Rozhodnutí ve věci 2 T 114 / 2015

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozhodnutí ve věci 2 T 114 / 2015 ze dne 24. 08. 2016, až bude vyhotoveno, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věci 2
T 114 / 2015" s evidenčním číslem 22de4bef-ce61-4a62-af67-6de24a91b3db a s
běžným číslem 56852/2016 bylo doručeno dne 07.09.2016 10:26:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Vážená paní, vážený pane,

dne 7. 9. 2016 jsem podával žádost o informace, která byla dle odpovědi soudem zaevidována pod běžným číslem 56852/2016.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka