Reverse charge pro prodej plynu

Jana Zděnková vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Generální finanční ředitelství měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Zděnková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní / pane,

Obracíme se na Vás jménem společnosti VNG Energie Czech s.r.o. s dotazem týkajícím se možnosti uplatnění přenesení daňové odpovědnosti u dodání zemního plynu podle nařízení vlády č. 11/2016 s účinností od 1.2.2016 a dále výkladu GFŘ č.j. 2375/16/7100-20118-012884.

Společnost VNG Energie Czech s.r.o. je držitelem licence na obchod se zemním plynem. Obrátil se na nás jeden náš zákazník s žádostí o provedení oprav vystavených daňových dokladů za dodání zemního plynu. Na dokladech byla vyčíslena hodnota DPH (21%). Zákazníkem je společnost,jež provozuje tepelné hospodářství v rámci průmyslového areálu (dlouhodobý pronájem). Zemní plyn je spotřebováván pro výrobu tepla a to je dále prodáváno. Z našeho pohledu se jedná o konečného spotřebitele zemního plynu nikoliv obchodníka. Zákazník dále nakupuje elektrickou energii a tu přefakturovává dále.

Podle jejich názoru firma (zákazník) splňuje definici obchodníka s elektřinou dle zákona o DPH, byť není vlastníkem licence (žádné licence vyjmenované GFŘ), a jako takovému by mu měla být elektřina i plyn fakturován v režimu přenesení daňové povinnosti. Níže zaslaný požadavek a výklad zákazníka:

„chtěl bych Vás poprosit o úpravu faktur za zemní plyn pro areál Gumotex Břeclav za období únor a březen 2016 – úpravu DPH na PDP (0%). Dle nařízení vlády č. 11/2016, které nabylo účinnosti dne 1. 2. 2016 a informace Generálního finančního ředitelství (viz příloha) je brána naše společnost jako „obchodník“ s elektrickou energií, v rámci čehož fungujeme v režimu přenesení daňové povinnosti fakturace elektrické energie od našeho dodavatele. V souvislosti s touto změnou bychom tedy měli fungovat v režimu PDP také u zemního plynu. Níže zasílám vybrané části přiloženého textu GFŘ.

Obchodníkem je osoba povinná k dani, která nakupuje elektřinu či plyn zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná. Ten, kdo má licenci, je vždy obchodník. Obchodníkem jsou i další subjekty na trhu s elektřinou a plynem.
Bude-li v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti na výše zmíněná plnění sporné jednoznačně stanovit, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění tohoto režimu … bude aplikována právní fikce, že dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.
Pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti je tedy zásadně rozhodující osoba odběratele - obchodníka. Účel využití předmětného zboží nebude mít žádný vliv na použití daňového režimu. Jak je již výše zmíněno, režim přenesení daňové povinnosti bude aplikován také v situacích, kdy osoba splňující definici obchodníka nakoupí elektřinu nebo plyn pro vlastní spotřebu.
Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní i v situaci, kdy odběratel elektřiny bude mít od Energetického regulačního úřadu pouze licenci na obchod s plynem. Stejně tak se tento režim uplatní i v případě, že odběratel plynu bude mít od Energetického regulačního úřadu jen licenci na obchod s elektřinou. Pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti není tedy rozhodující, na jaké zboží (plyn nebo elektřina) byla licence vydána. … Toto se chápe v širším kontextu, tedy nejen, že se to vztahuje osobu držitele licence, ale na osobu obchodníka (širší pojetí) -

Tímto se na Vás jménem společností VNG Energie Czech obracíme s dotazem, jak v takovém případě postupovat. Chceme se vyhnout možným problémům s odvodem DPH a případným sankcím ze strany finančních úřadů.

Chceme Vás požádat o stanovisko v případě uplatnění přenesení daňové odpovědnosti, kdy je zemní plyn dodáván osobě bez licence, která následně plyn a nebo elektřinu přefakturovává třetí osobě. Lze v tomto případě uplatnit postup podle nařízení vlády 11/2016?

Podle našeho názoru tento případ nepodléhá tomuto nařízení vlády a DPH bude vyčísleno na daňovém dokladu a bude odvedena prodávajícím. Je náš postup správný?
Anebo je správná úvaha zákazníka o širším pojetí pojmu „obchodník“ z pohledu uplatnění přenesení daňové odpovědnosti?

Obecně lze říci, že stejný problém se vyskytne u všech správcovských firem nakupujících energie (elektřinu, plyn) pro vlastníky objektů či nájemce v daných objektech, které jim pouze přefakturovávají dodávky energií beze změny ceny. Na takovou činnost nemusí mít z pohledu energetického zákona licenci.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme za rychlou odpověď.

S přátelským pozdravem

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Váš dotaz byl předán k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 64478/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže