Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda je smluvní ujednání Všeobecné zdravotní pojišťovny s praktickými lékaři pro děti a dorost o tom, že registrace pacienta v den, kdy dosáhne věku 19 let, je u něj automaticky zrušena, zcela v souladu s platnou legislativou, nebo zda se jedná o nějaké zvláštní ujednání.

V jakých výjimečných případech může být ošetřujícím lékařem osoby starší 19 let lékař se vzděláním v oboru praktický lékař pro děti a dorost, pokud tento lékař nemá jinou specializaci?

Co má učinit pediatr, požádá-li jej o vyšetření osoba starší 19 let?

Jaké důsledky by pro pediatra mělo vystavení dokladu o dočasné pracovní neschopnosti osobě starší 19 let?

Může být taková "neschopenka" zaměstnavatelem či ČSSZ uznána a proplacena?

Pokud ČSSZ zjistí, že pediatr vystavil "neschopenku" osobě starší 19 let, jak by měl dále postupovat?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.4.2016 00:27:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Registrace osoby starší 19 let u praktického lékaře pro děti a dorost elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.4.2016 00:27:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.4.2016 06:52:47

Vaše zpráva ze dne: 28.4.2016 00:27:29
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Registrace osoby starší 19 let u praktického lékaře pr...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00UJMFA
Datum zaevidování: 28.4.2016 06:49:11

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Hájková Marcela
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
28.4.2016 06:52:47

Your message - dated 28.4.2016 00:27:29
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Registrace osoby starší 19 let u praktického lékaře pr...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00UJMFA
Date of registration: 28.4.2016 06:49:11

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Hájková Marcela
electronic registry [mail room] of the Ministry