Rozsudek 22 C 176 / 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání výroku a poučení rozsudku ve věci 22 C 176/2014 byť v anonymizované podobě výhradně elektronickou cestou.
S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 22 C 176 /
2014" s evidenčním číslem e9f766ab-8f3e-4f52-bee2-32c77f017060 a s běžným
číslem 43058/2015 bylo doručeno dne 09.10.2015 16:23:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 22 C 176 /
2014" s evidenčním číslem e9f766ab-8f3e-4f52-bee2-32c77f017060 a s běžným
číslem 43058/2015, doručené dne 09.10.2015 v 16:23:12 a ověřené dne
09.10.2015 v 16:27:14, bylo přiřazeno ke spisové značce "22 C 176/2014" a
ke zpracování dne 12.10.2015 v 07:22:50.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Česká Lípa

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

Vážený pane,

zasílám Vám znění výroku a poučení prvoinstančního rozsudku ve věci
22C 176/2014. Upozorňuji pouze, že nenabyl právní moci, neboť žalovaný se
odvolal.

 

Výrok:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 28.557,50 Kč

s úrokem z prodlení ve výši 7,05 % ročně z částky 3.606,‑Kč od 26.4.2013
do zaplacení,

s úrokem z prodlení ve výši 7,05 % ročně z částky 8.694,‑Kč od 26.6.2013
do zaplacení,

s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 5.033,‑Kč od 27.7.2013
do zaplacení,

s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11.224,50 Kč od
25.10.2013 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 1.430,-Kč, a to
do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

Poučení:         Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15ti dnů ode
dne doručení ho

písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v ústi nad Labem, pobočka Liberec,
prostřednictvím soudu zdejšího ve dvojím vyhotovení, Nebude-li povinnost
stanovena tímto rozsudkem splněna řádně a včas, je možné domáhati se
jejího splnění soudním výkonem tohoto rozhodnuti.

 

 

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

místopředsedkyně soudu