Povinný subjekt: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsem ve věku ,67 let , a nemocen a měl jsem prášky na ředění krveXARELTO.

Lékařka mne upozornila že Xarelto se platí jen jeden rok,a tak mě ho odepřela napsat.
Dala mi Warfarin Orion, který mně bude ohrožovat na životě vykrvácením.
Mám otevřenou nohu a ta krvácí, proto se ptám, kdo a proč rozhodl že Xarelto je na jen rok.

Mám silnou cukrovku ,

Dále chci vědět kolik vyplatila VZP na mzdách všech zaměstnanců VZP za r. 2016

S přátelským pozdravem,

Klouda otto
Mírové náměstí 80
rč. 500731228

E-PODATELNA, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

1 příloha

Dobrý den!
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Proč??" bylo doručeno 23.07.2017 18:28:58 na elektronickou adresu podatelny VZP ČR a zaevidováno pod č.j. VZP-17-02578138. Podání bylo přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Podatelna VZP ČR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách VZP ČR http://www.vzp.cz

Pelcová Iveta Mgr. (VZP ČR Ústředí), VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Vážený pane,

VZP ČR obdržela dne 23. 7. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se předepisování léčivého přípravku Xarelto
a údajů o mzdách zaměstnanců VZP ČR.

K první části Vašeho dotazu stran předepisování léčivého přípravku Xarelto
Vám sdělujeme, že VZP ČR stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny hradí
léčiva a potraviny do výše a v souladu s podmínkami, které určuje Státní
Ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), který je pověřen rozhodováním
o cenách a úhradách v procesu správního řízení. SÚKL při stanovování a
přehodnocování výše a podmínek úhrad z veřejných prostředků pak postupuje
v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

K výše uvedenému Vám dále sdělujeme, že ceny léčiv, výše úhrad, ale i
podmínky úhrady se v čase mohou měnit, kdy informace o výši a podmínkách
úhrady jsou pak SÚKL aktualizovány každý měsíc. Veškeré aktuální údaje k
cenám a úhradám (tedy také podmínkám úhrady) léčiv i potravin pro zvláštní
lékařské účely, ale i medicínským informacím o léčivech (pro odborníky i
laiky), jsou veřejně dostupné na internetových stránkách [1]www.sukl.cz.,
konkrétně pak lze například využít databázi léčiv a potravin:
[2]www.sukl.cz/modules/medication/search.php.

Pro doplnění informací Vám zasíláme aktuální podmínky úhrady pro interní
indikace, které jsou následující:

20MG/15MG XARELTO

1. Přípravek předepisuje internista, neurolog, kardiolog, angiolog,
hematolog a geriatr v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie u
dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k
antikoagulační léčbě při kontraindikaci warfarinu, tj.:

-        nemožnost pravidelných kontrol INR

-        nežádoucí účinky při léčbě warfarinem

-        nemožnost udržet INR v terapeutickém rozmezí 2,0-3,0; tzn. 2 ze 6
měření nejsou v uvedeném terapeutickém rozmezí

-        rezistence na warfarin, tj. nutnost podávat denní dávku více než
10 mga to

a)   v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní
ischemické atace nebo systémové embolii)

b)   v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z
následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II
či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes
mellitus, hypertenze.

 

2.   Přípravek předepisuje internista, neurolog, kardiolog, angiolog,
hematolog, ortoped, chirurg a geriatr v indikaci léčby a sekundární
prevence hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie:

a)   po dobu tří měsíců pokud rizikový faktor vzniku trombózy pominul - v
případě "sekundární trombózy", např. po operaci, po úrazu, po porodu,

b)   po dobu šesti měsíců pokud nebyl vyvolávající faktor vzniku zjištěn,
tj. jedná se o idiopatickou trombózu,

c)   po dobu dvanácti měsíců u nemocných s významnou trombofilií, zejména
vrozenou (deficience antikoagulačně působících proteinů nebo kombinace
heterozygocie mutací faktoru V a II, případně jejich samostatná
homozygotní forma, pozitivita lupus antikoagulans), případně jde-li o
recidivu proximální flebotrombózy nebo symptomatické plicní embolie a při
zvýšeném riziku recidivy na podkladě získaného, trvajícího trombofilního
stavu (hormonální léčba, kterou nelze ukončit nebo přerušit, nefrotický
syndrom, chronické autoimunitní onemocnění, nespecifický střevní zánět,
pokročilé stavy srdeční nebo respirační insuficience - NYHA III a IV).

 

Rozhodnutí o tom, zda jsou ve Vašem konkrétním případě splněny podmínky
příslušného indikačního omezení, je plně v kompetenci Vašeho ošetřujícího
lékaře, který má podrobné údaje o Vašem aktuálním zdravotním stavu včetně
všech doplňujících vyšetření potřebných ke stanovení následného
terapeutického postupu.

K Vašemu druhému dotazu, který se týká výše vyplacených mezd všem
zaměstnancům VZP ČR za rok 2016, odkazujeme na Výroční zprávu VZP ČR za
rok 2016, ve které jsou tyto informace podrobně rozvedeny. Výroční zprávu
VZP ČR za rok 2016 naleznete na internetových stránkách VZP ČR:
[3]https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/vyroc....

S pozdravem

 

Mgr. Iveta Pelcová

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

[4]www.vzp.cz | Sledujte nás nově na [5]facebook.com/vzpcr

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.sukl.cz/
2. http://www.sukl.cz/modules/medication/se...
3. https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/vyroc...
4. http://www.vzp.cz/
5. https://www.facebook.com/vzpcr