Řešení stavu mostních konstrukcí

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych požádat o:

1) přehled mostních konstrukcí ve správě Ministerstva dopravy a souvisejících subjektů, které evidujete v normové kategorii VI a VII dle ČSN 736220 a ČSN 736221.

2) návrh soupisu všech dopravních opatření, která považujete za nezbytná s ohledem na mostní konstrukce ve špatném technickém stavu (kategorie VI a VII).

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 20.1.2018 08:20:08
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Řešení stavu mostních konstrukcí

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 20.1.2018 08:20:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Řešení stavu mostních konstrukcí

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Vít Masare                            e-mail:
[1][FOI #7144 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 24/2018-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20.
1. 2018 - sdělení o odložení žádosti

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“). V této žádosti žádáte poskytnout následující
informace – cit.:

 

„1) přehled mostních konstrukcí ve správě Ministerstva dopravy a
souvisejících subjektů, které evidujete v normové kategorii VI a VII dle
ČSN 736220 a ČSN 736221.

 

2) návrh soupisu všech dopravních opatření, která považujete za nezbytná s
ohledem na mostní konstrukce ve špatném technickém stavu (kategorie VI a
VII).“

 

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se
vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici.
Ministerstvo dopravy Vám po vyhodnocení Vaší výše uvedené žádosti ze dne
20. 1. 2018, která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p.
3376/2018-MD-CKDP, sděluje, že Vámi požadované informace se nevztahují k
jeho působnosti, nýbrž k působnosti Ředitelství silnic a dálnic (dále jen
„ŘSD“) a Správy železniční dopravní cesty (dále „SŽDC“), které jsou ve
smyslu ustanovení § 2 InfZ též orgány příslušnými k jejímu vyřízení. 
Proto tímto Vaši žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez
dalšího odkládá.

 

Ministerstvo dopravy požadovanou evidenci nevede, ta se vede pomocí
speciálních pasportů u investorů, kterými jsou organizace ŘSD, jejímž
základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k
nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy,
údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a
modernizace dálnic a silnic I. třídy a s tím související tvorba
technických podmínek. A dále SŽDC, jejímž základním předmětem činnosti je
mimo jiné i zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její
provozuschopnosti, zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty,
zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty a kontrola
užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy.
Obraťte se proto se svojí žádostí přímo na tyto povinné subjekty.

Kontakty:

ŘSD: se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
[2]https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontak...

SŽDC: se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1,
[3]http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-inf...

 

Poučení:

Proti tomuto vyřízení žádosti lze podle § 16a odst. 1 písm. b)  InfZ podat
stížnost, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení sdělení o odložení (§ 16a
odst. 3 písm. a) InfZ).

Lhůta k podání stížnosti se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo
sdělení účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní
den. V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních
služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den
od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání
stížnosti počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí
desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

Stížnost se podává u správního orgánu, který věc odložil, na adrese:
Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha.
O stížnosti rozhoduje ministr dopravy.

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[12]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[13]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7144 e-mail] ??
2. https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontak...
3. http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-inf...
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
12. https://cz.linkedin.com/company/minister...
13. http://www.dopravniinfo.cz/