Radniční noviny MČ Praha 10

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o poskytnutí aktuálních informací ke způsobu vydávání a distribuce radničních novin MČ Praha 10:

1) Způsob vydávání radničních novin
Z jakých důvodů se rozhodlo o současném způsobu vydávání radničních novin? Předcházela tomuto způsobu nějaká analýza trhu a ekonomická rozvaha? Pokud ano prosím o zodpovězení následujícího:
- Jakou formou byl tento nový systém uveden do praxe?
- Prošel návrh příslušným výborem či komisí, RMČ i ZMČ? Pokud ano, prosím o zaslání příslušného původního návrhu a předmětných usnesení, které o způsobu této produkce radničních novin rozhodly.

2) Zajištění a náklady na vydávání radničních novin

V souvislosti se samotným zajištěním a náklady na vydávání radničních novin žádám o následující informace:
- Aktuální dodavatel grafických a souvisejících prací, aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání a uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);
- Aktuální dodavatel redakčních prací (v případě, že noviny připravuje MČ “in-house”, tedy prostřednictvím svých zaměstnanců, prosím o sdělení, kteří zaměstnanci noviny konkrétně připravují a o sdělení jejich platové třídy);
- Aktuální dodavatel tiskových prací - aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání; uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);
- Aktuální dodavatel/zajišťovatel distribuce radničních noviny - aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání, uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);

- Sdělení, jakým způsobem je řešena inzerce v radničních novinách - konkrétně pak:
- Kdo ji má na starosti?
- Jakým způsobem je určována její cena?
- Jaké byly v čase příjmy za tuto inzerci (podle jednotlivých čísel vydání)?
- Kdo příjmy za inzerci inkasuje?

- Sdělení, kolik činily náklady městské části na jedno vydání (včetně distribuce) radničních novin před uvedením výše uvedeného nového systému vydávání do praxe (dodavatel Strategic Consulting) po jednotlivých letech vydávání tímto způsoben (externí dodavatel na klíč).

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Radniční noviny MČ Praha 10“ bylo doručeno 02.11.2020 10:30:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-150756/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

8 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vaše značka: P10-182069/3020

Vážený pane Kosmele,

Děkuji za zaslání odpovědí. Dovoluji si ještě požádat o doplnění s odkazem na paragraf 16a, písm. c) popř. paragraf 16 zákona 106/1999 Sb.: přestože Městská část Praha 10 nerozhodla o odmítnutí žádosti v části přiložení příslušného usnesení RMČ či ZMČ, které mělo rozhodnout o vydávání periodika “radničních novin”, toto rozhodnutí ve formě kopie usnesení se v přílohách Vašeho výše uvedeného dopisu nenachází.

1) Žádám tedy o doplnění tohoto konkrétního usnesení, popř. prosím o zaslání rozhodnutí o odmítnutí žádosti kvůli neexistenci příslušného podkladu. Pro upřesnění uvádím, že usnesení 332/2019 se vůbec netýká schválení vydávání periodika, nýbrž jen a pouze schválení etického kodexu a statutu periodika, popř. určení osoby, která je zodpovědná za přípravu zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek.

2) Prosím o dodatečné poskytnutí usnesení RMČ, kterým se stanovují pro jednotlivá čísla radničních novin náklad, počet stran, formát a technická specifikace a také příslušnou žádost redakční rady o schválení, dle následujícího ustanovení Vámi zaslaného platného statutu:
čl. 3 Redakční rada…...k) navrhuje a předkládá RMČ ke schválení náklad, počet stran, formát a technickou specifikaci měsíčníku, ceník inzerce, etický kodex a pravidla uveřejňování inzerce a sazebník odměn externích spolupracovníků měsíčníku. Případně sdělení, že uvedené rozhodnutí/dokumenty neexistují.

3) V dodaných kopiích přijatých faktur chybí přijaté faktury ze strany MČ Praha 10 za tiskové práce před uzavřením smlouvy s dodavatelem Z+M Logistics od doby obnovení vydávání radničních novin. Prosím tedy o jejich doplnění a také (vzhledem k absenci čísel objednávek/smluv na fakturách za grafické a tiskové práce) o zaslání souvisejících příslušných objednávek za toto období. Zároveň prosím o poskytnutí konkrétního interního sdělení či jiného typu pokynu, kterým byl příslušnému odboru vydán pokyn, na jehož základě tento odbor v mezidobí bez ukončených výběrových řízení objednávky na dílčí plnění zakázek na vydávání novin vystavoval.

4) V odpovědi na dotaz č.1 uvádíte, že "proběhl průzkum trhu na "jednotlivé činnosti potřebné k jeho vydávání", čímž byly stanovené očekávané náklady. Prosím o zaslání zadání a výsledků tohoto průzkumu.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/radnic...

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Radniční noviny MČ Praha 10“ bylo doručeno 01.12.2020 09:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-197695/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Městská část Praha 10

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPF7EZPI a značkou MHMP 1900157/2020.

Datum podání dokumentu/spisu: 14.12.2020.
Odesílatelem dokumentu je odbor OKC.