Publikované přehledy dotazů vznesených prostřednictvím InfZ

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informujte z jakého důvodu na webu města v kategorii Povinně zveřejňované informace, subkapitola Přehled zaslaných dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, není zásadně uváděn předmět dotazů,ale jen jakési Vaše číslování. Publikace takovéhoto nekonkrétního přehledu neposkytuje případnému uživateli ani tu nejzákladnější orientaci a jeho využití pro občana je prakticky nulové.
Na druhé straně Vám, jako povinnému subjektu, zcela uniká kontrola nad tím, zda některý dotaz na dané téma byl či nebyl např. již někdy v minulosti vznesen ( § 6/1, § 14/5/b,§14/5/c InfZ) .

Očekávám, že stávající záznamy v dohledné době upravíte a do konce roku 2015 budou zápisy Přehledů zaslaných dotazů dle InfZ na webu města Kouřim snadno identifikovatelné, pro občany se stanou přínosem a budou sloužit svému účelu tak, jak to InfZ předpokládá.

(Navíc v zápisu názvu máte dle mého zcela zásadní formální chybu - zapsáno "Přehled zaslaných dotazů dle zákonu č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím" Takovýto zákon neexistuje.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-2253/2015

Žádost o informace podle dotaz – Publikované přehledy dotazů vznesených
prostřednictvím InfZ

Vážená paní, vážený pane,

v odpovědi na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 27.11.2015 Vám sděluji následující skutečnosti:

- Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů v rámci zveřejnění poskytnutých informací způsobem
umožňujícím dálkový přístup, počítá se seznamem poskytnutých informací.
Forma, ani struktura složky/ seznamu není však nijak definována. Proto
daný, v tomto případě číselný, seznam poskytnutých informací dle zákona č.
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2015 považujeme za zcela
správný.

- Současně vnímáme Váš postřeh ohledně orientace v množství poskytovaných
informací, a tak nevylučujeme, že v budoucnu budou zařazeny do nového
seznamu pomocné anotace pro lepší orientaci.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za Vaše včerejší stanovisko, nicméně opět jsem nucena konstatovat, že se mýlíte.

Zákon č. 106/1999 Sb. tzv."InfZ" zapracovává podmínky Evropské unie a upravuje PRAVIDLA pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím (§ 1 ).

V § 5 odstavec 5) InfZ se např.uvádí :
"Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinni zveřejňovat v PŘEHLEDNÉ FORMĚ způsobem umožňujícím i dálkový přístup."

Stávající způsob (číselné značení bez jakéhokoliv identifikátoru předmětu ) zveřejňovaných dotazů/odpovědi je z pohledu tohoto ustanovení InfZ nesprávný. Vámi použitou (v rozporu s ust.§5 InfZ obhajovanou) formu číselného značení povinně zveřejňovaných informací NELZE v žádném případě označit za formu přehlednou.

V ostatním odkazuji na obsah mnou vzneseného dotazu ze dne 27.11.2015 a očekávám, že opravu v seznamech publikovaných dotazů/odpovědí vznesených v rámci InfZ do použitelné přehledné formy zvládnete ještě do konce t.r.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Č. j. KOU – 2360/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – Publikované přehledy dotazů vznesených
prostřednictvím InfZ

 

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za informace.

 

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nechápu, za jaké informace mi děkujete.

Dejte mi šanci, abych naopak já měla důvod poděkovat Vám za opravdu přehledně a transparentně na webu města zveřejňované přehledy dotazů vznášených prostřednictvím zákona č. lO6/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím i Vašich odpovědi tak, jak Vám to tento zákon ukládá.

Postrádám i opravu chybně v příslušné stati na webu města uvedeného číselného označení zákona ! Zákon o svobodném přístupu k informacím má číslo 106/1999 Sb., NIKOLIV
106/99 Sb.!!

