Pravdivost vzájemně si protiřečících výroků zástupců MČ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o odpověď na následující otázky, týkající se vyřízení žádosti o informace, kterou dne 9. 1. 2016 podal ing. Pavel Hájek a domáhal se v ní seznamu všech došlých faktur v letech 2010-2015.

1. Je pravdivé prohlášení místostarosty Vyhnánka z listopadového jednání zastupitelstva, kdy tento prohlásil, že v době vyčíslení výše úhrady nákladů (tj. 3. 2. 2016) neměl úřad požadované informace připravené?
2. Je pravdivé prohlášení vedoucí KST Strnadové z téhož jednání, že úhrada nákladů byla stanovena částečně na základě skutečných nákladů a částečně odhadem, neboť měl úřad požadované informace připravené jenom částečně?
3. Je pravdivé prohlášení téže vedoucí KST Strnadové z dopisu zn. MČ P7 038182/2016/KST/Str ze dne 21. 7. 2016, že "informace byla zkompletována a připravena k poskytnutí po uhrazení nákladů"?

Michal A. Valášek

VED KST Strnadová Michaela PaedDr.,

1 příloha

Vážený pane,

 

na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „InfZ“)  ze dne 16.11.2016, zaevidovanou pod č.j.:
MČ P7 060215/2016 , týkající se vyřízení žádosti o informace, kterou dne
9.1.2016 podal pan PH a domáhal se v ní seznamu všech došlých faktur
v letech 2010-2015, podávám následující informace.

 

Ve Vaší žádosti uvádíte, že požadujete odpovědi na 3 otázky, které se
týkají vyřízení žádosti o informace dle InfZ ze dne 09.01.2016 žadatele PH
týkající se seznamu faktur došlých MČ P7 ve letech 2010 až 2015.

 

V úvodu odpovědi je třeba vysvětlit, že pouze první otázka ze tří se
opravdu týká žádosti žadatele PH. Prohlášení, které požadujete vysvětlit
ve druhé a třetí otázce, bylo užito při vyřizování jiné žádosti, a to
konkrétně ve Vámi podané žádostí o informace dle InfZ ze dne 06.06.2016,
zaevidované pod č.j.: MČ P7 031666/2016, v souvislosti s architektonickou
soutěží o návrh rekonstrukce nové radnice Prahy 7. Daná prohlášení se tedy
vztahují ke dvěma odlišným žádostem o informace. V tomto smyslu jste již
také byl informován na jednání Zastupitelstva MČ P7, které se konalo dne
14.11.2016.

 

MČ P7 obdržela dne 11.01.2016  (nikoliv 09.01.2016) žádost dle InfZ
žadatele PH, který požadoval seznam všech došlých faktur městské části v
rozsahu minimálně data doručení, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici) IČ a názvu
příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.
Poskytnutí požadoval žadatel tak, aby bylo dostupné veřejnosti. Současně
požadoval poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v
elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného
informačního systému.  Informaci žádal poskytnout elektronicky na e-mail:
[emailová adresa].

 

MČ P7, Odbor finanční, jako povinný subjekt posoudil žádost o poskytnutí
informace a v souladu s § 14 odst. 7 bod b) odeslal dne 22.01.2016, č.j.:
MČ P7 001399/2016 žadateli oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí
informací, kdy prodloužil lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní ze
závažného důvodu, kterým bylo dle InfZ vyhledání a sběr objemného množství
informací požadovaných v jedné žádosti.

 

Jak je patrné z oznámení, povinný subjekt MČ P7 Odbor finanční, prodloužil
lhůtu pro poskytnutí informace z důvodu rozsáhlého vyhledávání a sběru
objemného množství informací, tzn. že informace byla vyhledávána a
připravována.

 

Dne 03.02.2016 bylo žadateli zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí
informací dle InfZ v celkové výši 6 050 Kč s řádným odůvodněním nákladů na
poskytnutí informace, která byla stanovena kvalifikovaným odhadem, tzn. po
provedení části mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací byly na základě
této části určeny celkové náklady. Dále byla v tomto oznámení žadateli
poskytnuta doprovodná informace, že MČ P7 připravuje vlastní zveřejňování
požadovaných informací a je tudíž na rozhodnutí žadatele, jak se rozhodne
s případnou úhradou nákladů. 

 

V průběhu vyřizování žádosti vešla MČ P7 do jednání s žadatelem, kdy
žadatel sdělil, že tuto úhradu neprovede a počká na zveřejnění těchto
informací na internetových stránkách MČ P7.

 

V kontextu těchto informací je tedy pravdivé prohlášení pana místostarosty
Pavla Vyhnánka, M.A. na listopadovém jednání Zastupitelstva MČ P7, že úřad
neměl požadované informace připravené, protože MČ P7 již měla k dispozici
informaci, že požadovaná úhrada nebude žadatelem provedena. Vyjádření, že
informace nebyly připravené, bylo v tomto případě myšleno tak, že nebyly
zcela zkompletované z důvodu rozhodnutí žadatele, kdy bylo zcela patrné,
že vyčíslenou částku neuhradí.  

