Rozhodnutí o omezení provozování dráhy

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, odd. dopravního úřadu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dočetl jsem se o tom, že jako speciální drážní úřad jste schválili návrh plánu omezení provozování dráhy. Důvodem bylo filmování v červenci 2021.

https://zdopravy.cz/dopravni-omezeni-kvu...

Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání rozhodnutí, kterým bylo omezení provozování dráhy schváleno. Pokud to bude nutné, stačí mi anonymizovaná podoba.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.8.2021 11:25:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o omezení provozování dráhy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.8.2021 11:25:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o omezení provozování dráhy", bylo doručeno dne 31.8.2021 11:25:59 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1359619/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha

Chvátal Tomáš (MHMP, PKD), Hlavní město Praha

1 příloha