Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozhodnutí o omezení provozování dráhy

Čekáme, až si Václav Pečený přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, odd. dopravního úřadu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dočetl jsem se o tom, že jako speciální drážní úřad jste schválili návrh plánu omezení provozování dráhy. Důvodem bylo filmování v červenci 2021.

https://zdopravy.cz/dopravni-omezeni-kvu...

Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání rozhodnutí, kterým bylo omezení provozování dráhy schváleno. Pokud to bude nutné, stačí mi anonymizovaná podoba.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.8.2021 11:25:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o omezení provozování dráhy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.8.2021 11:25:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o omezení provozování dráhy", bylo doručeno dne 31.8.2021 11:25:59 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1359619/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.