Přehled oznámených veřejných shromáždění na území Hl. města Prahy ke dni 17. listopadu 2015

Dotaz byl úspěšný.

Daniel Janík

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na stránkách "www.praha.eu" jsou k nalezení dokumenty nahlášených shromáždění pro rok 2015 ke dni 15.5. a 3.9.. Není zde k nalezení dokument který by obsahoval kompletní seznam shromáždění pro 17. listopadu 2015.

Žádám podrobný přehled oznámených shromáždění k celému dni 17. 11. 2015

S přátelským pozdravem,

Daniel Janík

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.5.2020 16:04:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled oznámených veřejných shromáždění na území Hl. města Prahy ke dni 17. listopadu 2015 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.5.2020 16:04:00 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 4.5.2020 08:04:19
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 3.5.2020 16:04:00 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled oznámených veřejných shromáždění na území Hl. města Prahy ke dni 17. listopadu 2015 podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXPDSYLCY
Datum a čas zaevidování: 4.5.2020 07:49:38
Vaše evidenční údaje: Janík Daniel, Sídl. Škorna 1223/, 38901 Vodňany, [FOI #8270 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hlavní město Praha

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPDUS0FU a značkou MHMP 682507/2020.

Datum podání dokumentu/spisu: 12.5.2020.
Odesílatelem dokumentu je odbor ZIO.