Rozsudek 8 TO 103/2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 8 TO 103/2014 ze dne 07.01.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 8 TO
103/2014" s evidenčním číslem 9e3ec2de-8b91-4e8d-b8ad-edeb751b1241 a s
běžným číslem 621/2015 bylo doručeno dne 19.01.2015 09:23:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

 

 

           

 

Česká republika

 

ROZSUDEK

JMÉNEM   REPUBLIKY

 

 

            Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání konaném dne
7. ledna 2015 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Lněničky a soudců
JUDr. Petra Smrže a JUDr. Bohuslava Horkého odvolání obžalovaného ………….,
nar. …………., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.
října 2014 č.j. 50T 10/2014-2306 a rozhodl takto:

 

I.

Podle § 258 odst. 1 písm. c) trestního řádu se napadený rozsudek   z r u š
u j e .

 

II.

            Podle § 259 odst. 3 trestního řádu se znovu rozhoduje tak, že
obžalovaný  ………, …………, se uznává vinným že:

 

poté, co si nejméně od dubna roku 2013 opatřoval informace k ………, družce
poškozeného ……….., nar. ………., a k jejich bydlišti a dne 06.11.2013 si
prostřednictvím internetu zakoupil od společnosti Armed Store s.r.o.
elektrický paralyzér zn. UZI SG-1500. 1,5MV, který byl obžalovanému
doručen do bydliště společností PPL CZ s.r.o. dne 07.11.2013 a připravil
si legendu umožňující kontaktovat ………, případně jiné členy její rodiny v
jejich bydlišti na adrese Chomutov,  dne 18.11.2013 v době mezi
17:00-19:00 hod., spočívající v tom, že se bude vydávat za pracovníka PPL
CZ s.r.o., doručujícího zásilku, kdy za tímto účelem měl vytvořený jmenný
seznam osob, včetně ………, se dne 18.11.2013 ozbrojil legálně drženou
pistolí zn. Glock 17, výr. č. DMB422, ráže 9 mm, Luger a zakoupeným
paralyzérem, ustrojil se do policejní bundy tzv. čerňáku a vojenského
maskovacího ponča zn. Woodland U.S. Army a odjel vozidlem svojí přítelkyně
…………  zn. Citroën Saxo do Chomutova, kde v době mezi 17:52 až 18:12 hod.
v ulici ………, napadl neozbrojeného ………..  elektrickým  výbojem o napětí 1,5
milionu voltů tím, že mu k tělu do pravého podpaží přiložil  elektrický
paralyzér zn. UZI SG-1500 a  v úmyslu ………… usmrtit, vystřelil proti břichu
poškozeného z legálně držené pistole zn. Glock 17 a zasáhl vnitřní orgány
poškozeného, včetně břišní tepny, třikrát vystřelil na jeho hlavu, přičemž
jeden z výstřelů byl veden v postavení, kdy byl k obžalovanému poškozený
………. otočen zády, přičemž pořadí ataků nelze určit, čímž mu způsobil čtyři
střelná poranění, a to zástřel břicha se vstřelem ve střední čáře
nadbřišku, provázený vnitřním krvácením s rozvojem šoku z krevní ztráty a
vzduchovou embolií, průstřel pravé spánkové krajiny se vstřelem před
boltcem, průstřel levé spánkové krajiny se vstřelem za boltcem a zástřel
hlavy se vstřelem v pravé lícní krajině s přehmožděním krční míchy, který
byl bezprostřední příčinou jeho smrti, která nastala následkem střelných
poranění hlavy a břicha, po usmrcení poškozeného …………. obžalovaný tělo
přemístil do garáže, prohledal oblečení, které měl poškozený na sobě, v
kterém našel klíče od v garáži zaparkovaného vozidla zn. Škoda Superb s
dálkovým ovládáním vrat garáže a klíče od přilehlého domu čp. 5567, těchto
věcí se zmocnil, zakrvácené pončo užil k zakrytí těla a následně s pomocí
odcizených klíčů vnikl do domu čp. 5567 užívaného poškozeným a jeho
družkou …………ovou, kde prohledal jednotlivé místnosti v přízemí i v patře
domu, kde vykopl uzamčené dveře od pracovny ……….,

