David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem c8b6ab6a-226e-4ce4-979b-42cc2ea21181 a s
běžným číslem 39527/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem c8b6ab6a-226e-4ce4-979b-42cc2ea21181 a s
běžným číslem 39527/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:06 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:32:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "53 SI 63/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 14:48:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Valehrachová Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

3 přílohy

Vážený pane
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla
doručena Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne 22.7.2016 a byla zapsána pod
spisovou značkou 53Si 63/20016
Přílohy: přípis ze dne 28.7.2016 + příloha ve form. xls

Shora uvedená písemnost (písemnosti) je Vám doručována na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Žádáme
proto o potvrzení převzetí shora uvedené písemnosti (písemností) a to
zprávou podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 8 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující zprávu
můžete zaslat jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou adresu soudu
Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí písemnosti (písemností)
potvrzeno shora uvedeným způsobem, bude písemnost (písemnosti) doručována
znovu a to způsobem, jako by o doručení na elektronickou adresu požádáno
nebylo (§ 19 odst. 8 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), tedy prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky, v případě, že nebude možné písemnost
doručit ani tímto způsobem, tak prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád).

Dana Valehrachová
správa soudu
Obvodní soud pro Prahu 3
tel. 221 477 413
[emailová adresa]