Radniční listy

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuncová

Povinný subjekt: Městská část Praha 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové náklady spojené s vydáváním tiskoviny "radniční listy" vynaložené Vaší městskou částí v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí
3. V jakém nákladu Vaše radniční listy v současné době vychází

Informace prosím zašlete na emailovou adresu: [email address]

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem,

Tereza Kuncová

Městská část Praha 4

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Radniční listy“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Při kladném výsledku ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy. V opačném případě bude datová zpráva přeposlána na adresu určenou pro zprávy neopatřené platným zaručeným el. podpisem nebo s neodpovídajícími technickými parametry; další potvrzení pak už nebude odesíláno.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
tel.: +420 261 192 111
fax: +420 241 741 743
e-mail: Instituce [MČ Praha 4 vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
e-mail: [emailová adresa] (pro ostatní podání)
web: www.praha4.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, png s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Šrámková Tereza [P4], Městská část Praha 4

2 přílohy

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“)

obdržel dne 28. 3. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace ve znění:

„ 1. Celkové náklady spojené s vydáváním tiskoviny "radniční listy" vynaložené Vaší
městskou částí v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí
3. V jakém nákladu Vaše radniční listy v současné době vychází“

Odbor kancelář starosty, oddělení public relations (PR) Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ, Vám k Vaší žádosti sděluje následující:

ad 1) V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vynaložila městská část Praha 4 částku ve výši
2 173 910 Kč za výrobu a distribuci radničních listů.

ad 2) Na výrobě a následné distribuci radničních listů se jako externí dodavatelé podílejí subjekty:
1. Strategic Consulting s.r.o. – zhotovitel,
2. Česká pošta, s.p. – distributor.

ad 3) Radniční listy městské části Prahy 4 vycházejí v nákladu 82 000 kusů.“

S pozdravem

Ing. Tereza Šrámková
referent
Odbor kancelář tajemníka

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
Tel: 261 192 297
E-mail: [emailová adresa]

ukázat citované pasáže