Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Právní služby

Čekáme, až si Jan Charvát přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací:
- Jakým způsobem zajišťuje MČ Praha 11 a jí zřízené organizace (konkrétně JM Majetková, JM Sociální, Kulturní JM, Sportovní JM) právní služby, tzn. využívá(-jí) pouze práce a služeb svých interních zaměstnanců nebo najímá(-jí) i externí právníky?
- Pokud ano, jaké firmy a jací konkrétně externí právníci tyto služby zajišťují? (Tento dotaz se vztahuje i na firmy, které organizují výběrové řízení a specifikace jejich činnosti pro MČ Praha 11 není specificky označena jako právní služby.)
- Jakým způsobem byli tyto firmy/osoby vybráni (oslovení, výběrové řízení atd)?
- poskytnutí kopií všech faktur se všemi případnými přílohami (timesheety, výkazy či další plnění) za právní a související služby od listopadu 2014.

Děkuji za poskytnuté informace v řádném termínu.

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Právní služby“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Právní služby“ bylo doručeno 22.03.2016 15:05:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP11/16/017460.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz

VED PO Pištora Radek Mgr. P11,

1 příloha

Vážený žadateli,

dne 22.3.2016 jste podal žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informace o způsobu
poskytování právních služeb na MČ Praha 11). V souladu s ust. § 14 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„Zákon“) jste jako fyzická osoba uvedl v žádosti jméno, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování. V údaji o
datu narození je však zjevně nesprávně uvedeno datum narození
(2015-05-18). V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a)  Zákona Vás vyzývám
k doplnění žádosti, spočívající v uvedení Vašeho data narození.
Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude Vaše
žádost odložena.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Radek Pištora

vedoucí právního odboru

ÚMČ Praha 11

 

VED PO Pištora Radek Mgr. P11,

37 příloh

Vážený žadateli,

v příloze zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o poskytnutí informací
ze dne 22.3.2016, doplněnou dne 29.3.2016, v části týkající se žádosti
o poskytnutí informace o způsobu zajištění právních služeb městskou částí
Praha 11 zřízených organizací (konkrétně Jihoměstské majetkové a.s.,
Jihoměstské sociální a.s., Kulturního Jižního Města o.p.s. a Sportovního
Jižního Města o.p.s.). Současně vám zasílám odpověď na Vaši žádost o
poskytnutí informací v části týkající se zajištění právních služeb
samotnou městskou částí Praha 11. V příloze jsou pak kopie Vámi
požadovaných faktur.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Radek Pištora

vedoucí právního odboru

ÚMČ Praha 11

 

Povinný subjekt: VED PO Pištora Radek Mgr. P11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za poskytnutí požadovaných informací v termínu.
Nicméně bohužel nějakým zřejmě technickým nedopatřením jsou zcela nečitelné kopie následujících dokumentů:

-2014430178
-2015260768
-2015260967
-2015261191
-2015430106
-2015620001
-2016260139
-2016260181
-2016260262
-2016260292
-2016260385
-2016260411

Prosím o nápravu. Děkuji!

S pozdravem,

Jan Charvát

VED PO Pištora Radek Mgr. P11,

13 příloh

Vážený žadateli,
všechny odeslané dokumenty byly ve formátu pdf a všechny dokumenty byly v obdobné kvalitě a zcela čitelné. Na Vaši žádost zasílám vyjmenované dokumenty opětovně. Pokud by technické problémy přetrvávaly, podejte prosím zprávu.

S pozdravem


Mgr. Radek Pištora

vedoucí právního odboru

ÚMČ Praha 11

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.