Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Barnet prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dobrý den,
můj dotaz je na povolování staveb, Developer má lokalitu pro 6 RD a povolenou výstavbu sítí a komunikace. Stavební úřad odmítá vydat stavební povolení na RD bez toho ,aby byly zkolaudovány sítě a komunikace. Zdá se mi to nelogické, jelikož výstavba může probíhat současně .Děkuji za stanovisko zda je tento postup v souladu se stavebním zákonem.

Děkuji S pozdravem Ing.Barnet

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
28.01.2021 13:28:15
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 535/2021
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Povolování staveb
Datum doručení: 28.1.2021 13:27:06
Evidenční číslo: E9231/21/MMR

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane, 

 

Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) bylo doručeno
Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), ve kterém jste požádal o posouzení postupu stavebního úřadu
v případě vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu v případě,
kdy dosud nebyly zkolaudovány sítě a komunikace.

 

Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že podle InfZ se nelze domáhat
poskytování právního, či jiného odborného poradenství od povinných
subjektů, přičemž Vámi podaná žádost směřuje právě k získání takového
poradenství a proto se již z podstaty InfZ nemůže jednat o žádost, která
by podléhala režimu tohoto zákona. K požadavku poskytnutí právního rozboru
Vámi popsané situace a poskytnutí informace, zda stavební úřad postupoval
správně, sdělujeme,  že ministerstvo není oprávněno k poskytování
závazných právních výkladů a stanovisek, pouze v obecné rovině přijímá
stanoviska k jednotné aplikaci předpisů stavebního práva směřovaná právě
uvedeným subjektům veřejné správy. Ministerstvo by se danou konkrétní věcí
mohlo zabývat, respektive ji posoudit tehdy, pokud by v ní již rozhodl
krajský úřad jako obecný stavební úřad druhého stupně.

K Vašemu dotazu, resp. k Vámi uvedené problematice lze v obecné rovině
uvést následující:

 

Vámi popisovaná situace je v praxi běžná a v častých případech stavební
povolení není vydáno, dokud není zkolaudovaná přístupová cesta na pozemek
a inženýrské sítě. Důvodem je fakt, že jakýkoliv objekt se posuzuje jako
celek včetně přípojek na inženýrské sítě a místní komunikaci. V opačném
případě by se mohlo stát, že by stavební úřad vydal stavební povolení, ale
provozovatel inženýrské sítě či místní komunikace (nejčastěji obec) by
později zjistil, že v místě již není kapacita pro připojení rodinného
domu, což by znamenalo velkou technickou překážku pro danou stavbu.

 

Zákonnou oporu tohoto postupu naleznete v ust. § 119 odst. 1 písm. a) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“). Stavbou veřejné infrastruktury dle citovaného ustanovení rozumí
dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona technická
infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace,
čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo
jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice,
energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a
zásobníky plynu. Právě tyto potřebují ke svému užívání kolaudační souhlas
nebo kolaudační rozhodnutí. Stavebník musí taktéž zajistit, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy, jako je např. vyhláška č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích či vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a
zkouškách plynových zařízení. Prakticky řečeno půjde v případě vodovodní
přípojky o tlakovou zkoušku, u kanalizační přípojky o zkoušku těsnosti.

 

Ve Vámi popisovaném případě je tedy třeba si ověřit kapacitu sítí a
možnost přípojky na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů.
Některé obce mají digitální technickou mapu, v níž lze rovněž tyto
informace zjistit. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje oficiální
celostátní systém, kde by byly zaneseny veškeré inženýrské sítě či
přípojky, je vhodné, aby stavebník navštívil  provozovatele jednotlivých
sítí.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Barnet prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.