Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Lukáš Blažej vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Kolíně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Kolíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Kolíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
1caf4147-9ccb-4339-ab72-f54ffcbc126a a s běžným číslem 28629/2013 bylo
doručeno dne 23.07.2013 13:12:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kolíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

Od: Markéta Kapalová

1/8/2013

Česká republika - Okresní soud v Kolíně

Kmochova 144                                                  
                                            Telefon: 321 770 711

280 02
Kolín                                                                                                           
fax: 321 770 707

                                                                           
                  e-mail: [[1]email address]

                                                                                                          
ID datové schránky: dwpaby3

Spis.zn.: 27 Si 19/2013                                      
                                     v Kolíně dne 1. srpna 2013

Při odpovědi uveďte prosím spisovou značku

 

Vážení,
 

sděluji Vám, abyste se s Vaším požadavkem o poskytnutí informace obrátili
na některý z Krajských soudů, jako soudu I. stupně příslušných
k projednávání věcí v řízeních podle autorského zákona.

 

JUDr. Alena Horáčková, v.r.

místopředsedkyně Okresního soudu v Kolíně

 

Za správnost vyhotovení: Markéta Kapalová

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Informace pro všechny,

--
Z TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vlasta Legrová
Okresní soud v Kolíně

6/3/2014

 

Česká republika - Okresní soud v Kolíně

 

Kmochova 144                                                  
                                               telefon: 321 770 711

280 02
Kolín                                                                                                           
fax: 321 770 707

                                                                           
                  e-mail: Instituce [Okresní soud Kolín vyžaduje e-mail]

                                                                                                          
ID datové schránky: dwpaby3

Spis.zn.: 27 Si 19/2013                                      
                                   v Kolíně dne 3. března 2014

Při odpovědi uveďte prosím spisovou značku

 

 

Lukáš Blažej
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

 

 

 

         Okresní soud v Kolíně vydává ve věci žadatele Lukáše Blažeje,
narozeného 8.5.1996, bytem Ústí nad Labem, SNP 39 podle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím toto

 

r o z h o d n u t í

 

Žádost Lukáše Blažeje o poskytnutí rozhodnutí ve věcech, kde vystupoval
jako žalobce nebo žalovaný Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním o.s. a o poskytnutí  vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení,
se  o d k l á d á .

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

      Žadatel Lukáš Blažej požádal Okresní soud v Kolíně o poskytnutí
informací specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

        Ministerstvo spravedlnost České republiky rozhodlo dne 12.2.2014
pod č.j.  MSP-502/2013-OT-OSV/4 tak, že uložilo Okresnímu soudu v Kolíně,
aby do 15-ti dnů od dne doručení jeho rozhodnutí řádně vyřídil
stěžovatelovu žádost o informace ze dne 23.7.2013. Rozhodnutí odůvodnilo
tak, že přípis povinného subjektu, tedy Okresního soudu v Kolíně, kterým
bylo žadateli sděleno, že není dána příslušnost k projednávání věcí, není
řádným vyřízením žádosti. Tento přípis požadované informace neobsahoval,
nebyl rozhodnutím o odmítnutí žádosti a nelze jej považovat za řádné
odložení žádosti.

 

         Okresní soud v Kolíně proto postupoval v souladu s rozhodnutím
Ministerstva spravedlnosti ČR. Provedl šetření v rejstříku zahájených
řízení se závěrem, že u zdejšího soudu nejsou vedena řízení, kde by jako
žalobce či žalovaný vystupoval Ochranný svaz autorský, o.s. Tato
rozhodnutí proto nelze žadateli poskytnout. Stejně tak nelze žadateli
poskytnout vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení.

 

 

 

 

       Soud takto postupoval podle  § 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím tak, žadatelovu žádost odložil.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné.

 

 

 

                                                           JUDr . Alena
Horáčková

                                                     místopředsedkyně
Okresního soudu

                                                                         v
Kolíně