 

t e d y

a)            jiného úmyslně usmrtil po předchozím uvážení,

b)            neoprávněně vnikl do obydlí jiného a při činu překonal
překážku, jejímž účelem bylo zabránit vniknutí,

 

č í m ž    s p á c h a l

 

a)            zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 2 trestního
zákoníku, a

b)            přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst.
2 trestního zákoníku,

 

a   o d s u z u j e   s e

 

Podle § 140 odst. 2 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému
trestu odnětí svobody v trvání  třinácti (13) let.

 

Podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do
věznice se zvýšenou ostrahou.

 

Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se mu ukládá trest propadnutí
věcí nebo jiné majetkové hodnoty, a to

-         elektrického paralyzéru zn. UZI SG-1500. 1,5 MV, který je
přílohou trestního spisu,

-         vojenského maskovacího ponča (celty) zn. Woodland U.S.Army,
které je přílohou trestního spisu, a

-         samonabíjecí pistole zn. Glock 17, výr. č. DMB422, ráže 9 mm
Luger, včetně dvou zásobníků, která je uložena ve skladu Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa,
Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v České Lípě.

 

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obžalovaný ………….povinen nahradit poškozené
…………., nar. ………, trvale bytem …………., škodu v celkové výši 401.157 Kč,
spočívající v 

-         náhradě nákladů pohřbu ve výši 135.317 Kč

-         škodě na majetku ve výši 25.840,

-         nároku na jednorázové odškodnění za škodu způsobenou usmrcením
osoby blízké podle § 444 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku č. 40/1964
Sb. ve znění účinném ke dni dne 18.11.2013, ve výši 240.000 Kč,

 

Podle § 229 odst. 2 tr. řádu se poškozená …………, nar. ……….., trvale bytem
…………, odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody ve výši 2.154 Kč
na řízení ve věcech občanskoprávních

 

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obžalovaný ………… povinen nahradit poškozené
……………., nar. …………, trvale bytem …………….., škodu v celkové výši 240.000 Kč,
spočívající v nároku na jednorázové odškodnění za škodu způsobenou
usmrcením osoby blízké podle § 444 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku č.
40/1964 Sb. ve znění účinném ke dni dne 18.11.2013.

 

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obžalovaný …………. povinen nahradit
poškozené …………, nar. …………, trvale bytem …………….., škodu v celkové výši
240.000 Kč, spočívající v nároku na jednorázové odškodnění za škodu
způsobenou usmrcením osoby blízké podle § 444 odst. 3 písm. b) občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění účinném ke dni dne 18.11.2013.

 

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obžalovaný ……….. povinen nahradit
poškozené ……….., nar. ……….., trvale bytem ……………, škodu v celkové výši
1.240.000 Kč, spočívající v 

-         nároku na jednorázové odškodnění za škodu způsobenou usmrcením
osoby blízké podle § 444 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku č. 40/1964
Sb. ve znění účinném ke dni dne 18.11.2013, ve výši 240.000 Kč

-         náhradu nemajetkové újmy spočívající ve ztrátě blízké osoby, na
jejíž výživu byla odkázána, ve výši 1.000.000 Kč,

 

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obžalovaný …………… povinen nahradit
poškozené ………….., nar. ………., trvale bytem …………, škodu v celkové výši
240.000 Kč, spočívající v nároku na jednorázové odškodnění za škodu
způsobenou usmrcením osoby blízké podle § 444 odst. 3 písm. c) občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění účinném ke dni dne 18.11.2013.