Očekávám Vaši jasnou odpověď, stejně jako očekávám opravu ve smyslu originální normotvorné působnosti, která je zcela odlišná oproti shora uvedené skutečnosti.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj.:  KOU-2434/2015

Žádost o informace podle dotaz – Publikované přehledy dotazů vznesených
prostřednictvím InfZ

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

upozorňujete na špatné orientování se v přehledu zaslaných dotazů
(převážně od Vás) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, umístěném na webu města. Přehled na webových stránkách byl v
průběhu několika let dostačující. V posledních měsících roku 2015 se
zvýšila frekvence a množství dotazování, což vede skutečně k potřebě
konkrétnějšího rozlišení dotazů. K 31. lednu 2016 na webových stránkách
města budou dotazy zaslané od 1. 1. 2016 rozlišené nejen čísly (současný
stav), ale i stručnou tematickou specifikací.

 

S přátelským pozdravem

 

Ivana Mičechová

administrátor

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

reaguji na Vaše dnešní sdělení. Dovolte, abych Vás opakovaně odkázala na obsah zákonné normy č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1/ Vaše prohlášení o dosavadní údajné dostatečnosti přehledů je velmi troufalé a předmětnému právnímu předpisu naprosto vzdálené.
2/ Občan má ze zákona právo se ptát, Vaší povinnosti je občanovi odpovědět. Jasně, stručně a pravdivě.
3/ Odpovídáte-li vyhýbavě, musíte počítat s tím, že dostanete dotaz další. Pokud občan na svůj jasně formulovaný dotaz konkrétní odpověď neobdrží, co myslíte, že asi bude následovat ?
4/ Pokud máte oprávněný důvod žádosti/dotazu nevyhovět, máte ze zákona právo žádost odmítnout Rozhodnutím o odmítnutí žádosti a toto Rozhodnutí doplnit odůvodněním (viz příslušné ustanovení InfZ.)
5/ Pokud byste dotazy občanů zodpovídali v souladu s odpovídajícími ustanoveními InfZ a ve svých odpovědích se např.
- drželi jednoho jediného označení, které žadatel uvedl ihned v úvodu své žádosti
- respektovali předmět dotazu(v posledně - dnes 4.1.2016 - na webu uveřejněných odpovědích neuvádíte nic, ani dotaz/datum, ani krátký obsah dotazu, natož předmět dotazu,prostě vůbec nic než nicneříkající odpověď nevztahující se k ničemu
- drželi výlučně regulí příslušného zákona, nemuseli byste se jen litovat, že se snad zvýšila frekvence a množství dotazů
- jako u tohoto tématu - Publikované přehledy dotazů vznesených prostřednictvím InfZ ze dne 27.11.2015 odpovídáte jednou pod č.j.KOU-2253/2015 dne 11.12.2015, podruhé pod č.j. KOU-2360/2015 dne 17.12.2015 a znovu pod č.j.KOU-2434/2015 dne 4.1.2016 - tedy celkem
třikrát - vždy však pod jiným číslem jednacím i přesto, že předmětem dotazu je pouze JEN JEDNO téma, na které zřejmě nejste schopni nebo ochotni otevřeně reagovat a věc už tak s absolutně nedostatečnou přehledností publikujete jako odpovědi tři (na co, to pak vůbec není jasné). Dopouštíte se čím dál tím většího zmatku. Už se v tom vůbec nikdo, možná, že už ani sám žadatel, nevyzná. Že by to byl záměr ? Určitě to nelze hodnotit jako snaha o transparentnost nebo snaha o zvýšení informovanosti občana

Ještě se Vám to zdá být dostačující ? Je to pro ostudu, ale není to ostuda občanů.
A Vaše sebelítost už není na místě vůbec.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 13/2016

Žádost o informace podle dotaz – Publikované přehledy dotazů vznesených
prostřednictvím InfZ

 

 

