Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Následkem mimořádných a ochranných opatření MZ s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod nemohu využít rezervované ubytovací služby, jejichž rezervaci nemohu zušit. Z důvodu zmatečného jednání jsem si nemohl pobyt včasně přeplánovat a vznikná mi tím finanční škoda za nevyužité ubytování plynoucí z povahy těchto nařízení.
V situaci soudního rozhodnutí o zrušení tohoto opatření, které z praxe přijde až během několika týdnů následujících, bych v takovém případě měl mít nárok na náhradu vzniklých škod. Na koho se mohu později v této záležitosti obrátit?

Děkuji, s úctivým pozdravem

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.11.2021 13:35:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Proplacení_vzniklé_škody elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.11.2021 13:35:51 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
22.11.2021 14:01:07

Vaše zpráva ze dne: 22.11.2021 13:35:51
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Proplacení_vzniklé_škody
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IC8LU
Datum zaevidování: 22.11.2021 13:54:55

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
22.11.2021 14:01:07

Your message - dated 22.11.2021 13:35:51
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Proplacení_vzniklé_škody
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IC8LU
Date of registration: 22.11.2021 13:54:55

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.