Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Hruška prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Proč nebude přo očkování občanů 70 + brán zřetel na zdravotní stav očkovaných?

Čekáme, až si Miroslav Hruška přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Miroslav Hruška

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Od 1.3.2021 má být zahájena registrace k očkování občanů od 70 let věku. Pořadí očkovaných bude podle věku, bez ohledu na jejich zdravotní stav. Je mi 76 let ,mám ICHS, byl mi implantován ICD Kardioverter defibrilátor 22.10.2020. Již sedmý rok spím s přístrojem CPAP kvůli těžkému smíšenému syndromu spánkové apnoe. Jsem diabetik, mám astma a několik lehčích diagnos. Potřebné operace pravého ramene a výměna kyčelního kloubu jsem nemohl podstoupit protože by to bylo pro mne bylo podle vyjádření lékařů přílišné riziko. Záleží mi na každé dni, kdy budu očkován , protože v případě nakažení Covidem by patrně následky pro mne byly Fatální. Prosím o odpověď kdo je zodpovědný a za to, že nebude brán zřetel na zdravotní stav lidí, a z jakého důvodu

S přátelským pozdravem, Miroslav Hruška Tisem okr. Benešov

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.2.2021 09:56:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Proč nebude přo očkování občanů 70 + brán zřetel na zdravotní stav očkovaných? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.2.2021 09:56:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
17.2.2021 10:10:00

Vaše zpráva ze dne: 17.2.2021 09:56:29
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Proč nebude přo očkování občanů 70 + brán zřetel na zdravotní stav očkovaných?
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EIMSV
Datum zaevidování: 17.2.2021 10:06:02

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
17.2.2021 10:10:00

Your message - dated 17.2.2021 09:56:29
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Proč nebude přo očkování občanů 70 + brán zřetel na zdravotní stav očkovaných?
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EIMSV
Date of registration: 17.2.2021 10:06:02

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EQV1Z
značka: MZDR 6606/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 03.03.2021
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2049393_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Hruška prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.