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

            Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem byl
obžalovaný ………… uznán vinným jednak zločinem vraždy podle § 140 odst. 2, 3
písm. j) tr. zákoníku, jednak přečinem porušování osobní svobody podle §
178 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí
svobody v trvání sedmnácti let a šesti měsíců. Pro výkon trestu byl
zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále mu byl uložen trest
propadnutí věci, a to elektrického paralyzéru, maskovacího ponča a
samonabíjecí pistole zn. Glock 17. Poškozeným ……………, …………. a …………. byla
přiznána náhrada škody ve výši 240.000,- Kč každé, poškozené ………. ve výši
401.157,- Kč a poškozené ……….. ve výši 1.240.000,- Kč. Poškozená ………..
byla se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech
občanskoprávních.

 

            Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se trestné
činnosti dopustil tím, že poté, co si nejméně od dubna roku 2013 z
veřejných informačních zdrojů a vlastním šetřením opatřoval informace k
poškozenému ……………, nar. ……………, jeho družce ……. a k jejich bydlišti a dne
06.11.2013 si prostřednictvím internetu zakoupil od společnosti Armed
Store s.r.o. elektrický paralyzér zn. UZI SG-1500. 1,5MV, který byl
obžalovanému doručen do bydliště společností PPL CZ s.r.o. dne 07.11.2013
a připravil si legendu umožňující kontaktovat ……….., případně jiné členy
její rodiny v jejich bydlišti na adrese Chomutov, ……., dne 18.11.2013 v
době mezi 17:00-19:00 hod., spočívající v tom, že se bude vydávat za
pracovníka PPL CZ s.r.o., doručujícího zásilku, kdy za tímto účelem měl
vytvořený jmenný seznam osob, včetně ………….., se dne 18.11.2013 ozbrojil
legálně drženou pistolí zn. Glock 17, výr. č. DMB422, ráže 9 mm, Luger a
zakoupeným paralyzérem, ustrojil se do policejní bundy tzv. čerňáku a
vojenského maskovacího ponča zn. Woodland U.S. Army a odjel vozidlem svojí
přítelkyně ………….zn. Citroën Saxo RZ 4U2 3720 červené barvy do Chomutova,
kde v době mezi 17:52 až 18:12 hod. v ulici Kamenný Vrch před garáží u
domu čp. 5567, napadl neozbrojeného ………..usku, kterému se nejprve pokusil
paralyzovat svalovou soustavu elektrickým výbojem o napětí 1,5 milionu
voltů tím, že mu k tělu do pravého podpaží přiložil  elektrický paralyzér
zn. UZI SG-1500 a následně, v úmyslu …….. ……… usmrtit, přiložil svoji
legálně drženou pistoli zn. Glock k jeho břichu, vystřelil a zasáhl
vnitřní orgány poškozeného, včetně břišní tepny, poté třikrát ze
vzdálenosti ne větší než 10 centimetrů zamířil a vystřelil na jeho hlavu,
přičemž jeden z výstřelů byl veden v postavení, kdy byl k obžalovanému
poškozený …………..ka otočen zády, čímž mu způsobil čtyři střelná poranění, a
to zástřel břicha se vstřelem ve střední čáře nadbřišku, provázený
vnitřním krvácením s rozvojem šoku z krevní ztráty a vzduchovou embolií,
průstřel pravé spánkové krajiny se vstřelem před boltcem, průstřel levé
spánkové krajiny se vstřelem za boltcem a zástřel hlavy se vstřelem v
pravé lícní krajině s přehmožděním krční míchy, který byl bezprostřední
příčinou jeho smrti, která nastala následkem střelných poranění hlavy a
břicha, po usmrcení poškozeného ………….. obžalovaný tělo přemístil do
garáže, prohledal oblečení, které měl poškozený na sobě, v kterém našel
klíče od v garáži zaparkovaného vozidla zn. Škoda Superb s dálkovým
ovládáním vrat garáže a klíče od přilehlého domu čp. 5567, těchto věcí se
zmocnil, zakrvácené pončo užil k zakrytí těla a následně s pomocí
odcizených klíčů vnikl do domu čp. 5567 užívaného poškozeným a jeho
družkou ………., kde v úmyslu zmocnit se přesně nezjištěných předmětů
prohledal jednotlivé místnosti v přízemí i v patře domu, kde vykopl
uzamčené dveře od pracovny …………..

