Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Řidičské oprávnění skupiny C

Čekáme, až si Josef Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám dotaz. Je mi 19 let, dokončil jsem výuku a výcvik pro řidičské oprávnění sk. C. Výcvik jsem dělal ve škole, takže jsem mohl dokončit výcvik před 21. rokem. Když jsem si šel podat žádost o vydání ř.p. na městský úřad obce s rozšířenou působností, tak mi tam řekli, že dostanu C1 (bez omezení) a C s harmonizačním kódem, tzn. že sk. C do 21 let nesmím využívat. Do této chvíle vše chápu.

Paní úřednici jsem proto požádal, aby mi podle zákona 361/2000 Sb. § 83, odst. 5, písm. g omezila sk. C na řízení vozidel po opravě nebo údržbě. Paní úřednice mi řekla, že mi to nepovolí, protože nemám profesní způsobilost řidiče. Následně jsem jí odvětil, že dle 192/2008 Sb. § 46, odst. 3, písm. e, pro zkušební provoz profesní způsobilost mít nemusím.

Paní úřednice mi na toto odpověděla, že už to 2 roky vydržím a ať si nevymýšlím zbytečnosti.

Mé otázky tedy zní:
1) Potřebuji pro toto vydání omezení nějaké doporučení servisu u kterého budu zkušební jízdy provádět?

2) Měla úřednice pravdu, že potřebuji profesní způsobilost?

3) Nebo to celé sám komplikuji a stačí, když dostanu to C s harmonizačním kódem a můžu řídit vozidla vypsaná v 361/2000 Sb. § 83, odst. 5 ?

Mockrát děkuji za Váš čas a za odpověď.

S přátelským pozdravem, J. Filip.

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 20.02.2020 22:46:40
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Řidičské oprávnění
skupiny C
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 20.02.2020 22:46:40
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Řidičské
oprávnění skupiny C
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8164 e-mail] ??

 

Naše č. j. 80/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 20. 2. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 9156/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:
„…Je mi 19 let, dokončil jsem výuku a výcvik pro řidičské oprávnění sk. C.
Výcvik jsem dělal ve škole, takže jsem mohl dokončit výcvik před 21.
rokem. Když jsem si šel podat žádost o vydání ř.p. na městský úřad obce s
rozšířenou působností, tak mi tam řekli, že dostanu C1 (bez omezení) a C s
harmonizačním kódem, tzn. že sk. C do 21 let nesmím využívat. Do této
chvíle vše chápu.

 

Paní úřednici jsem proto požádal, aby mi podle zákona 361/2000 Sb. § 83,
odst. 5, písm. g omezila sk. C na řízení vozidel po opravě nebo údržbě.
Paní úřednice mi řekla, že mi to nepovolí, protože nemám profesní
způsobilost řidiče. Následně jsem jí odvětil, že dle 192/2008 Sb. § 46,
odst. 3, písm. e, pro zkušební provoz profesní způsobilost mít nemusím.

 

Paní úřednice mi na toto odpověděla, že už to 2 roky vydržím a ať si
nevymýšlím zbytečnosti.

 

Mé otázky tedy zní:

1) Potřebuji pro toto vydání omezení nějaké doporučení servisu u kterého
budu zkušební jízdy provádět?

 

2) Měla úřednice pravdu, že potřebuji profesní způsobilost?

 

3) Nebo to celé sám komplikuji a stačí, když dostanu to C s harmonizačním
kódem a můžu řídit vozidla vypsaná v 361/2000 Sb. § 83, odst. 5 ?…“ 

 

Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu týkajícího se
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) a nikoli žádostí o poskytnutí
(zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni
InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad
rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.

 

Zákon č. 361/2000 Sb., podle § 83 odst. 5, umožňuje udělit řidičské
oprávnění skupiny C žadatelům již ve věku 18 let, nicméně je v daném
ustanovení vymezeno jaká vozidla jsou držitelé tohoto řidičského oprávnění
oprávněni řídit do dosažení věku 21 let.

Citace ustanovení § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.:

„(5) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která
dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let.
Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do
dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení
vozidel

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární
ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.“

 

Předmětné omezení ve vztahu k věkové hranici je vyjádřeno národním kódem
185 a uvádí se v řidičském průkazu ke skupině C), který je uveden
v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o
registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, cit.:

„185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5
zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u
skupiny vozidel D 24 let.“

               

            Jak vyplývá z výše uvedeného, pokud Vám bylo uděleno řidičské
oprávnění skupiny C ve věku 19 let, podle § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000
Sb., jste, do dosažení věku 21 let, oprávněn k řízení vozidel vymezených
v předmětném ustanovení, kdy se ve Vašem  konkrétním případě jedná o
řízení vozidel při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo
údržbou.

 

            K řízení vozidel zařazených do řidičského oprávnění skupiny C,
v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou, není nutné být držitelem
profesní způsobilosti řidiče,  a to ani v případě držitele řidičského
oprávnění skupiny C, který je starší věku 21 let. Na tato vozidla se
obecně vztahuje výjimka uvedená v  § 3 odst. 5 písm. e) zákona  č.
361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.:

„(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na
řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo
jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro
zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto
území nepodniká, a dále na řidiče

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s
jejich opravou a údržbou,“.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním
orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů
zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn
podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž
přípravě se podílí.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.png@01D5E01D.ECA2E6F0

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8164 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.