Rozsudek soudu

Okresní soud v Ostravě neměli požadované informace.

Simona Pavlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí kopie (byť i anonymizované), postačí el. verze, rozsudku ve věci sporu dědického řízení mezi Ing. Gabriela Mackovčáková versus Tomáš Lanča. Omlouvám se, bohužel je to již staršího data, ale tato kopie je důležitá a je důkazným materiálem pro další soudní spor vázaný k tomuto řízení.

Prosím o zaslání předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány

S přátelským pozdravem,

Simona Pavlík

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Krátká Tamara Mgr., Okresní soud v Ostravě [1]11/12/2019

Vážená paní Pavlík,

v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která je u Okresního soudu v Ostravě vedena pod sp. zn. 0 Si 1294/2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše žádost byla rozhodnutím předsedy
okresního soudu v Ostravě odmítnuta, bude Vám rozhodnutí doručováno taktéž
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

S pozdravem

Mgr. Tamara Krátká
vyšší soudní úřednice
pověřená poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...

Simona Pavlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádala o přehodnocení přístupu Okresní soud v Ostravě k vyřízení mé žádosti 'Rozsudek soudu'.

Děkuji za Vaši odpověď a prosím tedy o poskytnutí informace pod jakým č.j. je tento rozsudek vydán a ze kterého data.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/rozsud...

S přátelským pozdravem,

Simona Pavlík

Krátká Tamara Mgr., Okresní soud v Ostravě

1 příloha

Vážená paní Pavlík,
dne 11. 12. 2019 bylo zdejšímu soudu doručeno Vaše doplnění žádosti o
informace, která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 0 Si 1294/2019,
v němž žádáte přehodnocení přístupu Okresního soudu v Ostravě ve věci
poskytnutí byť anonymizované kopie rozsudku řízení mezi Ing. Gabrielou
Mackovčákovou a Tomášem Lančou. Dále žádáte o sdělení pod jakým číslem
jednacím je tento rozsudek vydán, a ze kterého data.

K Vašim dotazům sděluji následující. Dne 11. 12. 2019 bylo předsedou
Okresního soudu v Ostravě rozhodnuto o odmítnutí poskytnutí informace.
Toto rozhodnutí Vám bylo doručováno dle Vašeho požadavku elektronicky a
dále prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že se
neztotožňujete s výrokem rozhodnutí, je možné podat do 15 dnů ode dne jeho
doručení odvolání prostřednictvím Okresního soudu v Ostravě k Ministerstvu
spravedlnosti ČR.
K Vaši žádosti o poskytnutí čísla jednacího dotčeného rozhodnutí a uvedení
data, kdy bylo rozhodnutí vydáno, sděluji, že toto není možné Vám
poskytnout. Povinný subjekt k tomu uvádí, že v posuzovaném případě se
jedná o osoby, které jsou Vám známy, a které byly Vámi jednoznačně
identifikovány jménem a příjmením. V takovém případě se veškeré údaje
týkající se těchto osob, třeba i informace o případném účastenství v
soudním řízení a informace s takovým řízením související (sdělení čísla
jednacího/spisové značky řízení), stávají osobními údaji ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Povinný subjekt tedy i nadále trvá na tom, že Vaše žádost o informaci
doplněná podáním ze dne 11. 12. 2019 jde proti obsahu a smyslu InfZ a
proti předpisům garantujícím právo na soukromí a informace Vám nebude
poskytnuta. Vzhledem ke skutečnosti, že dodatečná žádost o sdělení čísla
jednacího a data vydání dotčeného rozhodnutí nebyla podána jako nová
žádost o informaci, není ve věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle
ust. § 15 InfZ, v opačném případě by povinný subjekt rozhodl o jejím
odmítnutí.

S pozdravem
Mgr. Tamara Krátká
vyšší soudní úřednice
pověřená poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím