Rámcový a detailní časový harmonogram budoucí veřejné zakázky pro ADIS

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání rámcového a detailního časového harmonogramu budoucí veřejné zakázky pro ADIS tak, jak jste ho zaslali RVIS.
K vypracování těchto harmonogramů bylo GFŘ zavázáno ve zprávě Rady vlády pro informační společnost ze dne 16. 12. 2016, Č.j.: MV-163034-4/EG-2016
Kopii tohoto dokumentu naleznete zde: https://www.dropbox.com/s/mjmrike2yh3gwe...

V případě, že jeden nebo oba harmonogramy dosud nebyly RVIS zaslány, prosím o uvedení důvodů, proč se tomu tak v určených termínech nestalo a žádám o jeho/jejich zaslání ihned po zaslání RVIS.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40611/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Michal Blaha zanechal/a poznámku ()

Odpovezeno toto:

Vážený pane předsedo,
Ing. Jiří Fridrich
ředitel Sekce informatiky Generální finanční ředitelství
V Praze 13. 4. 2017 Č. j.: 38488/17/7200-00040-205302
Počet listů: 2
na základě vašeho č. j. MV-35902-1/EG-2017 a požadavků z vydaných stanovisek Rady vlády pro informační společnost ze dne 16. prosince Vám v příloze předáváme souhlasná stanovisko odboru Hlavního architekta dle usnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 k předloženým veřejným zakázkám:
• ADIS Hot-line, konzultační služby, technická podpora v roce 2017-2019 (č. j. MV-163088-3/OHA-2016)
• Zhodnocení ADIS v rámci pozáručního servisu v roce 2017 – 2019 (č. j. MV-163085-3/OHA-2016)
• Základní pozáruční servis aplikace ADIS v letech 2017 – 2019 (č. j. MV-163086-3/OHA-2016)
Další informace nemohly být v požadovaném termínu předloženy, protože jejich naplnění vyžadovalo zásadní rozhodnutí vedení Generálního finančního ředitelství, která probíhala v průběhu ledna a února 2017. Výsledkem těchto rozhodnutí je vypracování výchozího dokumentu, který zahajuje procesy změny daňového informačního systému Finanční správy. Cílem a úkolem je vybudovat systém, který bude vyhovovat budoucím podmínkám správy daní, a to bez závislosti na jednom výhradním dodavateli. Vybudování nového daňového informačního systému je zároveň vsouladu s Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu (dále „Akční plán“) Úřadu vlády České republiky a Akčního plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016 - 2020. Z toho důvodu je primárně kladen důraz na definici tzv. byznys zadání pro nový informační systém, tj. očekávané podoby výběru a distribuce daní v časovém horizontu, kam až lze oprávněně v plánech dohlédnout, tj. 5 - 10 let.
Základní dokument byl projednán a schválen poradou vedení GFŘ dne 20. března 2017. Následně bude projednán na Radě pro informační systémy resortu Ministerstva financí a se stanoviskem této rady pak bude předložen do porady vedení Ministerstva financí. Nejbližším milníkem uvedeným v tomto dokumentu je zpracování zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení na zajištění externí projektové a procesní kanceláře včetně všech potřebných odborných rolí a to do 31. května 2017. Tato kancelář pak ve spolupráci s GFŘ zpracuje základní dokumenty projektu nového daňového informačního systému. Detailní
harmonogram zpracovaný projektovou kanceláří nemůže být proto předložen.
O postupu a jednotlivých krocích GFŘ k odstranění závislosti na jednom dodavateli, byl též informován odbor Hlavního architekta eGovernmentu pod Č. j.. 33237/17/7200-00040- 205302. Současně probíhají jednání s bezpečnostními sbory.
S pozdravem
Přílohy: 3
Vážený pan
JUDr. Jaroslav Strouhal
Předseda Rady vlády pro informační společnost Ministerstvo vnitra
Náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
ID datové schránky: 6bnaawp
Ing. Jiří Fridrich