Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Nováček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Protiepidemická opatření

Čekáme, až si Jan Nováček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jan Nováček

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o informace vázané k rozhodnutí vlády týkajících se protiepidemických opatření platných od 1.3.2021.

1.) Zda byl návrh opatření (omezení volného pohybu mezi jednotlivými okresy) zpracováván po odborné stránce na Ministerstvu zdravonitctví?
2.) Pokud nebyl návrh zpracován Ministerstvem zdravotnictví, je Ministerstvu zdravotnictví známa informace, kdo takový návrh zpracoval / zaslal vládě k projednání?
3.) Pokud nebyl návrh zpracován Ministerstvem zdravotnictví, mělo jej Ministerstvo zdravotnictví k dispozice před samotným jednáním vlády uskutečněné 26.2.2021?
3a.) Vyjadřovalo se Ministesterstvo zdravotnictví, resp. odborné úrtvary hlavní hygieničky Rážové k tomuto návrhu z hlediska relevance/přiměřenosti/účinnosti navrhovaných opatření?
3b.) Zaslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh opatření k odbornému posouzení SZÚ - Státnímu zdravotnickému ústavu?
4.) Pokud se Ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zdravotnický ústav vyjadřoval k tomuto návrhu, žádám o jeho poskytnutí.

Dále Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se opatření nošení roušek ve venkovním prostředí, které má být platné od 1.3.2021.

1.) Zda byl návrh na vydání opatření o nošení roušek i ve venkovním prostředí navrhován odborným útvarem hlavní hygieničky Dr. Rážové?
2.) Pokud nebyl návrh zpracován Ministerstvem zdravotnictví - útvarem hlavní hygieničky Dr. Rážové, je Ministerstvu zdravotnictví známa informace, kdo takový návrh zpracoval?
3a.) Pokud nebyl zpracován útvarem hlavní hygieničky, vyjadřoval se odborný útvar hlavní hygieničky k tomuto návrhu nařízení z odborného hlediska?
3b.) Zaslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh opatření k odbornému posouzení SZÚ - Státnímu zdravotnickému ústavu?
4.) Žádám o zaslání odborných analýz/článků/interních analýz z dostupných dat (např. z chytré karantrény), jež indikují, že ve venkovním prostředí s dostatečným odstupem od ostatních osob bylo identifikováno zvýšené riziko přenosu infekce SARS-COV-2, a na jejichž základě bylo opatření vydáno.

Všechny výše uvedené informace žádám zaslat emailem.

S přátelským pozdravem,

Jan Nováček

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.2.2021 00:55:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.2.2021 00:55:57 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
1.3.2021 12:46:08

Vaše zpráva ze dne: 28.2.2021 00:55:57
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EPSPL
Datum zaevidování: 1.3.2021 06:45:50

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
1.3.2021 12:46:08

Your message - dated 28.2.2021 00:55:57
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EPSPL
Date of registration: 1.3.2021 06:45:50

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Jan Nováček

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych navázal na mé původní poání, kód podání MZDRX01EPSPL. S ohledem na ochranu osobních údajů a skutečností, že Vaše odpoveď bude zveřejněna na portálu informaceprovsechny.cz, bych rád vás rád požádal o neuvedení mé adresy trvalého bydliště ve vaší odpovědi.

Děkuji a jsem s pozdravem
Nováček

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/protie...

S přátelským pozdravem,

Jan Nováček

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.3.2021 06:24:24 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.3.2021 06:24:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
9.3.2021 07:04:05

Vaše zpráva ze dne: 9.3.2021 06:24:24
v souboru: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EVHS5
Datum zaevidování: 9.3.2021 06:50:42

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
9.3.2021 07:04:05

Your message - dated 9.3.2021 06:24:24
in the file with the message contents [subject]:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Protiepidemická opatření
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EVHS5
Date of registration: 9.3.2021 06:50:42

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01F0SNF
značka: MZDR 8365/2021-6/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 19.03.2021
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2056295_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Nováček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.