Vážená paní, vážený pane,

občan má právo se ze zákona ptát, naší povinností je odpovědět. Vy své
právo plně využíváte, my svou povinnost plníme. Všechny naše odpovědi na
dotazy byly vždy pravdivé, i když ne vždy stručné – závisí na délce
dotazu. V žádném případě se nejedná o dle Vašich slov ,,vyhýbavé odpovědi“
- tento pohled s Vámi nesdílíme. Naše odpovědi nejsou vyhýbavé a vždy se
v nich snažíme podat co nejvíce informací dle dané žádosti. Co se týče
tématu jednacích čísel, proč má jedno téma více č.j.- Vždy, když tazatel
podá dotaz (i když na stejné téma), přichází žádost o podání informací
automaticky elektronicky do e-mailu města Kouřim. Tento dotaz se musí
zaevidovat pod své identifikační číslo (č.j.), tzn. ačkoli jde o jedno
téma, jedná se o ,,dotaz nový“ či ,,žádost“ (o upřesnění apod.). Nejedná
se o tzv. dle Vaší terminologie ,,zmatek“, ale o zcela běžný postup
evidence korespondence.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

opět jsem nucena Vám oponovat.

V průběhu posledních měsíců jsem registrovala jen velmi malé procento Vašich odpovědí na dotazy vznesené dle zákona č. l06/1999 Sb., které by bylo lze považovat za odpovědí poskytnuté v souladu s příslušnými ustanovení tohoto a které by bylo lze považovat opravdu za informace, jež by tazatele jakkoli o žádanou informaci obohatily.
Netýká se to tedy jen odpovědí na mé dotazy.

Nevidím nic pravdivého ani stručného na takových Vašich vyjádřeních, kdy např. namísto poskytnutí (konkrétně) požadovaného dokumentu zdlouhavě opisujete irelevantní důvody, proč tento dokument nemůžete poskytnout.
V případech, kdy např. některý vznesený dotaz obsahuje krom hlavního předmětu i upozornění na nesprávné označení,nebo obsahuje upozornění na nesrozumitelnost či nepřesnost nějakého zápisu/nějaké informace, nezaznamenala jsem prozatím nikdy žádnou Vaši reakci, která by na takovéto konkrétní upozornění reagovala.
(V rámci tohoto dotazu např. shledávám, že upozornění na nesprávně uváděné číslo zákona o svobodném přístupu k informacím jste v příslušné kategorii opravili až po dvou měsících).
Vaše "vysvětlení" o povinnosti evidovat všechny došlé písemnosti (i elektronické) a opatřovat je příslušnou evidenční číselnou řadou - a z toho titulu pak se pokoušeli obhájit různorodou množinu jednacích čísel byť se jednalo pouze o jednu jedinou žádost (jedno jediné téma) vznesenou prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím - považuji pouze za velmi neobratnou výmluvu.

Čas za posledních dvacet let značně pokročil a co bylo před lety vyhovujícím, dnes dávno již nestačí. Zákon č. l06/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žije svým vlastním životem již víc jak 15 let. Právě tím, že budete na webu města uveřejňovat v aktuální časové ose žádosti i odpovědi s uvedením předmětu/tématu příslušného dotazu, evidence těchto dotazů bude zřejmá a transparentní. Zjevně jste si za těch 15 let nestačili všimnout, že informace poskytované v rámci zákona č. lO6/1999 Sb. nepodléhají (až na zcela malé výjimky) ustanovením správního řádu.

Závěrem bych si dovolila odkázat Vaši pozornost na tzv. "Desatero" -viz portál "Otevřete.cz", kde naleznete spoustu informací a návodů, jak vyřizovat žádosti o informace, příp. další návody(zápisy atp.atp.)

Dovolím si i své vlastní doporučení. Přinášejte na webu města pravidelně aktuální informace o chodu města (ve všech kategoriích). Bude to v zájmu nás všech a Vám to zajisté ušetří čas i zbytečnou administrativu.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková