Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Řeháková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

rozsudek 9TO456/2017

Čekáme, až si Kateřina Řeháková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Řeháková

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,ZAJÍMÁ MĚ ROZSUDEK 9TO456/2017

S přátelským pozdravem,

Kateřina Řeháková

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek
9TO456/2017" s evidenčním číslem d5909df3-e18a-469f-bf93-05fb264015e6 a s
běžným číslem 115386/2017 bylo doručeno dne 05.12.2017 10:36:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

[1]Kateřina Řeháková Jáchymovská 232/77 360 04 Karlovy Vary306 17 Plzeň

 

Vaše značka:

Naše č. j.:  Si 182/2017-4

 

Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová

tel.:         377 868 888

fax:        377 868 000

ID DS:   yaraba4

e-mail:   [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

V Plzni dne 19. 12. 2017

Sdělení

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 5. 12. 2017
Vaši žádost, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí rozsudku ve věci vedené u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 9 To 456/2017.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že ve věci vedené u zdejšího soudu pod
sp. zn. 9 To 456/2017 bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
12. 12. 2017, č. j. 9 To 456/2017 - 272, které však není možné v tuto
chvíli poskytnout z důvodu, že nebylo doručeno všem účastníkům řízení, a
bude Vám poskytnuto bez zbytečného odkladu poté, kdy tato překážka
odpadne.

Povinný subjekt po provedení testu proporcionality ve vztahu k právu na
informace obsaženém v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a právu na
spravedlivý proces dle čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod
dospěl k názoru, že s ohledem na to, že požadované usnesení dosud nebylo
doručeno všem účastníkům řízení, a součástí práva na spravedlivý proces je
bezesporu i právo účastníka řízení seznámit se s rozhodnutím předtím, než
bude poskytnuto veřejnosti, není možné požadované usnesení poskytnout.

V dané situaci by při striktním dodržení formálního postupu při vyřizování
žádosti o informace mělo být povinným subjektem vydáno rozhodnutí
o odmítnutí této žádosti podle § 15 InfZ. Žadateli by pak bylo možno
předmětné usnesení poskytnout pouze na základě případné nové žádosti, a to
za předpokladu, že bude v mezidobí požadované usnesení již doručeno všem
účastníkům řízení. Nicméně, povinný subjekt se v souladu se smyslem a
účelem InfZ přiklonil k postupu, kdy namísto vydání rozhodnutí o odmítnutí
žádosti poskytne požadované usnesení v anonymizované podobě bez zbytečného
odkladu poté, co bude doručeno všem účastníkům řízení, ačkoliv tím nebude
dodržena zákonná 15denní lhůta k vyřízení žádosti.

Pouze pro úplnost povinný subjekt uvádí, že účastníkům řízení bude
předmětné usnesení doručováno prostřednictvím soudu I. stupně, proti jehož
rozhodnutí bylo odvolací řízení u zdejšího soudu vedeno, nikoliv zdejším
soudem jako soudem odvolacím.

   

  Mgr. Anita Svobodová, v. r.
  pověřená vyřízením žádosti o informace

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová

 

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

Vaše značka:

Naše č. j.:  Si 182/2017-4

 

Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová

tel.:         377 868 888

fax:        377 868 000

ID DS:   yaraba4

e-mail:   [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

V Plzni dne 19. 12. 2017

Sdělení

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 5. 12. 2017
Vaši žádost, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí rozsudku ve věci vedené u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 9 To 456/2017.

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že ve věci vedené u zdejšího soudu pod
sp. zn. 9 To 456/2017 bylo vydáno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
12. 12. 2017, č. j. 9 To 456/2017 - 272, které však není možné v tuto
chvíli poskytnout z důvodu, že nebylo doručeno všem účastníkům řízení, a
bude Vám poskytnuto bez zbytečného odkladu poté, kdy tato překážka
odpadne.

Povinný subjekt po provedení testu proporcionality ve vztahu k právu na
informace obsaženém v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a právu na
spravedlivý proces dle čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod
dospěl k názoru, že s ohledem na to, že požadované usnesení dosud nebylo
doručeno všem účastníkům řízení, a součástí práva na spravedlivý proces je
bezesporu i právo účastníka řízení seznámit se s rozhodnutím předtím, než
bude poskytnuto veřejnosti, není možné požadované usnesení poskytnout.

V dané situaci by při striktním dodržení formálního postupu při vyřizování
žádosti o informace mělo být povinným subjektem vydáno rozhodnutí
o odmítnutí této žádosti podle § 15 InfZ. Žadateli by pak bylo možno
předmětné usnesení poskytnout pouze na základě případné nové žádosti, a to
za předpokladu, že bude v mezidobí požadované usnesení již doručeno všem
účastníkům řízení. Nicméně, povinný subjekt se v souladu se smyslem a
účelem InfZ přiklonil k postupu, kdy namísto vydání rozhodnutí o odmítnutí
žádosti poskytne požadované usnesení v anonymizované podobě bez zbytečného
odkladu poté, co bude doručeno všem účastníkům řízení, ačkoliv tím nebude
dodržena zákonná 15denní lhůta k vyřízení žádosti.

Pouze pro úplnost povinný subjekt uvádí, že účastníkům řízení bude
předmětné usnesení doručováno prostřednictvím soudu I. stupně, proti jehož
rozhodnutí bylo odvolací řízení u zdejšího soudu vedeno, nikoliv zdejším
soudem jako soudem odvolacím.

   

  Mgr. Anita Svobodová, v. r.
  pověřená vyřízením žádosti o informace

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

 Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 182/2017
Vaše značka:  
Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová
DNE: 12. ledna 2018

 

Poskytnutí informace

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 5. 12. 2017
Vaši žádost, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí rozsudku ve věci vedené u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 9 To 456/2017.

Povinným subjektem Vám bylo přípisem ze dne 19. 12. 2017 sděleno, že ve
věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 9 To 456/2017 bylo vydáno
usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2017, č. j. 9 To
456/2017 - 272, které však nebylo možné v té době poskytnout z důvodu, že
nebylo doručeno všem účastníkům řízení, a zároveň Vám bylo přislíbeno
požadované rozhodnutí poskytnout po odpadnutí této překážky.

S ohledem na to, že k doručení citovaného rozhodnutí účastníkům řízení již
došlo, přistoupil povinný subjekt k poskytnutí požadované informace, kdy
opis usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2017, č. j. 9 To
456/2017 - 272, je Vám tímto zaslán v anonymizované podobě v příloze.

S pozdravem

Mgr. Anita Svobodová, v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

Přílohy

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2017 č. j. 9 To
456/2017 - 272

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Řeháková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.