidenci všech obhájců ex-offo, tzn. obhájců pro věci z rejstříku Rod, obhájců ex-offo pro běžné ustanovování v trestních rejstřících“, a dále že „V trestní agendě se obhájci přidělují kolovacím způsobem zvlášť v pracovní době a zvlášť ve službě. V agendě Rod jsou obhájci přidělováni obecným způsobem s tím, že všichni mají stejnou velikost nápadu.“

Podle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Vede Okresní soud v Karviné seznam advokátů ex offo pro účely ustanovování v agendě Rod, podle kterého jsou obhájci přidělováni obecným způsobem tak, že všichni mají stejnou velikost nápadu?

2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, kteří advokáti jsou aktuálně v seznamu vedeni?

3. Pokud je odpověď na otázku 1 záporná, podle jakého systému Okresní soud v Karviné přiděluje advokáty v agendě Rod?

4. Pokud je odpověď na otázku 1 záporná, z jakého důvodu Okresní soud v Karviné nepostupuje v případě přidělování ex offo advokátů v agendě Rod způsobem obdobným jako Okresní soud v Opavě nebo Okresní soud v Ostravě, který patrně vychází ze zákona č. 141/1961 a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001–Org.?

5. Kolikrát za rok 2022 bylo rozhodováno o ustanovení advokáta ex offo jako opatrovníka dítěte ve věci Rod?

6. Kteří konkrétní advokáti byli v roce 2022 ustanoveni jako opatrovníci dítěte ve věcech Rod? Prosím o uvedení počtu ustanovení u každého takto ustanoveného advokáta?

S přátelským pozdravem,

Jan Dostál

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam advokátů ex
offo - Rod agenda" s evidenčním číslem
f02b42f1-9ff5-4da9-9646-86c83fca1f1e a s běžným číslem 62704/2023 bylo
doručeno dne 28.05.2023 12:24:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sznapková Monika, Okresní soud v Karviné

2 přílohy

Vážený pane Dostále,

 

k Vaší žádosti ze dne 28. 5. 2023 zasílám v příloze požadované informace.

 

Monika Sznapková

dozorčí úřednice a správkyně aplikace

 

Okresní soud v Karviné

park Bedřicha Smetany 176/5

733 31 Karviná-Fryštát