rozsudek 60C8344/2018-15

Vera vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
můžete nám, =prosím, zaslat rozsudek 60C8344/2018-15 ze dne dne 9.9.2019, na základě kterého byla dána exekuce na našeho zaměstnavatele Madaj Ladislav, RČ: 630316/0358,

S přátelským pozdravem,
Štěpinová Věra,

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozsudek
60C8344/2018-15" s evidenčním číslem ca051a44-8a55-43cc-ad04-0aa6252aa123
a s běžným číslem 78353/2022 bylo doručeno dne 03.10.2022 14:02:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

 

 

Vážená paní,

 

v příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp.
zn.  69Si 771/2022.

 

Doručuje-li správní orgán na elektronickou adresu, platí, že písemnost je
doručena v okamžiku, kdy adresát potvrdí převzetí doručované písemnosti
datovou zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí
písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která
se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 10), doručí správní orgán
písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal,
(tedy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – § 19 odst. 1, 2,
4, 5, 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

referent oddělení komunikace s veřejností

 

Za správnost vyhotovení:

 

Barbora Frýdlová

Vedoucí rejstříku 69 SI

 

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

Tel: 221 093 111