Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí rozsudku 14 T 54/2018 ze dne 04.12.2018, požadujem zaslání požadovaného rozhodnutí v tzv. anonymizované podobě, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Milan Kuzma

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem dfb3c997-2678-472b-a8e6-66dc58d3b7ed a s běžným číslem
71667/2018 bylo doručeno dne 21.12.2018 01:06:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem dfb3c997-2678-472b-a8e6-66dc58d3b7ed a s běžným číslem
71667/2018, doručené dne 21.12.2018 v 01:06:45 a ověřené dne 21.12.2018 v
01:08:22, bylo přiřazeno ke spisové značce "14 T 54/2018" a ke zpracování
dne 21.12.2018 v 07:37:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Klinderová Michaela Bc., Obvodní soud pro Prahu 3

3 přílohy

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla zdejšímu soudu doručena dne 21. prosince 2018 a byla zapsána pod
sp.zn. 53 Si 278/2018.

 

Přílohy:

-          přípis ze dne 2.1.2019

-          anonymizované rozhodnutí sp.zn. 14 T 54/2018

                

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Žádáme proto o potvrzení převzetí shora uvedených písemností, a to zprávou
podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, budou
písemnosti doručovány znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnosti doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č.
500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Bc. Michaela Klinderová

personální oddělení

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 828

[emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]