Rámcový a detailní časový harmonogram budoucí veřejné zakázky pro ADIS

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Generální finanční ředitelství měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

prosím o zaslání rámcového a detailního časového harmonogramu budoucí veřejné zakázky pro ADIS.
K vypracování těchto harmonogramů bylo GFŘ zavázáno ve zprávě Rady vlády pro informační společnost ze dne 16. 12. 2016, Č.j.: MV-163034-4/EG-2016
Kopii tohoto dokumentu naleznete zde: https://www.dropbox.com/s/mjmrike2yh3gwe...

Ve vaší předchozí odpovědi (Č. j.: 38488/17/7200-00040-205302) jste uvedli, že dalším termínem pro dokončení těchto dokumentů je 31.5.2017.

V případě, že jeden nebo oba harmonogramy dosud nebyly dokončeny, prosím o uvedení důvodů, proč se tomu tak v určených termínech nestalo.
Pokud již dokumenty byly zaslány RVIS, prosím o zaslání kopií dokumentů zaslaných RVIS.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 05/06/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]). Vaše zpráva byla zaevidována pod čj. 67733/17 a předána Odboru komunikace.

Současně Vám sdělujeme, že e-mailová schránka podatelny GFŘ není určena pro podání podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 37 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje-li Vaše zpráva podání, postupujte dle níže uvedeného poučení.

Poučení pro podání zaslané do e-mailové schránky podatelny Generálního finančního ředitelství Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

a) Poučení pro podání při správě daní podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky podatelny GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali daňové podání, musíte toto podání potvrdit nebo opakovat do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, způsobem podle § 71 daňového řádu, a to i v případě, že Vaše daňové podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Úkon lze v téže lhůtě potvrdit rovněž projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu u příslušného správce daně, kterému je podání určeno. Tento postup neplatí pro podatele, kteří mají v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu uloženu povinnost činit podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 (učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky).
Pokud daný e-mail obsahuje podání ve věci DPH je ve vztahu ke lhůtě pro jeho potvrzení či opakování dle daňového řádu nutné rozlišit, zda se jedná o podání kontrolního či souhrnného hlášení nebo o jiné podání ve věci DPH, neboť v případě kontrolního a souhrnného hlášení se lhůta pro potvrzení odvíjí od lhůty pro jejich podání. Výše uvedená výjimka stanovená ustanovením § 72 odst. 4 daňového řádu se ve věcech DPH nepoužije.

b) Poučení pro podání ve správním řízení podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Pokud jste do e-mailové schránky GFŘ Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] odeslali podání podle správního řádu, musíte toto podání do 5 dnů potvrdit, popřípadě doplnit, písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, a to i v případě, že Vaše podání zaslané do této e-mailové schránky bylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

Pro podání používejte aplikaci EPO, která je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy České republiky a je na adrese www.daneelektronicky.cz.

Podání lze rovněž učinit i datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše zpráva nemá povahu podání ve smyslu výše uvedených ustanovení, berte prosím toto poučení za bezpředmětné.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

odpověď byla zaslána také do Vaší DS.

S pozdravem

Kateřina Bloudková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č. 106/1999

Vážená paní, vážený pane,

Podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č. 106/1999, protože úřad nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti či částečném odmítnutí žádosti. v dané věci a současně nezveřejnil v plném rozsahu požadované informace.

Z výše uvedených důvodů žádám, aby nadřízený správní orgán přikázal povinnému správnímu orgánu zveřejnění odmítnutých částí požadovaných informací do 3 pracovních dnů.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 04/07/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 76707/17 a předána Odboru komunikace.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

6 příloh

Věc: Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace
Vážený pane,
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 4. července 2017 Vaši stížnost, ve které
namítáte, že úřad nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti či částečném odmítnutí
žádosti v dané věci a současně nezveřejnil v plném rozsahu požadované informace.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, Vám sdělujeme, že Vaši stížnost vyřizujeme rozhodnutím o částečném odmítnutí
žádosti, č. j. 76878/17/7500-20080-202098. Rozhodnutí Vám bude zasláno pouze do datové
schránky.
Ve zbytku žádosti Vám již byla informace poskytnuta dopisem naše č.j. 71804/17/7500-
20080-202098. Pro doplnění tohoto dopisu přikládáme i dokument, zaslaný Radě vlády pro
informační společnost dne 13. dubna 2017.
S pozdravem
Ing. Petra Petlachová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Petlachova.
Jak jiste vite, stiznost na vyrizeni meho dotazu jsem v souladu se zakonem poslal na GFR, ale dle zakona jste vy povinni predat tuto stiznost nadrizenemu organu, a to neprodlene.
Takze tak laskave obratem ucinnte.
Didatecne rozhodnuti GFR o me zadosti mnoho dni po zakonnem terminu nema na mou ZAKONNOU stiznost zadny vliv.

Prosim o potvrzeni, ze doslo k odeslani stiznosti na nadrizeny organ vcetne data odeslani

S pozdravem

michal Blaha

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/ramcovy...

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 14/07/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 78522/17 a předána Odboru komunikace.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ) obdrželo dne 14. července 2017 Vaši reakci, ve které namítáte, že navzdory tomu, že GFŘ vydalo dodatečně rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, měla být Vaše stížnost neprodleně předána nadřízenému orgánu. V reakci žádáte, abychom Vás o odeslání stížnosti na nadřízený orgán informovali.
Podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“ GFŘ postupovalo v souladu s tímto ustanovením zákona a vyřídilo Vaši stížnost tím, že dne 11. července 2017 vydalo rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, č. j. 76878/17/7500-
20080-202098.
S pozdravem
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru

Vážená paní, vážený pane,

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č. 106/1999

Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, č. j. 76878/17/7500- 20080-202098,
podavám odvolání,
které odůvodňuji následovně:
1) v žádné odpovědi v této věci GFŘ neodůvodnilo částečné odmítnutí žádosti o požadovaný dokument.
2) V první odpovědi ze dne 21.6.2017 GFŘ odpovědělo zcela jinými informacemi, bez jakékoliv formální či neformální vazby k požadovanému dokumentu.
Vzhledem k tomu, že GFŘ nepopřelo existenci takového dokumentu, nevydalo tento dokument ani žádné části z něj, tak z výše uvedených důvodů žádám, aby nadřízený správní orgán napadené rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti zrušil a přikázal povinnému správnímu orgánu zveřejnění požadovaného dokumentu (informací) do 3 pracovních dnů.

S pozdravem

Michal Bláha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše odvolání bylo dne 25.7.2017 předáno na Odbor komunikace, pod čj. 81 092/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže