Přehled užívání vozidel MHMP

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o využívání všech služebních vozidel MHMP "Knihy jízd", speciálně žádám o poskytnutí těchto informací

a) kdy a kým byla vozidla využívána za jednotlivé měsíce leden v období 2014 - září 2017
b) účel jízdy služebních vozidel v uvedeném období
c) počet ujetých kilometrů při jednotlivých jízdách v uvedeném období
d) přehled nákladů spojených s užíéváním těchto vozidel jednotlivými radními MHMP

Uvedené informace prosím zašlete elektronicky na adresu [email address]

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.9.2017 15:33:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled užívání vozidel MHMP elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.9.2017 15:33:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 25.9.2017 15:38:02
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 25.9.2017 15:33:37 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled užívání vozidel MHMP podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP7B4CLH
Datum a čas zaevidování: 25.9.2017 15:35:10
Vaše evidenční údaje: Kniha Michal, /,, [FOI #6953 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.