příjemci prostředků z Fondů EHP

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

I.) prosíme tímto o poskytnutí úplného a aktuálního seznamu úspěšných příjemců prostředků Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací. Na web stránce "eeagrants.cz"jsme nenalezli mezi příjemci organizace: NAPO (Národní asociace pacientských organizací), Česká společnost AIDS pomoc a diabetologickou střešní organizaci Diaktiv, o kterých máme informaci, že byli rovněž úspěšní.

Popřípadě žádáme o informaci, ve kterých programech v rámci Fondů EHP 2014-2021 byly výše uvedené organizace úspěšné.

Důvodem naší žádosti, je plánované oslovení úspěšných organizace za účelem projektu sdílení dobré praxe, směřujícího k většímu rozšíření povědomí o možnostech Fondů EHP směrem k pacientským organizacím.

II.) prosíme tímto o poskytnutí informace, zda je pro rok 2022, či roky následující, připravován obdobný program Zdraví z prostředků Fondů EHP.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace
se sídlem Thámova 84, 186 00 Praha Karlín

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - pøíjemci
prostøedkù z Fondù EHP“ bylo dne 10.03.2022 14:47:46 doruèeno na
elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznaèným
identifikátorem (PID): MFCRCXDAKW.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - pøíjemci
prostøedkù z Fondù EHP“ was delivered on 10.03.2022 14:47:46 to the e-mail
address [2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following unique
identifier (PID): MFCRCXDAKW.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážení,

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost
o informace.

S pozdravem

Pavla Erlichová
Ministerstvo financí
Kancelář státního tajemníka