 

            Proti tomuto rozsudku podal včas odvolání obžalovaný …………...
Odvolání odůvodnil jeho obhájce Mgr. Tomáš Oujezký. Podle odvolatele
obsahuje rozsudek nesprávná a neúplná skutková zjištění. Dále rozsudek
napadá pro vady, které mají vliv na správnost a zákonnost rozsudku.

 

            Předně nebylo podle odvolatele prokázáno, že by si obžalovaný
opatřoval informace k poškozenému ……………. Ani soud prvního stupně neuvádí,
z jakých důkazů tento závěr dovozuje. Jediné informace, které byly v tomto
směru nalezeny v jeho počítači se týkaly …………,  družky poškozeného. Rovněž
tak nebylo prokázáno, že by si paralyzér zakoupil s tím, že jej použije
právě proti poškozenému. Stejně tak nebylo prokázáno, že by dokument
představující legendu o doručovateli PPL vypracoval právě obžalovaný. To
jsou všechno skutečnosti, které podstatně zpochybňují závěr soudu prvního
stupně, že se jednalo o plánovitou vraždu.

 

            Ani samotný popis jednání na místě činu neodpovídá provedeným
důkazům. Pořadí jednotlivých ataků nebyl schopen určit ani znalec soudní
lékař, pokud tak učinil soud, je to pouze spekulace. Závěr znalců o
použití elektrického paralyzéru je rovněž sporný. Další výhrady má ke
vzdálenosti, ze které střelba na poškozeného probíhala.

 

            Za sporný má i závěr soudu v tom, že obžalovaný vnikl do domu 
s úmyslem zmocnit se přesně nezjištěné věci.  Pro takový závěr chybí
jakýkoliv důkaz, navíc ani tento závěr by ještě neznamenal, že obžalovaný
vraždil v úmyslu získat majetkový prospěch, protože z výroku rozsudku není
zřejmé, že by jej pojal před tím, než poškozeného usmrtil.  Majetková
motivace jednání obžalovaného tedy nebyla prokázána.

 

            Obhájce dále uvedl, že je zarážející, že soud prvního stupně
postavil výrok o vině na doznání obžalovaného a přesto mu v některých
bodech jeho výpovědi nevěří a označuje ji za nevěrohodnou.  Pokud má tedy
výpověď obžalovaného z přípravného řízení za nevěrohodnou, měl jej
obžaloby zprostit, protože ostatní důkazy k uznání viny nestačí. Pokud
k tomuto závěru odvolací soud nedojde, měl by věc vrátit soudu prvního
stupně k novému projednání a rozhodnutí a k odstranění shora uvedených
vad.

 

            Vrchní soud v Praze přezkoumal napadený rozsudek a přezkoumal
i postup řízení, které jeho vynesení předcházelo. Shledal, že odvolání
obžalovaného je částečně důvodné.

 

            Řízení, které rozsudku předcházelo, nevykazuje žádných
podstatných vad. Soud prvního stupně provedl řádně všechny relevantní
důkazy a doplnění důkazního řízení o skutečně podstatné důkazy se
nenabízí.

 

            Pokud jde o hodnocení provedených důkazů, lze přisvědčit
odvolateli, v tom, že některé závěry soudu prvního stupně jsou
spekulativní a nejsou opřeny o provedené důkazy. Závěr o tom, že to byl
obžalovaný, kdo si z veřejných informačních zdrojů a vlastním šetřením
opatřoval informace k poškozenému …………. z provedených důkazů nevyplývá.
Jednak nebylo prokázáno, že by údaje nelezené v jeho počítači skutečně
„opatřoval“ obžalovaný a odkud, jednak jméno poškozeného ……….. v těchto
údajích vůbec nefiguruje.

