Předpisy Evropské unie

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda a v jakém předpisu Evropské unie je řešena možnost podat proti rozhodnutí ERU žalobu k soudu.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Procházková Jana, Energetický regulační úřad

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Energetického regulačního úřadu [emailová adresa]
Dne: 29.8.2020 ve 20:31 hod.
Identifikátor dokumentu: 049310_20_ERU

S pozdravem

Jana Procházková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže

Landsmann Aleš Mgr., Energetický regulační úřad

1 příloha

č. j. 07865-2/2020-ERU

 

Energetický regulační úřad (dále též „ERÚ“) obdržel dne 29. srpna 2020
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Konkrétně žadatel požádal o informaci, zda a v jakém předpisu Evropské
unie je řešena možnost podat proti rozhodnutí ERÚ žalobu k soudu.

 

ERÚ k žádosti sděluje, že žadatel podle obsahu žádosti požaduje poskytnutí
názoru ve smyslu § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informací,
nikoli poskytnutí existující informace vztahující se k působnosti
povinného subjektu.

 

Nicméně přes tento nedostatek žádosti ERÚ žadateli sděluje, že předpisy
Evropské unie v oblasti energetiky subjektivní právo právnických nebo
fyzických osob podávat žalobu u soudu proti rozhodnutím ERÚ nezakládají.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Aleš Landsmann

vedoucí oddělení sporných a schvalovacích řízení

[1]cid:image001.png@01D4BFB7.88BD3A50

Energetický regulační úřad

sídlo úřadu

A:  Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

T:   567 120 765; 724 060 225

E:   [2][emailová adresa]

[3]www.eru.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

Tento e-mail a jakékoliv soubory k němu připojené a s ním odeslané jsou
určeny výlučně pro adresáta(y), mohou obsahovat právními předpisy chráněné
nebo důvěrné informace. Energetický regulační úřad může být nositelem
duševního vlastnictví k tomuto e-mailu a jeho přílohám. Pokud jste tento
e-mail obdrželi omylem, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu
nebo telefonicky a poté e-mail vymažte ze svého informačního systému.
Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete
riziku právního postihu. Energetický regulační úřad nenese právní
odpovědnost za obsah této zprávy. Energetický regulační úřad nezodpovídá
za chyby či ztráty obsahu e-mailu, vzniklé v důsledku komunikace
prostřednictvím e-mailu. Energetický regulační úřad nenese vůči jiným
subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím
informací získaným prostřednictvím zaslaného e-mailu. Názory v e-mailu
prezentované jsou výhradně názory autora a nemusí nutně reprezentovat
názory a zájmy Energetického regulačního úřadu, není-li tak výslovně
uvedeno. Názor Energetického regulačního úřadu v e-mailu prezentovaný má
pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací
poskytnutých Energetickému regulačnímu úřadu jeho adresátem, není správním
rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve
smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a
to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem. Text shora
uvedené elektronické zprávy nepředstavuje ze strany Energetického
regulačního úřadu návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a
následujících občanského zákoníku, ani jiné právní jednání směřující k
uzavření smlouvy za Energetický regulační úřad.
Informace ohledně ochrany osobních údajů: [4]http://www.eru.cz/cs/gdpr

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.eru.cz/
4. http://www.eru.cz/cs/gdpr