Psychotesty

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

MUDr.Zdeněk Šůcha

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jak je to skutečně s s psychotesty u řidičů profesionálů?
Chápu to tak, že do 50 let pouze 1x až na vyjímky, po 50 letech vždy 5 letý interval 6 měsíců před výročím(50,55,60,65,70,75,atd.)
Nyní jsou signály z MD, že platí 5 letý interval vždy od posledního psych.vyšetření.
Jak to je?

S přátelským pozdravem,

MUDr.Zdeněk Šůcha

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 15.8.2015 19:23:24
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Psychotesty

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 15.8.2015 19:23:24
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Psychotesty

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 15.8.2015 byla Ministerstvu dopravy prostřednictvím portálu
[1]www.infoprovsechny.cz doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), ve které požadujete následující informace:

„Jak je to skutečně s s psychotesty u řidičů profesionálů? Chápu to tak,
že do 50 let pouze 1x až na vyjímky, po 50 letech vždy 5 letý interval 6
měsíců před výročím(50,55,60,65,70,75,atd.). Nyní jsou signály z MD, že
platí 5 letý interval vždy od posledního psych.vyšetření. Jak to je?“.

Totožná žádost byla doručena Ministerstvu dopravy dne 17.8.2015
prostřednictvím elektronické pošty, dne 20.8.2015 faxem a dne 25.8.2015
poštou. Tato podání byla s Vaší prvotní žádostí spojena.

Váš dotaz bohužel nespadá pod režim InfZ. Smyslem tohoto zákona je
poskytování informací o správních úřadech jako takových, nikoliv řešení
konkrétních životních situací. Náš úřad se však snaží postupovat vstřícně
k prvotním žádostem, neboť ne každý je dobře seznámen s InfZ, a proto Vám
níže poskytujeme odpověď.

Vámi uvedenou problematiku upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 87a. Zde je
stanoveno (v aktuálním znění):

 

„(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí
nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo
speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a
přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a
jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí
motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění
uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti
uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření
nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50
let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která
žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6
měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného
zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala
zdržet se řízení motorových vozidel.“

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě řidičů „profesionálů“
definovaných v odstavci 1 tohoto ustanovení je nutné podrobit se
psychologickému vyšetření jednak před započetím činnosti, dále v 50 letech
(nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení 50 roku života) a dále
každých pět let (tedy 55, 60, 65… let).

Pokud máte k této problematice další dotazy, je možné se obrátit na
Ministerstvo dopravy mimo režim InfZ prostřednictvím [2]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail], a
to přímo na Odbor agend řidičů, který má tuto agendu v gesci a který Vám
případné dotazy zodpoví.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[3]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

Phone: +420 2251 31313

Email: [4][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
2. mailto:Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]
4. mailto:[email address]