Rozsudek Faton Gashi

Dotaz byl úspěšný.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného) v trestním řízení s osobou Faton Gaši/Gashi.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek Faton
Gashi" s evidenčním číslem 314ff2de-9f6b-4671-8d1b-c413a87e34c9 a s běžným
číslem 4328/2018 bylo doručeno dne 15.01.2018 11:23:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

1 příloha

 Krajský soud v Plzni

 Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 16/2018
Vaše značka:  
Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová
DNE: 18. ledna 2018

 

Výzva k upřesnění žádosti

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 15. 1. 2018
Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
jejímž předmětem je poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného)
v trestním řízení s osobou F. G./G.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že soudy nemohou provádět lustraci
fyzických osob jako účastníků řízení bez souhlasu dotčených osob s ohledem
na ochranu osobních údajů a soukromí. Nicméně je možné předmětné řízení a
požadovaný rozsudek dohledat i jiným způsobem, aniž by povinný subjekt
musel přistoupit k lustraci jmenované osoby. K tomu je však potřebná
bližší specifikace předmětného řízení či rozsudku, tak aby mohly být
povinným subjektem bez pochybností zjištěny. V případě, že byl požadovaný
rozsudek vydán v trestním řízení mediálně známém, je možno uvedené naplnit
i pouhým odkazem na článek o předmětném řízení zveřejněný na internetu.

S ohledem na shora uvedené, Vás tímto podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ
vyzývám k upřesnění Vaší žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této
výzvy, a to konkrétně k upřesnění požadovaného rozsudku například sdělením
okolností případu či dalších informací o řízení, ve kterém byl požadovaný
rozsudek vydán, tak aby mohl být vyhledán bez nutnosti lustrace fyzické
osoby jako účastníka řízení. Neupřesníte-li svou žádost ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení této výzvy, bude povinným subjektem rozhodnuto o
odmítnutí žádosti.

S pozdravem

Mgr. Anita Svobodová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Tremlová Pavla Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za Váš dotaz a zde zasílám upřesnění. Jde mi o mediálně známou kauzu, link na článek je mimo jiné zde: https://zpravy.idnes.cz/drogoveho-bosse-...
zde. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/...
a nebo zde: https://www.novinky.cz/krimi/91864-drogo...

Děkuji Vám!

S pozdravem,

Pavla Holcová

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

 Krajský soud v Plzni

 Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 16/2018
Vaše značka:  
Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová
DNE: 26. ledna 2018

 

Poskytnutí informace

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 15. 1. 2018
Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
upřesněnou na výzvu povinného subjektu přípisem ze dne 18. 1. 2018.
Předmětem této žádosti je poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného)
v trestním řízení s osobou F. G./G., který byl odsouzen za organizování
vývozu 250 kg heroinu z ČR, kdy předmětné řízení bylo upřesněno třemi
odkazy na články internetového zpravodajství.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že povinný subjekt dle Vámi uvedených
kritérií dohledal ve svém informačním systému řízení ve věci vedené u
zdejšího soudu pod sp. zn. 3 T 13/2004 a v něm následně pravomocný
rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006,
č. j. 3 T 13/2004 ‑ 8734. Vámi požadovaná informace je tímto poskytnuta
zasláním opisu citovaného rozsudku v anonymizované podobě v příloze.

S pozdravem

Mgr. Anita Svobodová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

Přílohy

anonymiz. opis rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006,
č. j. 3 T 13/2004 ‑ 8734

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová