Rozsudek 34 T 9/2013

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 34 T 9/2013 byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 34 T
9/2013" s evidenčním číslem d11edc39-add5-4374-83f4-e42213b47abe a s
běžným číslem 12394/2018 bylo doručeno dne 07.02.2018 11:16:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

 Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 49/2018 Vážený pan

Vaše značka:   David H.
Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová
DNE: 21. února 2018  

 

Oznámení o výši požadované úhrady

Vážený pane,

Krajský soud v Plzni jako povinný subjekt obdržel dne 7. 2. 2018 Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
jejímž předmětem je poskytnutí kopie rozsudku 34 T 9/2013 byť i
anonymizovaného.

K Vaší žádosti o informace Vám v souladu s § 17 InfZ sděluji, že se v
případě Vaší žádosti jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,
neboť rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 9. 2015, č. j.
34T 9/2013‑4298 má 134 stran, které je v souladu s § 17 odst. 1 větou
druhou InfZ a s § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle InfZ, potřeba
prostudovat za účelem vyhledání případných informací, které nelze podle §
7, § 8a, § 9, § 10 a § 11 InfZ poskytnout.  Na prostudování 1 stránky
rozhodnutí je potřeba vynaložit cca 2 minuty práce. Celkem je tedy potřeba
vynaložit na prostudování 134 stran 268 minut práce, tj. 4 hodiny a
28 minut.

S ohledem na výše uvedené Vám dle § 17 odst. 1 InfZ povinný subjekt
oznamuje, že požaduje úhradu za vyhledání v požadovaných rozhodnutích
případných informací, které nelze podle shora uvedených ustanovení zákona
o svobodném přístupu k informacím poskytnout (zejména informace týkající
se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje, pokud by jejich poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy
upravujícími jejich ochranu).

Výše úhrady je stanovena podle Sazebníku úhrad, přijatého Opatřením
předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2011, sp. zn. Spr 514/2011,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018 (zveřejněném na
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/s...

598), přijatým v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.
7. 2011, č. j. 289/2011-OT-OSV ve výši 200,- Kč na 1 započatou hodinu
vyhledávání jedním pracovníkem, takže výše úhrady činí v tomto případě po
zaokrouhlení částku 1 000 Kč, kterou zaplaťte na účet Krajského soudu v
Plzni č. 19-4321311/0710, variabilní symbol 6200004918, nebo v hotovosti v
pokladně povinného subjektu, Veleslavínova 40, Plzeň.

Pokud do 60 dnů od doručení tohoto oznámení nebude shora uvedená částka
zaplacena, bude předmětná žádost o poskytnutí informace odložena.

Poučení: Žadatel, který nesouhlasí s výší sdělené úhrady, je oprávněn na
postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace podat podle §
16a odst. 1 písm. d) InfZ stížnost, kterou je nutno podat podle § 16a
odst. 3 písm. a) InfZ u povinného subjektu do 30 dnů ode dne sdělení o
povinnosti zaplatit úhradu. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo
spravedlnosti ČR.

 

S pozdravem

Mgr. Anita Svobodová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová