Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JSP,s.r.o. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Příspěvek pro zaměstnavatele na testování zaměstnanců od zdravotních pojišťoven

Čekáme, až si JSP,s.r.o. přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dotazovala jsem VZP ohledně proplácení příspěvků na testování zaměstnanců, ale dle jejich vyjádření, nemají ještě dané stanovisko z Ministerstva zdravotnictví. Provádíme testování ve firmě se spolupráci se zdravotním zařízením, které nám to následně vyfakturuje daňovým dokladem, takže pro uplatnění příspěvků v částce 60 Kč u zdravotních pojišťoven nebudeme mít fakturu za nákup testů od dodavatele, ale fakturu ze zdravotního střediska.

S přátelským pozdravem,

Machová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.12.2021 12:50:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Příspěvek pro zaměstnavatele na testování zaměstnanců od zdravotních pojišťoven elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.12.2021 12:50:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
7.12.2021 12:53:17

Vaše zpráva ze dne: 7.12.2021 12:50:53
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Příspěvek pro zaměstnavatele na testování zaměstnanců od zdravotních pojišťoven
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IL8QW
Datum zaevidování: 7.12.2021 12:51:26

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
7.12.2021 12:53:17

Your message - dated 7.12.2021 12:50:53
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Příspěvek pro zaměstnavatele na testování zaměstnanců od zdravotních pojišťoven
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IL8QW
Date of registration: 7.12.2021 12:51:26

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Výzva k doplnění

Identifikátor dokumentu: MZDRX01ISFKU
značka: MZDR 45313/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 21.12.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: JSP1235_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JSP,s.r.o. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.