Rozesílání "Sdělení MZČR" - druhý pokus

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Dne 15. 10. 2020 jsem podal žádost o informace týkající se rozesílání "Sdělení MZČR" zákazníkům mobilních operátorů.

Dnes jsem obdržel odpověď MZDR 45089/2020-2/MIN/KAN, ve které mi povinný subjekt sděluje, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, a že mobilní operátoři rozesílali textové zprávy na základě "prosby Ministerstva zdravotnictví o instalaci aplikace eRouška".

Pokud je tato odpověď pravdivá, znamená to, že mobilní operátoři postupovali zcela svévolně, když s odesílatelem označeným jako "SdeleniMZCR" nebo "www.mzcr.cz" (tj. budícím dojem, že se jedná o sdělení Ministerstva zdravotnictví) rozesílali sdělení, které je podepsáno jménem hlavní hygieničky ČR, a to aniž by na to Ministerstvo zdravotnictví mělo jakýkoliv vliv.

Přiznám se, že se takovému stavu zdráhám uvěřit, i když zcela vyloučit ho samozřejmě nemohu.

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tedy tímto žádám Ministerstvo zdravotnictví ČR o poskytnutí informace, zda jakýmkoliv způsobem ovlivňovalo rozeslání zprávy, okruh jejích příjemců nebo obsah, nebo zda skutečně mobilní operátoři zprávu jeho jménem rozesílali zcela svévolně bez jakékoliv konzultace s ním.

V případě, že ministerstvo obsah zprávy nebo okruh příjemců jakkoliv ovlivňovalo, dovolím si mu doporučit, aby přehodnotilo svůj přístup k předchozí žádosti o informace, neboť jeho shora uvedená odpověď je nepravdivá a formálně nesprávná. Minimálně některé informace my mělo ministerstvo poskytnout a o případném zbytku vydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Dále bych se rád zastavil u pojmu "smlouvy". V případě, že operátoři a ministerstvo postupovali ve vzájemné shodě, je pravděpodobné, že mezi nimi nějaká forma smlouvy vznikla. Smlouvou se totiž rozumí nejenom formální písemný dokument jako smlouva výslovně označený, ale též konkludentní jednání. V takovém případě by podle platné legislativy i judikatury měl povinný subjekt postupovat extenzivně, poskytnout informací raději více než méně, i když třeba oficiální pojmenování dokumentu nesouhlasí.

Pro vyloučení pochybností, pokud se nejednalo o svévolnou aktivitu mobilních operátorů ale nebyla uzavřena písemná smlouva, nicméně výslovně žádám povinný subjekt aby mi poskytl informace ekvivalentní textu smlouvy. Předpokládám, že existuje nějaký dokument (písemná žádost, zápis ze schůzky, e-mailová komunikace...) který zachycuje to, na čem se ministerstvo s operátory dohodlo nebo o co je požádalo. V případě že neexistuje a vše se odehrálo na základě ústní domluvy, žádám povinný subjekt o to, aby mi poskytl její obsah a informaci kdo s kým v této věci konkrétně jednal.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.10.2020 10:49:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozesílání "Sdělení MZČR" - druhý pokus elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.10.2020 10:49:57 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
22.10.2020 13:11:26

Vaše zpráva ze dne: 22.10.2020 10:49:57
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Rozesílání "Sdělení MZČR" - druhý pokus
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01CG5GI
Datum zaevidování: 22.10.2020 11:00:37

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
22.10.2020 13:11:26

Your message - dated 22.10.2020 10:49:57
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Rozesílání "Sdělení MZČR" - druhý pokus
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01CG5GI
Date of registration: 22.10.2020 11:00:37

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Kancelář ministra, Ministerstvo zdravotnictví

3 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01CPDVM
značka: MZDR 45089/2020-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.11.2020
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1971917_002.pdf, Příloha č. 1 - Dopis APMS.pdf, Příloha č. 2 - odpověď.pdf