Prevence záškoláctví - školní řád

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1/žádám o informaci, zda ředitel střední školy, resp. SOU, je oprávněn nerespektovat Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj. 10 194/2002-14, nezakotvit do školního řádu postup školy při dosažení konkrétního počtu neomluvených absencí žáka /dle čl. II: do 10 hod, nad 10 hod, nad 25 hod/, a v praxi všechny případy, kdy žáci mají neomluvené absence, včetně případů, kdy počty neomluvených absencí dosahují počtu desítek, tyto případy řešit individuálně, resp. různě, navíc bez přistoupení k podmínečnému vyloučení žáka ze školy,
2/ dále žádám o informaci, zda se počty neomluvených absencí žáka střední školy, resp. učiliště, sčítají za celý školní rok nebo jen za pololetí.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Prevence
záškoláctví - školní řád', zaslané '24.06.2017 00:27:33' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XKBGG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Nepovímová Ivana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 přílohy

[1]MSMT- 791/2018-17 Vážená paní Martina Brzobohatá
[FOI #6824 e-mail] ??

 

 

Váš dopis ze dne / značky
24. 6. 2017

Číslo jednací

MSMT- 791/2017-18

Vyřizuje / linka
Ing. Ivana Nepovímová/234 811 502

Datum

11. července 2017

 

 

 

 

Žádost o informace – Prevence záškoláctví – školní řád

Vážená paní Brzobohatá, 

k Vašim vzneseným dotazům sdělujeme, že se nejedná o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ale žádost o právní výklad.

 

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002-14 ze dne 11.
března 2002 má povahu doporučení, jak je ostatně v jeho úvodní větě i
uvedeno. Žáci mají povinnost chodit do školy řádně a včas a omlouvat svoji
nepřítomnost v souladu se školním řádem. Kompetenci i odpovědnost ve všech
věcech týkajících se vzdělávání i dodržování právních předpisů má podle §
164 a § 165 školského zákona ředitel příslušné školy. Určitě ale
považujeme za vhodné zapracování úpravy dané pokynem do  školním řádu,
aby se předešlo případům, které jsou vyřizovány odchylně  ve stejné věci
z důvodu „právní“ jistoty žáků a jejich rodičů. Doporučujeme Vám obrátit
se na školskou radu, která schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu a
může vyzvat ředitele školy k jeho úpravám.  Školní rok se člení na dvě
pololetí a každé pololetí je posuzováno samostatně, a to jak co do
výsledků hodnocení, tak i omluvené či neomluvené absence. V případě
vyššího počtu absencí ve vyučování může dojít k neklasifikaci žáka v daném
pololetí, v případě nedocházení do školy bez řádné omluvy může ředitel
školy vyzvat zákonného zástupce nezletilého žáka či zletilého žáka, aby
neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Pokud nejsou doloženy důvody
nepřítomnosti nebo žák do školy nenastoupí, může být jeho vzdělávání ve
škole ukončeno.

 

S pozdravem

 

Ing. Ivana Nepovímová v. r.

ministerský rada

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Oddělení odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 502

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/