ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte

- audio, video, stenografický či jiný záznam zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 5 ze dne 27.5.2015, ze kterého snad měly být předmětné přesné citace čerpány a

- následně s odkazem na tento záznam v odstavci
"Přesná citace (výše uvedených) diskuzních příspěvků"
taky publikovány - viz příslušný text na straně 2) zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 6 dne 24.6.2015

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2184/2015

Žádost o informace podle dotaz – Přesná citace diskuzních příspěvků

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

jednání ze zastupitelstva města dle zákona není povinné jakkoli
zaznamenávat na audio či video záznamy. Město Kouřim pořizuje
audiozáznamy, které slouží pouze pro kontrolu a přesnost zápisu zápisů,
ale po zapsání zápisů se audiozáznam odstraňuje, dodržování Ústavních práv
zastupitelů a návštěvníků jednání z řad občanů. Tyto ústavní práva dále
upřesňují platné zákony, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, 128/2000 Sb. o obcích, 89/2012 Sb. občanský zákoník aj. Můžeme Vám
tedy doporučit využít jiného práva, a to § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, - zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a může se jich
zúčastnit kdokoliv. To znamená, že se ho mohou zúčastnit všichni občané,
kteří projevili zájem a dostali se osobně na jednání toho nevyššího orgánu
obce. O průběhu zastupitelského jednání se pořizuje zápis, který je možno
si prohlédnout nejen na obecním úřadě (§ 95 ods. 2 zákona o obcích), ale i
na webových stránkách města ([1]www.mestokourim.cz) či v Kouřimském
zpravodaji, který vychází pravidelně jednou za měsíc. Zájem v rámci dění
města u Vás shledáváme, pokud potřebujete audiozáznamy, máte možnost si je
pro svou vlastní osobu pořídit přímo na jednání zastupitelstva.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

References

Visible links
1. http://www.mestokourim.cz/

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše vysvětlení ze dne 4.12.2015 není odpovědí na můj dotaz položený dne 20.11.2015
1/ požadavek zněl na předložení (libovolného) záznamu, ze kterého lze dovodit, že text zápisu ze ZM se plně shoduje se záznamem a tudíž je nesporné, aby příslušný odstavec textu mohl být nazván "Přesná citace ...."
2/ argumentace, že město Kouřim (audio)nahrávky odstraňuje z důvodu dodržení Ústavních práv zastupitelů a návštěvníků je nedůvodná. Listina základních práv (čl.10)i občanský zákoník (§11 a násl.)je sice promítnutím této ústavní záruky, nicméně pokud jde o zasedání zastupitelstva, všechny osoby zde vystupují záměrně, vědomě a cíleně veřejně. Není tedy pojmově možné v této situaci uvažovat o jakékoliv ochraně soukromí. Chce-li někdo něco veřejně ovlivnit, nemůže tak učinit jinak, než akceptovat veřejnost svého vystoupení. Záznam takového vystoupení není možno považovat tedy za neoprávněný zásah do soukromí. Takový zásah naopak je oprávněný tím, že veřejné vystoupení se stává předmětem veřejné debaty, veřejného posuzování, a tedy je nutné a potřebné toto vystoupení přesně dokladovat, dokumentovat. Tento výklad potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.května 2005 sp.zn.30 Cdo 64/2004.
3/Vaše v textu 4.12.2015 uvedená doporučení nejsou na místě. Lze z nich vysledovat oč Vám zjevně jde. Znemožnit diskuzi a kritiku vztahující se k Vašemu vystoupení, resp. nechcete, abyste si museli dávat pozor na to co říkáte a jak postupujete, aby se to nestalo předmětem kritiky.
4/ Na předložení záznamu trvám.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2309/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – Přesná citace diskuzních příspěvků

Vážená paní, vážený pane,

záznam ve věci Vaší žádosti nemáme k disposici, proto Vám ho nezašleme. V
odstavci 3 jsou Vaše deduktivní postřehy, od kterých se distancujeme.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

k Vašemu 18/12/2015 - opět si dovoluji oponovat.
Ze zasedání zastupitelstva se povinně pořizuje zápis. Ten musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí všem občanům obce, kteří si z něj např. mohou činit výpisy. Nic však nebrání tomu, aby si kdokoli vyžádal kopii celého zápisu. Právo na tyto informace vychází nikoliv ze zákona o obcích, ale z informačního zákona (InfZ). Ze stejného důvodu musí obecní úřad poskytnout i záznam ze zasedání rady obce nebo zvukový záznam ze zasedání orgánů obce, pokud je takový záznam pořizován.
1/ Vycházejíc z obsahu Vašeho (nejen) 4.12.2015, zvukový záznam pořízen byl.
2/ Vaše rozporuplné tvrzení - jednou byl záznam pořízen údajně "pouze pro kontrolu zápisu", zatímco podruhé, že "jej nemáte a proto jej nezašlete" - je evidentně nepravděpodobnou a navíc rozporuplnou výmluvou.
3/ Vznesenému dotazu jste - v rozporu s příslušným ustanovením InfZ - nevyhověli.
4/ Na předložení audiozáznamu trvám a vyprošuji si jakékoliv "hodnocení" mnou vznesených dotazů.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-2421/2015

Žádost o informace podle dotaz – Přesná citace diskusních příspěvků

 

Vážená paní, vážený pane,
ze zasedání zastupitelstva č. 5 ze dne 27. 5. 2015 se pořídil řádný
povinný zápis ze zasedání.

 

Částečný zvukový záznam pořídila pouze pro účely následného přepisu osoba
pověřená písemným vyhotovením zápisu (zapisovatel). Bezprostředně poté,
kdy byl tento přepis učiněn, byl záznam vymazán. V této situaci má
pořízení záznamu jen povahu technického opatření, které usnadňuje přípravu
zápisu a splnění povinnosti plynoucí z § 95 zákona o obcích. Při takovém
pořízení nedochází ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona o
ochraně osobních údajů /nejde o systematické zpracovávání osobních údajů
podle § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů/ a nedochází ani k
vytvoření dokumentu podle zákona o archivnictví, jenž by podléhal
povinnostem plynoucím z tohoto zákona /v daném kontextu nelze hovořit o
dokumentu vytvořeném obcí jakožto původcem či o dokumentu předaném obci
jakožto původci ve smyslu § 2 písm. e) zákona o archivnictví/.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou také ověřeny určenými ověřovateli,
kteří ověřují správnost zápisu ze zasedání.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník