Ing.Pavel Špulák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Dobrý den, Mám lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel lékařem vystavený při periodické dvouleté lékařské prohlídce přesně v čase, kdy jsem dovršil věku 69 let. Platí mitento posudek po dobu dvou let do další periodické lékařské prohlídky, nebo musím mít zcela nový posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel v mezičase tj. při dovršení věku 70 let ? Ing. Pavel Špulák

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 17.12.2015 12:16:31
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Povinné zdravotní prohlídky řidičů

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 17.12.2015 12:16:31
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Povinné zdravotní prohlídky řidičů

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 17.12.2015 byla Ministerstvu dopravy doručena prostřednictvím portálu
[1]www.infoprovsechny.cz Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění pozdějších
předpisů, jejíž obsah je následující:

 

„Dobrý den, Mám lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel lékařem vystavený při periodické dvouleté lékařské
prohlídce přesně v čase, kdy jsem dovršil věku 69 let. Platí mitento
posudek po dobu dvou let do další periodické lékařské prohlídky, nebo
musím mít zcela nový posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel v
mezičase tj. při dovršení věku 70 let?“.

 

Ministerstvo dopravy výše uvedenou žádost přezkoumalo a konstatuje, že
povinnost poskytovat informace dle InfZ se nevztahuje k dotazům na názory
(ustanovení § 2 odst. 4 InfZ). „Pod „dotazy na názory“ lze zařadit i různé
žádosti žadatelů o poskytnutí právní výkladů a stanovisek“ (FUREK, Adam,
ROTHANZL, Lukáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související
předpisy: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2012, 1032 s.
ISBN 978-80-7201-868-0.str. 86). Váš dotaz směřuje k poskytnutí výkladu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu). Na žádost je tedy možné
uplatnit výše uvedené ustanovení InfZ.

 

Přes tyto skutečnosti a vzhledem k tomu, že se naše ministerstvo snaží být
otevřeným úřadem, Vám nad rámec InfZ poskytujeme následující odpověď:

 

Vámi požadované informace jsou obsaženy v § 87 výše uvedeného zákona o
provozu na pozemních komunikacích. V současné době je účinné znění, kdy je
povinnost podrobit se lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, pak v 68
letech a následně každé dva roky.

 

Přesná citace aktuálně účinného znění § 87 zákona č. 361/2000 Sb., který
Vámi uvedenou problematiku řeší,  je následující:

 

„Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

               (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se
podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem
zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2)
případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož
je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné
výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin
vozidel,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových
vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

               (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci
1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1,
dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé
dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

               (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou
uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské
prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a
nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak
každé dva roky.

               (4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné
lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k
aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3
(dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky
kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

               (5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti
povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného
vyšetření.

               (6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob
uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu
zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v
pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na
pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

                (7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné
lékařské prohlídky.“.

 

Z toho je zřejmé, že je nutné se podrobit zdravotnické prohlídce v 65, 68,
70 letech a dále každé dva roky (72, 74, 76…). Bližší informace Vám
poskytne ošetřující praktický lékař, případně příslušný krajský úřad či
úřad obce s rozšířenou působností.

Také je možné se s dalšími dotazy k této problematice obrátit na
Ministerstvo dopravy mimo režim InfZ prostřednictvím [2]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail], a
to přímo na Odbor agend řidičů, který má tuto oblast v gesci a který Vám
případné dotazy zodpoví.

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[3]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

Phone: +420 2251 31313

Email: [4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
2. mailto:Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]
4. mailto:[email address]

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 17.12.2015 byla Ministerstvu dopravy doručena prostřednictvím portálu
[1]www.infoprovsechny.cz Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění pozdějších
předpisů, jejíž obsah je následující:

 

„Dobrý den, Mám lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel lékařem vystavený při periodické dvouleté lékařské
prohlídce přesně v čase, kdy jsem dovršil věku 69 let. Platí mitento
posudek po dobu dvou let do další periodické lékařské prohlídky, nebo
musím mít zcela nový posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel v
mezičase tj. při dovršení věku 70 let?“.

 

Ministerstvo dopravy výše uvedenou žádost přezkoumalo a konstatuje, že
povinnost poskytovat informace dle InfZ se nevztahuje k dotazům na názory
(ustanovení § 2 odst. 4 InfZ). „Pod „dotazy na názory“ lze zařadit i různé
žádosti žadatelů o poskytnutí právní výkladů a stanovisek“ (FUREK, Adam,
ROTHANZL, Lukáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související
předpisy: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2012, 1032 s.
ISBN 978-80-7201-868-0.str. 86). Váš dotaz směřuje k poskytnutí výkladu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu). Na žádost je tedy možné
uplatnit výše uvedené ustanovení InfZ.

 

Přes tyto skutečnosti a vzhledem k tomu, že se naše ministerstvo snaží být
otevřeným úřadem, Vám nad rámec InfZ poskytujeme následující odpověď:

 

Vámi požadované informace jsou obsaženy v § 87 výše uvedeného zákona o
provozu na pozemních komunikacích. V současné době je účinné znění, kdy je
povinnost podrobit se lékařské prohlídce poprvé v 65 letech, pak v 68
letech a následně každé dva roky.

 

Přesná citace aktuálně účinného znění § 87 zákona č. 361/2000 Sb., který
Vámi uvedenou problematiku řeší,  je následující:

 

„Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

               (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se
podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem
zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2)
případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož
je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné
výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin
vozidel,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových
vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

               (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci
1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1,
dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé
dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

               (3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou
uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské
prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a
nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak
každé dva roky.

               (4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné
lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k
aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3
(dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky
kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

               (5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti
povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného
vyšetření.

               (6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob
uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu
zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v
pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na
pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

                (7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné
lékařské prohlídky.“.

 

Z toho je zřejmé, že je nutné se podrobit zdravotnické prohlídce v 65, 68,
70 letech a dále každé dva roky (72, 74, 76…). Bližší informace Vám
poskytne ošetřující praktický lékař, případně příslušný krajský úřad či
úřad obce s rozšířenou působností.

Také je možné se s dalšími dotazy k této problematice obrátit na
Ministerstvo dopravy mimo režim InfZ prostřednictvím [2]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail], a
to přímo na Odbor agend řidičů, který má tuto oblast v gesci a který Vám
případné dotazy zodpoví.

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[3]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

Phone: +420 2251 31313

Email: [4][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
2. mailto:Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]
4. mailto:[email address]