 

Dále nebylo jednoznačně prokázáno, že by si obžalovaný objednal a dal
doručit elektrický paralyzér právě proto, že by jej hodlal použít proti
poškozenému…………... Správná je i námitka, že nebylo prokázáno  pořadí
jednotlivých výstřelů ani to, kdy byl paralyzér použit. Lze souhlasit i
s tím, že jsou poněkud sporné i závěry o vzdálenosti, na kterou byla
střelba vedena.

 

Ani majetková motivace násilné trestné činnosti prokázána nebyla, jak se
v odvolání uvádí. Pro její existenci totiž nesvědčí žádný z provedených
důkazů. Obžalovaný sice za použití klíčů odcizených poškozenému ………. do
domu vnikl, nebylo však prokázáno, že by zde cokoliv odcizil a nebylo
vyvráceno jeho tvrzení, že chtěl pouze odstranit případný
záznam bezpečnostních kamer. V otázce motivace je sice prostor pro různé
spekulace, ani to, že by se jednalo o „loupežnou“ vraždu, ani to, že by se
jednalo o vraždu „na objednávku“ však prokázáno nebylo, byť se poslední
verze jeví vysoce  pravděpodobnou.

 

            Pokud jde o další hodnocení provedených důkazů, nemá proti
němu odvolací soud žádných výhrad. Záznamy v počítači obžalovaného a to,
že se poté ozbrojený dostavil na místo činu, do slepé ulice, kde stojí dům
………., rozhodně vedou k závěru, že na místě činu nebyl náhodně a že tedy
útok plánoval. Není podstatné ani zda nejprve použil paralyzér ani pořadí
střelby. Ze znaleckého posudku soudně lékařského jednoznačně vyplývá 
mechanizmus usmrcení poškozeného a je třeba souhlasit s tím, že  takový
způsob usmrcení lze nejvhodněji označit jako popravu. Dále je podstatné
to, že z doznání obžalovaného a z důkazů nalezených na místě činu nelze
učinit jiný závěr než ten, že pachatelem činu byl obžalovaný, byť své
doznání v odvolacím řízení zpochybnil a tvrdil, že on nevraždil. 

 

Motiv jednání obžalovaného rozhodně prokázán nebyl. Nikoliv proto, že by
se jej policie nesnažila zjistit, ale proto, že se k vyřešení této otázky,
přes veškerou snahu,  nepodařilo získat žádné důkazy.  Z toho, že
obžalovaný prohledal dům, jak sám přiznal, za účelem odstranění kamerové
nahrávky, nelze volnou úvahou učinit závěr, že zde chtěl něco odcizit.
Jednak nebyla vyvrácena obhajoba obžalovaného (kamerový systém), jednak
byt mohl prohledávat i z jiných důvodů. Např. zda není přítomná družka
poškozeného ……… nebo jiná osoba. To je však stejná spekulace jako to, že
důvodem usmrcení poškozeného bylo odcizení nezjištěných věcí.

 

            Nad rámec toho, co je uvedeno shora, lze jen doplnit, že
důkazní situace je v tomto případě poněkud nezvyklá. Zatímco je u násilné
trestné činnosti běžné, že pachatel vinu popírá a jeho obhajoba musí být
vyvrácena provedenými důkazy, v tomto případě obžalovaný vinu doznal a
právě s ohledem na provedené důkazy není důvodu jeho doznání nevěřit.

 

Kromě motivace pak zůstává další neobjasněnou otázkou to, co se stalo
s vystřelenými nábojnicemi, protože ty na místě činu nalezeny nebyly a
obžalovaný popírá, že by je sbíral nebo, že by učinil jiné opatření
k tomu, aby po jejich vyhození ze zbraně na místě činu nebyly. Nicméně ani
tato „záhada“ není takového rázu, aby absolutně znevěrohodnila doznání
obžalovaného a relativizovala výrok o vině. Ostatně, nebyl zjištěn žádný
důvod, proč by se obžalovaný doznával k něčemu, co neprovedl a vysloužil
si tím trestní stíhání a poměrně přísný trest. Změnu výpovědi před
odvolacím soudem, kdy obžalovaný uvedl, že nikoho nezabil, nebere odvolací
soud vážně. Obžalovaný ji jednak nijak neodůvodnil, jednak je poměrně kusá
a mohla být ve vyhrocené situaci závěrečného návrhu určena veřejnosti ve
snaze zanechat lepší dojem.