 

Další dvě prohlášení je třeba vidět v souvislosti s Vaší žádostí o
informace ze dne 06.06.2016,  týkající se architektonické soutěže o návrh
rekonstrukce nové radnice Prahy 7. Při vyřizování této žádosti Vám bylo
dne 21.06.2016 zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací dle
InfZ, č.j.: MČ P7 031666/2016, v celkové výši 800 Kč s řádným odůvodněním
nákladů na poskytnutí informace. Úhrada byla stanovena na základě
skutečných nákladů potřebných ke zpracování informace, tzn. vyhledání i
kompletaci.

 

Dne 14.07.2016 byla povinnému subjektu MČ P7 doručena Vaše stížnost na
postup při vyřizování žádosti o informace, č.j.: MČ P7 038182/2016, ve
které rozporujete postup MČ P7 při vyčíslení úhrady za poskytnutí
informace, a to konkrétně v tom smyslu, že MČ P7 požadovala úhradu nákladů
za již vyhledanou a zkompletovanou informaci. 

 

Vaše argumentace byla myšlena v souvislosti s žádostí o poskytnutí
informace dle InfZ žadatele TP  ze dne 21.06.2016, č.j.: MČ P7
034758/2016, který si podal naprosto totožnou žádost jako byla Vaše ze dne
06.06.2016 v souvislosti s architektonickou soutěží o návrh rekonstrukce
nové radnice Prahy 7, kterému byla taktéž vyčíslena úhrada v celkové výši
800 Kč.

 

Dále jste ve své stížnosti argumentoval již zmíněnou žádostí dle InfZ
žadatele PH ze dne 11.01.2016 ohledně seznamu všech došlých faktur, 
doslova citováno: „Povinný subjekt mu odpověděl oznámením o výši úhrady
nákladů pod sp. zn. MČ P7 001399/2016 předtím, než požadované informace
zkompletoval, což je postup zcela správný. Není zřejmé, proč povinný
subjekt nepostupoval stejně i v případě této žádosti.“  (Myšleno žádostí
TP.)

 

Dne 21.07.2016  byla Vaše stížnost postoupena na MHMP jako nadřízenému
orgánu, a to dopisem č.j.. MČ P7 038182/2016/KST/Str.  Prohlášení ve
druhém a třetím bodě Vaší žádosti se vztahuje k objasnění postupu při
vyčíslení úhrady v postoupení Vaší stížnosti na MHMP, jako nadřízenému
orgánu k dalšímu opatření.

 

Zmiňované třetí prohlášení vedoucí KST Strnadové ve Vaší žádosti, že
"informace byla zkompletována a připravena k poskytnutí po uhrazení
nákladů" je citované z výše uvedeného dopisu na MHMP a bylo v této
souvislosti myšleno tak, že po uhrazení nákladů by opravdu informace
musela být žadateli poskytnuta, neboť tato povinnost vyplývá z InfZ
zákona. Jak již bylo řečeno, jednalo se o vysvětlení jednoho ze dvou
možných přístupů při vyčíslení úhrady.

 

Prohlášení vedoucí KST ve druhém bodě Vaší stížnosti bylo taktéž
vysvětlením postupu MČ P7 v postoupení na MHMP pro stanovení výše úhrady
za poskytnutí informace.

 

MHMP jako nadřízený orgán Vaší stížnost zamítl s tím, že nemá oporu
v zákoně a je tak nedůvodná. Ve svém odůvodnění konstatoval, že při
vyčíslení úhrady nákladů má povinný subjekt dva možné přístupy ke
kalkulaci úhrady a je čistě na jeho uvážení, který z nich zvolí. Doslova
citováno: „Zákon nikde nespecifikuje, ve kterém momentě má povinný subjekt
úhradu nákladů vyžadovat, pouze uvádí, že má žadateli oznámit úhradu
nákladů před poskytnutím informace. Z této věty nelze dovozovat, že by
informace neměly být již vyhledány. Naopak zákonným požadavkem je, aby
výše úhrady nákladů odpovídala nákladům, které povinný subjekt skutečně
měl. S takovým požadavkem je pak těžko slučitelná stěžovatelova
konstrukce, že lze požadovat úhradu pouze a jedině tehdy, když ještě nemá
povinný subjekt informace vyhledány kompletně. Pro vyčíslení úhrady
nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, která není povinná, nýbrž je
právem povinného subjektu, má povinný subjekt možnost buď provést tzv.
kvalifikovaný odhad, tzn. např. provést část mimořádně rozsáhlého
vyhledávání informací a na základě této části pak určit násobkem celkové
náklady, anebo provede vyhledání celé informace, náklady zaznamená a
posléze požaduje po žadateli.“

 

Na závěr bych Vás ráda ujistila, že snahou MČ P7 není podávat nepravdivé
informace a uvádět tak tazatele v omyl. Tvrzení se opravdu mohou zdát
protichůdná či nepravdivá, pokud jsou vytržena ze souvislostí a použita
jinak. 

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel. č.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218, 2. patro

 

[2]cid:image002.jpg@01D1802D.637C7700

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular