Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Kutné Hoře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
a94eeb2e-e6b9-45dc-a1c8-7879519ec2c2 a s běžným číslem 17213/2013 bylo
doručeno dne 25.07.2013 21:30:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kutné Hoře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
a94eeb2e-e6b9-45dc-a1c8-7879519ec2c2 a s běžným číslem 17213/2013,
doručené dne 25.07.2013 v 21:30:21 a ověřené dne 25.07.2013 v 21:33:30,
bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 66/2013" a ke zpracování dne
26.07.2013 v 08:09:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Kutná Hora

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sylva Magátová, Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

ČR – OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOŘE

NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE 58, 284 35 KUTNÁ HORA

Tel: 327 533 500, FAX: 327 533 578, IČ: 00024538, e-mail:
[1]Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]

 

 

                                                                                             
                   Spisová značka: 25 Si 66/2013

                                                                                 
    V Kutné Hoře dne 30.7.2013

 

Lukáš Blažej

[FOI #503 e-mail] ??

 

 

VĚC : Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném

            přístupu k informacím

 

 

Vážený žadateli,

 

k Vaší žádosti ze dne   25.7.2013 ( doručené dne 26.7.2013   adresované
zdejšímu soudu o poskytnutí informace  - zaslání všech rozhodnutí týkající
se OSA- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. IČ:
63839997 Vám sděluji, že Vaše elektronické podání (žádost) není podepsáno
uznávaným elektronickým podpisem.

 

Písemné žádosti, včetně žádostí podaných v elektronické formě, musí
obsahovat podle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 až 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, mimo jiné (zejména datum, předmět
žádosti, jméno, příjmení, adresa pobytu a bydliště žadatele, popř. název,
sídlo a IČ) i podpis žadatele. V případě elektronických podání je třeba
podání opatřit uznávaným elektronickým podpisem žadatele podle § 11 zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v opačném případě nelze ověřit,
kdo žádost u soudu podal.

 

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k doplnění Vaší žádosti, pokud nadále trváte
na poskytnutí požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
uznávaný elektronický podpis, tedy k podání nové žádosti opatřené
uznávaným elektronickým podpisem nebo k zaslání písemné žádosti opatřené
vlastnoručním podpisem.

 

 

Pokud   této výzvě nevyhovíte do 30dnů od dne jejího doručení, bude Vaše
žádost odložena  ( dle §14 odst. 5 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb. )  a
informace nebude poskytnuta.

 

           S pozdravem               

JUDr.Sylva Magátová,v.r.

                                                                      
místopředsedkyně Okresního soudu v Kutné Hoře

 

Za správnost vyhotovení:

Šárka Staňková

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]

Lukáš Blažej

Vážení,

dne 30.7.2013 jsem obdržel vaši výzvu, abych doplnil svou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o uznávaný elektronický podpis.

Ve své výzvě uvádíte, že "Písemné žádosti, včetně žádostí podaných v elektronické formě, musí obsahovat podle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 až 4 zákona (...) mimo jiné i podpis žadatele." Skutečností ovšem je, že uvedená ustanovení žádný požadavek podpisu nestanoví, dokonce celý zákon o svobodném přístupu k informacím slovo podpis neobsahuje. Ustanovení § 13 odst. 2 na věc vůbec nedopadá, neboť se týká ústních žádostí o informace. § 14 stanoví na elektronicky podané žádosti pouze jediný požadavek, a to aby byly podány prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, což jsem splnil.

V této věci rozhodoval již několikrát i NSS, následující úryvek je z odůvodnění rozsudku 8 Ans 15/2012 - 34: "Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne."

Požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu nemá jakoukoliv oporu v zákoně a považuji tedy Vaši výzvu za nicotnou. Vzhledem k tomu, že jsem poskytl všechny údaje požadované zákonem o svobodném přístupu k informacím a nic nebrání vyřízení žádosti, nebyly splněny podmínky pro vydání výzvy a lhůty pro poskytnutí informace plynou i nadále od podání mé žádosti o informace. Žádám vás tedy, abyste v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím požadované informace bez zbytečného odkladu poskytli.

Lukáš Blažej

Sylva Magátová, Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

ČR – OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOŘE

NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE 58, 284 35 KUTNÁ HORA

Tel: 327 533 500, FAX: 327 533 578, IČ: 00024538, e-mail:
[1]Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]

 

                                                                                             
                   Spisová značka: 25 Si 66/2013

                                                                                 
    V Kutné Hoře dne 8.8.2013

 

Lukáš Blažej

[FOI #503 e-mail] ??

 

VĚC : Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném

            přístupu k informacím

 

Vážený žadateli,

 

k Vašemu podání z 4.8.2013, které bylo do elektronické podatelny zdejšího
soudu doručeno, Vám sděluji, že toto vaše podání opět není elektronicky
podepsáno, rozhodně jej nelze považovat za formálně bezvadné podání.

 

Považuji za irelevantní diskutovat s Vámi o perfektnosti žádosti podané
elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu a opětovně Vás vyzývám,
abyste doplnil svou žádost o uznávaný elektronický podpis, nebo zaslal
písemnou žádost opatřenou vlastnoručním podpisem ( viz výzva soudu ze dne
30.7.2013, ve které došlo k písařskému nedopatření, na které upozorňujete
– místo § 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. má být správně § 13 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.) a to do konce lhůty poskytnuté ve výzvě soudu ze
dne 30.7.2013. 

 

Věcně si Vás dovolím upozornit, že dle § 11 odst. 4 písm b) zákona č.
106/1999Sb. povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti
soudu, s výjimkou rozsudků. Pro zjednodušení celé věci Vám mohu sdělit, že
lustrací elektronického systému ISAS ( zaveden u zdejšího soudu v červenci
2006) bylo zjištěno, že u zdejšího soudu nebyl vydán žádný rozsudek, ve
kterém je Vámi dostazovaný subjekt žalobcem či žalovaným.  Na základě
výsledků této lustrace k Vašemu dotazu ohledně vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení Vám mohu pouze obecně sdělit, že náhradu  nákladů řízení
v občanskoprávních sporech řeší § 140 a následující o.s.ř. a v případě
zastoupení účastníka advokátem odkazuji též na ustanovení vyhlášky č.
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů zaposkytnuté právní
služby.

 

S pozdravem

 

                                                       JUDr. Sylva
Magátová,v.r.

                                    místopředseda Okresního soudu v Kutné
Hoře

 

Za správnost vyhotovení: Šárka Staňková

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]

Sylva Magátová, Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

ČR – OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOŘE

NÁM. NÁRODNÍHO ODBOJE 58, 284 35 KUTNÁ HORA

Tel: 327 533 500, FAX: 327 533 578, IČ: 00024538, e-mail:
[1]Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]

 

 

                                                                                             
                   Spisová značka: 25 Si 66/2013

                                                                                 

 

ROZHODNUTÍ

 

            Okresní soud v Kutné Hoře rozhodl dne 8.7.2013 ve věci žádosti
Lukáše Blažeje  o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím,

 

t a k t o  :

 

 

Podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. se žádost Lukáše Blažeje
odkládá.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

 

            Lukáš Blažej se obrátil na Okresní soud v Kutné Hoře podáním,
které bylo elektronickou poštou doručeno dne  25.7.2013, bez ověřeného
elektronického podpisu.  Dne 30.7.2013 byl vyzván k doplnění údajů ve
smyslu ustanovení § 13 odst. 3 a § 14 odst. 2-4  zákona č. 106/1999 Sb.,
přičemž byl upozorněn na to, že pokud žádost do 30 dnů nedoplní, bude tato
žádost odložena.

 

            Žadatel svoji žádost nedoplnil, a proto soud postupoval podle
§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložil.

 

 

POUČENÍ:      Proti tomuto rozhodnutí není žádný řádný opravný prostředek
přípustný.

 

                        V Kutné Hoře dne 5. září  2013

 

 

                                                                      
              JUDr. Sylva Magátová, v.r.

                                                                      
místopředsedkyně Okresního soudu v Kutné Hoře

 

Za správnost vyhotovení :

Šárka Staňková

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní soud Kutná Hora vyžaduje e-mail]