Právní analýzy týkající se Paláce Stromovka

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s mediálními vystoupeními zástupců MČ Praha 7 ve věci Paláce Stromovka a právních vztahů se společností Lordship vás žádám o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Provedla MČ Praha 7 nebo někdo v jejím zastoupení nějakou odbornou analýzu smluv, jejich platnosti, závaznosti, dodržování...?
2. Pokud ano, kdo (právní odbor, najatá AK...) a kdy takovou analýzu provedl?
3. V případě, že autorem byl externí subjekt, žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem byl tento subjekt vybrán a smlouvu (včetně případných příloh), na základě které se tak stalo.
4. Žádám o poskytnutí úplného textu výše uvedených analýz.

Vše výše uvedené žádám poskytnout pokud možno v elektronické podobě.

S pozdravem

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Právní analýzy týkající se Paláce Stromovka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Právní analýzy týkající se Paláce Stromovka?, kterou jste 03.07.2015 10:26:48 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

5 příloh

Vážený pane,

 

na Váš dotaz ze dne 03.07.2015 ohledně právní analýzy týkající s Paláce
Stromovka dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění odpovídám následující:

 

ad 1) Ano.

 

ad 2) a ad 3) Právní analýzy byly provedeny těmito externími subjekty

 

1. AK Jansta & Kostka ze dne 18.01.2002 – na základě usnesení Rady MČ
Praha 7 č. 0035/02 ze dne 15.01.2002

2. AK Mgr. Pytlík ze dne 27.01.2012 a ze dne 28.08.2013 - Smlouva o
poskytování právních služeb ze dne ze dne 16.05.2007 ve znění pozdějších

dodatků

3. advokát JUDr. Miloš Holub, Ph.D., IČO: 71457283 – usnesení Rady MČ
Praha 7 č. 0085/15-R ze dne 27.01.2015

4. advokát JUDr. Daniel Uličný, IČO: 71458328 – usnesení Rady MČ Praha 7
č. 0141/15-R ze dne 17.02.2015

 

ad 4) V bodu 4. „Žádám o poskytnutí úplného textu výše uvedených analýz“
se žádost odmítá. Anonymizované Rozhodnutí o odmítnutí je přílohou tohoto
emailu. Originál  Rozhodnutí obdržíte doporučeně poštou na adresu uvedenou
ve Vaší žádosti.

 

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti pokládám za nezákonné a podal jsem proti němu odvolání, které jest nalézti na http://1drv.ms/1HW6DFY

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Magistrát Hl. m. Prahy mému odvolání v plném rozsahu vyhověl a vrátil věc MČ P7 k novému projednání.

Rozhodnutí ke pro zájemce k dispozici zde: http://1drv.ms/1JbUrSj

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

3 přílohy

Vážený pane,

 

na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností
jako odvolacího orgánu proti rozhodnutí povinného subjektu dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - městské
části Praha 7, Úřadu městské části Praha 7, sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000,
170 00 Praha 7, vedené pod č.j. MČ P7 031394/2015/KS/Str ze dne
16.07.2015, kterým bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena povinnému
subjektu k novému projednání Vám sděluji, že  otázky č. 1 – 3 Vaší žádosti
ze dne 03.07.2015 byly zodpovězeny již dne 16.07.2015.

 

K bodu č. 4 Vaší žádosti sděluji, že po novém projednání věci povinný
subjekt poskytuje tímto emailem 2 právní posouzení a to

 

Ø     AK Jansta & Kostka ze dne 18.01.2002 – na základě usnesení Rady MČ
Praha 7 č. 0035/02 ze dne 15.01.2002,

Ø     AK Mgr. Pytlík ze dne 28.08.2013 - Smlouva o poskytování právních
služeb ze dne 16.05.2007 ve znění pozdějších dodatků.

 

Zbylá právní posouzení advokáta Mgr. Pytlíka ze dne 27.01.2012, advokáta
JUDr. Miloše Holuba ze dne 06.02.2015 a advokáta JUDr. Daniela Uličného ze
dne 19.02.2015 povinný subjekt neposkytne. Anonymizované Rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti je přílohou tohoto emailu. Originál Rozhodnutí
obdržíte do Vaší datové schránky.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

I nové rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pokládám za nezákonné a odvolal jsem se proti němu. Odvolání je k nalezení na následující adrese: http://1drv.ms/1KGTTZU

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

přílohou zasílám anonymizované rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

S pozdravem  

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Ani na třetí pokus se MČ P7 nepodařilo vydat rozhodnutí v souladu se zákonem (rozhodnutí je stejné, jako již jednou v odvolání zrušené), takže nezbylo než podat znovu odvolání, jehož text je k nalezení zde: http://1drv.ms/1W753y1

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

I třetí odvolání bylo úspěšné a nadřízený orgán rozhodl v můj prospěch: http://1drv.ms/1kRFwZx