Prodej obecního majetku

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Obec Korolupy.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Malcova,

Zveřejnění záměru obce
Obec Korolupy dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje záměr obce k prodeji následujícího nepotřebného drobného dlouhodobého majetku a to:

– Kamna Bullerjan
– Kamna Bullerjan

Pravidla k prodeji:

1. Nejnižší prodejní cena: 5 000,- Kč
2. Nabídky na jednotlivý majetek lze podat na obecní úřad Korolupy poštou nebo osobně do kanceláře OÚ v zalepené obálce.
3. Způsob platby: jednorázovou platbou v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet
4. Způsob výběru kupujícího: dle nejvýhodnější cenové nabídky

Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky do 15ti dnů od data vyvěšení tohoto oznámení.

V Korolupech dne 18.6.2013.

1. Požaduji doložení, jak jste k ocenění kamen došla. „Obvyklou cenu“ je samozřejmě nejjednodušší určit podle zákona o oceňování majetku (151/1997 Sb.), ať již si obec nechá zpracovat znalecký posudek nebo výpočet
podle tohoto zákona provede sama. Obvyklou cenu je však možné zjistit i jinými vhodnými způsoby, např. srovnáním nabídek více inzertních kanceláří na podobná kamna.

2.Požaduji kopii zápisu a usnesení zastupitelstva o prodeji a stanovení ceny.

3. Požaduji parametry kamen - velikost, typ, výhřevnost, stáří, fotografii, abych si mohla o veřejné nabídce udělat představu. Nezlobte se, ale kupovat zajíce v pytli může jenom blázen. Samozřejmě nemohu ani učinit z mé strany nabídku, jelikož jediné, co o kamnech vím, že jsou nepotřebná.

4. Zda se mnou bude uzavřena, v případě nejvyšší kupní nabídky, písemná kupní smlouva.

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA UŠITÁ NA MÍRU
Po rekonstrukci obecního sálu zmizela léty POTŘEBNÁ oboje teplovzdušná kamna zn. BULLERJAN. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro vytápění kulturního domu plynem a kamna na dřevo se pro ně stala nepotřebnými. Aniž by však o prodeji rozhodlo, „klientelističtí aktivisté“ odtransportovali kamna do dílny pana Stupky. Hned ten den jsem podala žádost o informaci a domáhala jsem se kopie kupní smlouvy a peněžního dokladu o zaplacení. S velkým podivem mne téhož dne večer oslovil pan Marian Stupka a sáhodlouze mi vysvětloval, že jeho bratr nemá v dílně čím topit a že kamna nutně potřebuje, ale že na kamna nemá zatím peníze.

Podala jsem stížnost na OÚ Korolupy, jelikož mi nešlo do hlavy, jak může Marian Stupka vědět, že se takového dokladu domáhám, když ještě ani moje žádost nebyla OÚ Korolupy automatickým systémem KEO přijata. Zajímalo mně především, kdo obsluhuje el. podatelnu a jak je systém nastaven a zda je možné, aby paní Křenková nebo jiná osoba, která má k podatelně přístup, mohla el. poštu číst dopředu – tedy ještě před tím než je potvrzení o doručení žádosti zasláno. Samozřejmě paní Malcová jako vždy nic nevyšetřila a ani jí nebyl divný únik informací z OÚ. Kamna pak rozdělená bez souhlasu zastupitelstva, bez kupních smluv a bez potvrzení o zaplacení putovala rychle na dvoreček OÚ Korolupy. Tím však zájem pana Jana Stupky o kamna neskončil a čekalo se, až se situace uklidní.

V pondělí 17.6.2013 jsem se na OÚ informovala o prodeji těchto kamen a s podivem mi paní Malcová nemohla poskytnout bližší informace, ačkoliv prodej měl být hned druhý den předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Vsadím se, že i diskuze na téma kamna bude v zápise ze zasedání ZO opět chybět.

Obec zveřejnila hned 19.6. prodej na elektronické desce a na vývěsce OÚ Korolupy. To není zrovna forma zveřejnění, na kterou se přihlásí třeba chalupář z Brna a který by byl ochoten za taková kamna zaplatit právě tu nejvyšší nabídku. Na zveřejněném prodeji se kupující nedozví nic o stáří kamen, nedozví se, že byla před 4 roky kamna restaurována, nedozví se nic o výkonu těchto „nepotřebných“ kamen, nedozví se nic o tom, jak jsou veliká, jak dlouho a často v nich bylo topeno a chybí i docela potřebný obrázek, který by současný stav dokládal.

A proč by? Vždyť ten, co si je konečně koupí, už kamna zná a zveřejnění je jen formální. Nebo zdá se Vám normální, že chcete prodejem umožnit obci co nejvyšší výdělek, ale zároveň o prodávaném kusu nepodáte žádné bližší informace než jen tu, že jsou nepotřebná a vyvěsíte – zveřejníte prodej tak, aby se o něm dozvěděli v podstatě jen místní? Web obce čte málokdo, co by se tam tak mohl někdo zajímavého dozvědět . Snaha mít na stránkách obce jen nezajímavé a nudné údaje je taktéž úmyslná. Proto paní Malcová již půl roku neodpovídá na žádosti, které se týkají kompetencí, el. podatelny, nastavení vnitřní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, nezveřejňuje zápisy a nechce poskytnout kopie finančních dokladů u malých veřejných zakázek, které rozhodla ve své kompetenci, jelikož i zde chybí nastavené vnitřní předpisy.

Citace z webu www.bezkorupce.cz
Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce, v navíc ČR chybí nezávislá kontrola hospodárnosti samospráv při nakládání s majetkem. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra kontroluje pouze plnění formálních náležitostí a to navíc spíše v metodické rovině, kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu zůstávají omezené stále pouze na státní rozpočet a o efektivitě vnitřních kontrolních mechanismů lze leckde s úspěchem pochybovat. Samosprávy jsou sice povinny zadávat každoročně audit, ten ale zpracovávají soukromé firmy, případně kraj a navíc nebývá zveřejněn buďto vůbec, nebo nejsou zveřejněny nedostatky. Kontrola hospodárnosti tak nezřídka padá na samotné občany samospráv, kteří jsou nuceni náročné poslání v jednotlivých záležitostech vykonávat sami.

Vytápění dřevem stojí polovinu toho, co zaplatíte za plyn
Znáte to? Blíží se vyúčtování za plyn a elektřinu a Vy se hrozíte, co za sumu při delší topné sezóně budete muset ze své peněženky zacálovat. Právě proto se velká většina lidí a zejména chalupářů vrací k topení dřevem. Každý odborník Vám řekne, že topení v teplovzdušných nebo krbových kamnech představuje nejen ekologický, ale především stále nejlevnější způsob trvalého zajištění tepla. V případě prodeje „nepotřebných kamen“ obce Korolupy se tedy nejedná jen o klientelisticky dohozený výhodný prodej pro kupujícího, ale i další nehospodárné zacházení při vytápění obecního sálu. I kdyby se zastupitelstvo rozhodlo na svých akcích vytápět sál plynovým topením, kamna, která jsou úsporná a ekologická mohla dál na sále stát a mohla se vyplatit třeba právě v přechodných obdobích topných sezón nebo při nenadálé poruše plynového topení.

Poloviční náklady
Že je topení krbovými kamny výhodné, ukazuje příklad dvoupatrového rodinného domu o velikosti 150 m2. Je vytápěný plynem a rodinu stojí každý rok téměř 30 tisíc korun. Kdyby však majitelé domu topili celý rok dřevem, náklady by byly poloviční. Roční spotřeba plynu je necelé 2 tisíce m3, dřeva by však spotřebovali jen kolem 15 m3.

Co mohu dělat, když obec porušuje svou povinnost prodávat majetek za cenu obvyklou
Obec si nemůže libovolně stanovit cenu převáděného majetku. Pokud se obec rozhodne při prodeji svého majetku odchýlit od ceny v čase a místě obvyklé, musí takovou odchylku vždy odůvodnit usnesením příslušného orgánu obce, který o převodu majetku rozhoduje. V opačném případě je uzavřená smlouva absolutně neplatná, neboť odporuje zákonu (blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 28 Cdo 3950/2010). Možnost obrany je prakticky totožná, jako u nezveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek obce, tedy zejména dopis obci a žaloba na neplatnost uzavřené kupní smlouvy.

Odpovědnost volených funkcionářů / zaměstnanců obce
Porušení zákonných povinností při nakládání s majetkem může v rovině trestněprávní naplnit skutkovou podstatu trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku dle § 220 a § 221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, popřípadě rovněž trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 a 330 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona. V rovině soukromoprávní, majetkové, odpovídají zaměstnanci obce za způsobenou škodu podle pracovněprávních norem a volení funkcionáři podle občanskoprávních norem. Pokud tyto osoby způsobí svým zaviněným jednáním obci škodu, je obec již dnes povinna uplatňovat proti odpovědným osobám svůj nárok na náhradu škody.

Obec Korolupy

Vaše datová zpráva doručená na adresu podatelna?obec-korolupy.cz
Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Prodej obecního majetku
Zařazeno dne: 01.07.2013 07:36:52
Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník): 278

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Úřední deska (stav ke dni 01.07.2013)

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace
19.6.2013 4.7.2013 Záměr obce na prodej DDHM

Záměr obce na prodej DDHM

Vyvěšeno: 19.6.2013
Sejmuto: 5.7.2013

Který den bude tedy záměr sejmut?

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Obecní úřad Korolupy
Korolupy 69
671 07 Uherčice
Starosta obce Malcová
K rukám místostarosty pana J. Štykara

Na vědomí:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Lenka Lyalikoff
Schelleingasse 13-15/6/14
1040 Wien A
lenka@lyalikoffgmx.net

Stížnost na postup vyřizování žádosti o informaci 278 – Prodej obecního majetku

Dne 27.6.2013 jsem u obce Korolupy podala žádost o informaci přijatou 1. 7. 2013 pod č. 278.

Znění žádosti: Prodej obecního majetku – na serveru Informace pro všechny

http://www.infoprovsechny.cz/request/pro...

Vyřízení žádosti:

1. K ocenění kamen jsme došli obvyklou cenou.
2. Kopii usnesení zasílám v příloze.
3. Parametry kamen – velikost: h/š/v: 120/70/100cm, výhřevnost 2 -15 kW, stáří z roku 1992.
4. V případě nejvyšší nabídky s vámi bude uzavřena písemná kupní smlouva.

Způsob, kterým paní starostka vyřídila žádost o informaci, jen potvrzuje, že jsem byla záměrně z možnosti koupi obecního majetku vyřazena. Odpověď přišla až po ukončení výběrového řízení. I tak jsem dostala informace nedostačující. Z konstatování není vůbec jasné, jakou cestou paní starostka nebo zastupitelstvo k ceně došlo.

Požaduji:
Průkazné doložení stanovení ceny kamen. Podle mých průzkumů se prodala kamna značně pod cenou, což mělo jasně klientelistické pozadí.

Pokud se obec rozhodne při prodeji svého majetku odchýlit od ceny v čase a místě obvyklé, musí takovou odchylku vždy odůvodnit usnesením příslušného orgánu obce, který o převodu majetku rozhoduje. V opačném případě je uzavřená smlouva absolutně neplatná, neboť odporuje zákonu (blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 28 Cdo 3950/2010).

Požadovala jsem kopii zápisu ze zasedání ZO, bohužel mi byla zaslána pouze ofocená část zápisu. Požaduji zápis celý a ve formě pdf.

Fotografie nebyla poskytnuta. Požaduji dále doložení těchto informací dokumentem, z kterého jsou informace doložitelné. Pouhé konstatování nestačí.

Vzhledem k tomu, že jsem byla takto diskriminována a z možnosti koupi vyloučena, požaduji důkladné prošetření celého správního postupu.

S pozdravem Lenka Lyalikoff

Přeji si být písemně informována o vyřízení stížnosti.

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Malcová,
odpověď na můj dotaz má velké zpoždění.
Požaduji kontrolu, proč zodpovězení mých dotazů tak dlouho trvá.
1/7/2013

Vaše datová zpráva doručená na adresu podatelna?obec-korolupy.cz
Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Prodej obecního majetku
Zařazeno dne: 01.07.2013 07:36:52
Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník): 278

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Obec Korolupy

Vaše datová zpráva doručená na adresu podatelna?obec-korolupy.cz
Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Předmět: Re: Potvrzení doručení a zpracování datové zprávy
Zařazeno dne: 12.08.2013 07:55:17
Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník): 333

LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

[ Vážená paní Malcová, vážený pane místostarosto Štykare,

v srpnu 2013 jsem Vás požádala o znovuzaslání kupní smlouvy k veřejné zakázce kamen, kterou jsem stále neobdržela. Doručovací adresa, jak jistě víte, je již OÚ Korolupy delší dobu známa. Vzhledem k tomu, že jsem zásilku neobdržela, dovoluji si Vás na tuto skutečnost upozornit.
Žádám o urgentní nápravu.

Doručovací adresa:
Lenka Lyalikoff
Schelleingasse 13-15/6/14
Wien 1040
A

Tento týden jsem obdržela nějaké doručenky z ČR, bohužel na nich pošta neuvedla odesílatele, takže jsem si je nemohla jak zásilku vyzvednout (jelikož zde nepobívám v době úředních hodin České pošty), ani odesílateli dát zprávu o mé nepřítomnosti v ČR. Jako vždy byly doručenky rozmoklé a zcela nečitelné. Mohu jen doufat, že se nejedná o doručenky z OÚ Korolupy.

Požaduji také brzkou reakci z Vaší strany, leč jak vidím, je kupní smlouva jedním bodu z programu ZO. Také termín je vybrán tak, abych se zasedání nemohla zúčastnit. O nás bez nás bylo jedním ze základních hesel totalitního režimu. Tento krok zpět považuji za výsměch demokratickému režimu, listině lidských práv a přičítám ho také nekompetentnosti či neprofesionalitě vedení OÚ Korolupy.

Přeji pěkný den.
]

Lenka Lyalikoff

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/prodej_...

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Oznámení starosty obce Korolupy
o konání zasedání Zastupitelstva obce

Starostka Obce Korolupy, v souladu s § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že se v úterý 8.10.2013 v 17:00 hod. se v zasedací místnosti obecního úřadu koná 7. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy v roce 2013.

Program jednání:
1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4. Kupní smlouva na prodej kamen
5. Rozpočtové opatření 4/2013
Závěr.
Všichni jste srdečně zváni

V Korolupech dne 30.9.2013.

Obec Korolupy

Vaše datová zpráva doručená na adresu podatelna?obec-korolupy.cz
Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Předmět: Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Prodej obecního majetku
Zařazeno dne: 03.10.2013 07:15:42
Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník): 384