Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádám o informaci, co znamenají černé nitky v respirátech a rouškách, které jsem objevila. Co to je?
Děkuji
Marie Mráčková
[email address]

S přátelským pozdravem

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.3.2021 08:54:03 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.3.2021 08:54:03 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
29.3.2021 14:30:22

Vaše zpráva ze dne: 29.3.2021 08:54:03
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F9T5H
Datum zaevidování: 29.3.2021 09:38:23

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
29.3.2021 14:30:22

Your message - dated 29.3.2021 08:54:03
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01F9T5H
Date of registration: 29.3.2021 09:38:23

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odložení žádosti

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FCIHV
značka: MZDR 13792/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.04.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Odložení 375_002.pdf