 

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadený rozsudek zrušil pro
nesprávnost skutkových zjištění (majetková motivace). Doplnění dokazování
před odvolacím soudem nebylo možné uskutečnit, protože k otázce majetkové
motivace vlastně žádný důkaz proveden nebyl a nelze jej tedy znovu provést
a odlišně hodnotit. Za této situace rozhodl odvolací soud ve věci sám,
když z výroku o vině odstranil především majetkovou motivaci jednání
obžalovaného. Při novém vyslovení výroku o vině upravil tento výrok tak,
že z něj odstranil alespoň některé zjevné zbytečnosti  (např. barva auta)
a údaje, které nebyly jednoznačně prokázány a které pro výrok o vině
nemají žádný význam (např. pořadí útoků a vzdálenost střelby). Totožnosti
skutku se tyto změny nedotýkají a pro právní kvalifikaci nemají význam.

 

Jednání obžalovaného kvalifikoval odvolací soud, shodně se soudem prvního
stupně, jako přečin porušování domovní svobody a dále nově jako zločin
vraždy, nikoliv však podle 3. odst. písm. j) tr. zákoníku, tedy spáchaný
v úmyslu získat majetkový prospěch,  ale pouze podle § 140 odst. 2 tr.
zákoníku, tedy jako vraždu spáchanou po předchozím uvážení.

 

Se změnou právní kvalifikace došlo i ke změně trestní sazby. Zatímco soud
prvního stupně ukládal trest v sazbě od 15 do 20 let, odvolací soud
pracoval se sazbou 12 až 20 let. Je tedy pochopitelné, že se změna trestní
sazby projevila i v délce trestu.

 

Soud přihlédl k doznání obžalovaného a k tomu, že výrazně napomohl
objasnění trestné činnosti spáchané jím samým, k tomu, že byl netrestán,
že žil řádným životem a že jeho možnosti nápravy jsou velice dobré. Oproti
tomu přihlédl k tomu, že se jednalo o brutální způsob usmrcení
poškozeného, bylo spácháno s velkou rozhodností, „profesionálně“, a že
poškozený neměl žádnou šanci útok přežít. Dále přihlédl k tomu, že je
trest ukládán za více trestných činů. Ze všech těchto důvodů uložil trest
při spodní hranici trestní sazby.

 

Pro výkon trestu zařadil obžalovaného do věznice se zvýšenou ostrahou,
protože neshledal žádný důvod pro jiný postup.

 

Shodně se soudem prvního stupně rozhodl i o trestu propadnutí věcí a o
náhradě škody. Pokud jde o náhradu škody, žádné odvolací námitky proti
jednotlivým položkám vzneseny nebyly. Odvolací soud neshledává přiznané
částky nezákonnými nebo nepřiměřenými. Lhůta k zaplacení jednotlivých
částek vyplývá ze zákona a u adhezního řízení se ve výroku rozsudku
neuvádí. 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není další řádný opravný prostředek
přípustný.

 

                      Lze však proti němu podat dovolání do dvou měsíců od
doručení k Nejvyššímu            

                     soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně. 
Odsouzený může dovolání         
                                                                                                                                                                             podat
pouze prostřednictvím obhájce. Důvody dovolání jsou uvedeny v § 265b, jeho
obsah v § 265f trestního řádu.

 

 

V Praze dne  7. ledna 2015

 

 

                                                                                                       
JUDr. Jiří  L n ě n i č
k a                                                                
                                         

                                                                                                                   
předseda senátu  v.r.

 

Za správnost vyhotovení:

Klára Baxová