Protilátky na COVID.

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Tesař

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v roce 2020 v září jsem prodělal COVID bez návštěvy lékaře.
V červnu 2021 mám laboratorní test z laboratoře SYN LAB s výsledkem 577 AU/ml.
Dle sdělení lékařů z odběru krve Fakultní Thomayerovi nemocnice mohu darovat krev a pomoci krví s protilátkami.
Jak je možné, že toto mohu, ale pro obyčejnou návštěvu kina nebo koupaliště test na protilátky nestačí?
Slyšel jsem ministra zdravotnictví, jak tuto situaci zdůvodňuje nejasnou hladinou dostatečných protilátek. Proč není možné odebrat protilátky nějakému vzorku očkovaných lidí - zjistit průměrné hodnoty protilátek a z tohoto čísla určit dostatečnou hladinu přirozených protilátek?
Jestliže je cílem očkování vytvoření protilátek, nechápu proč se protilátky vytvořené přirozenou cestou ignorují.

Děkuju za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Tomáš Tesař

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.7.2021 10:02:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Protilátky na COVID. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.7.2021 10:02:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
30.7.2021 11:11:19

Vaše zpráva ze dne: 30.7.2021 10:02:42
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Protilátky na COVID.
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01H0PCL
Datum zaevidování: 30.7.2021 10:38:34

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
30.7.2021 11:11:19

Your message - dated 30.7.2021 10:02:42
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Protilátky na COVID.
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01H0PCL
Date of registration: 30.7.2021 10:38:34

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01H77LB
značka: MZDR 29720/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 23.08.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpověd_005.pdf